1094396/11273/Β0012/6.10.2008

Η ζημιά απορροφώσας εταιρείας που υφίσταται κατά το χρόνο απορρόφησης άλλων εταιρειών με τις διατάξεις του ν.2166/1993 δεν μεταφέρεται προς συμψηφισμό με μελλοντικά κέρδη.

6 Οκτ 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1094396/11273/Β0012

ΘΕΜΑ: Η ζημιά απορροφώσας εταιρείας που υφίσταται κατά το χρόνο απορρόφησης άλλων εταιρειών με τις διατάξεις του ν.2166/1993 δεν μεταφέρεται προς συμψηφισμό με μελλοντικά κέρδη.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.2166/1993, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με την παρ. 9 του άρθρου 7 του ν.2386/1996, ορίζεται ότι, εφόσον μεταξύ των στοιχείων του παθητικού των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων υφίσταται υπόλοιπο ζημιών τρέχουσας ή προηγούμενων χρήσεων, τούτο εμφανίζεται σε ιδιαίτερο λογαριασμό στον ισολογισμό τους και στον ισολογισμό της νέας εταιρείας. Για το ποσό αυτό των ζημιών δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.2238/1994.

2.    Με την αριθ. πρωτ. 1051356/10329/Β0012/23.5.2007 διαταγή μας έγινε δεκτό, ότι μετά την κατάργηση (παρ. 5 του άρθρου 9 του ν.3522/2006) των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν.2992/2002, με τις οποίες προβλεπόταν ο συμψηφισμός της μεταφερόμενης στον ισολογισμό της νέας εταιρείας ζημίας για τις επόμενες δύο χρήσεις, επαναφέρθηκαν σε ισχύ οι διατάξεις του ν.2166/1993 όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του ν.2386/1996. Επομένως, έγινε εκ νέου δεκτό ότι και η φορολογική ζημία που εμφανίζεται στον ισολογισμό της απορροφώσας δεν συμψηφίζεται με τα κέρδη των απορροφημένων εταιρειών που υπάρχουν κατά το χρόνο της απορρόφησης, αλλά ούτε και μεταφέρεται στα επόμενα έτη για συμψηφισμό με κέρδη της ιδίας.

3.    Περαιτέρω, με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περ. η' της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., εκπίπτει η ζημία που πραγματοποιήθηκε από φθορά, απώλεια ή υποτίμηση κεφαλαίου.

4.    Με τα αριθ. πρωτ. 1012397/10182/Β0012/06.04.2008 και 1080948/ 11136/ Β0012/1.08.2008 έγγραφά μας διευκρινίστηκε ότι σε περίπτωση ακύρωσης ιδίων μετοχών που αποκτώνται λόγω απορρόφησης εταιρείας, στο λογαριασμό συμμετοχών της οποίας περιλαμβάνονται μετοχές της απορροφώσας, η χρεωστική διαφορά (ζημία) που προκύπτει αναγνωρίζεται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της απορροφώσας εταιρείας ως ζημιά κεφαλαίου οριστική και εκκαθαρισμένη με βάση τις διατάξεις της περ. η' της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 (391/2006 ατομική γνωμοδότηση Ειδικού Γραφείου Νομικού Συμβούλου Φορολογίας).

5.    Από τα στοιχεία που μας θέσατε υπόψη με τη σχετική αίτησή σας προκύπτει ότι θα πραγματοποιηθεί συγχώνευση με απορρόφηση της «Α» (μητρική εταιρεία - απορροφημένη) από την «Β» (θυγατρική εταιρεία - απορροφώσα), η οποία εδρεύει στον 'Αγιο Στέφανο, με τις διατάξεις του ν.2166/1993 και με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού στις 30.09.2008. Η εν λόγω απορρόφηση αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους 2008 (το αργότερο μέχρι τις 30.12.2008). Στα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία της απορροφημένης μητρικής περιλαμβάνονται και μετοχές της απορροφώσας θυγατρικής (ίδιες μετοχές), οι οποίες θα ακυρωθούν κατ' εφαρμογή του άρθρου 16 του κ.ν.2190/1920, με αποτέλεσμα την εμφάνιση χρεωστικής διαφοράς (ζημίας) στα βιβλία της απορροφώσας ίσης με τη διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης των μετοχών που θα ακυρωθούν και της ονομαστικής αξίας αυτών.

6.    Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι η ζημιά που εμφανίζεται κατά το χρόνο της απορρόφησης τόσο της απορροφημένης όσο και της απορροφώσας δεν μεταφέρεται στα επόμενα έτη για συμψηφισμό με μελλοντικά κέρδη της απορροφώσας.

Όμως, η χρεωστική διαφορά (ζημία) που προκύπτει σε βάρος της απορροφώσας από την ακύρωση ιδίων μετοχών που αποκτώνται λόγω της απορρόφησης αυτής είναι ζημία κεφαλαίου οριστική και εκκαθαρισμένη, η οποία αναγνωρίζεται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδά σας με βάση τις διατάξεις της περ. η' της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994. Σημειώνεται ότι η θέση αυτή της υπηρεσίας μας ισχύει με την επιφύλαξη αλλαγής της με νομοθετική ρύθμιση.


Taxheaven.gr