Αποτελέσματα live αναζήτησης

1079699/11110/Β0012/17.9.2008 Επιστροφή προκαταβολής φόρου εισοδήματος ανωνύμων εταιρειών, οι οποίες απορροφήθηκαν από άλλη ανώνυμη εταιρεία με τις διατάξεις του ν.2166/1993.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1079699/11110/Β0012/17.9.2008
Επιστροφή προκαταβολής φόρου εισοδήματος ανωνύμων εταιρειών, οι οποίες απορροφήθηκαν από άλλη ανώνυμη εταιρεία με τις διατάξεις του ν.2166/1993.


1079699/11110/Β0012/17.9.2008 Επιστροφή προκαταβολής φόρου εισοδήματος ανωνύμων εταιρειών, οι οποίες απορροφήθ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1079699/11110/Β0012

ΘΕΜΑ: Επιστροφή προκαταβολής φόρου εισοδήματος ανωνύμων εταιρειών, οι οποίες απορροφήθηκαν από άλλη ανώνυμη εταιρεία με τις διατάξεις του ν.2166/1993.

1.    Όπως έχει γίνει δεκτό με την αριθμ. πρωτ. 1038149/10201/Β0012/18.06.1990 διαταγή μας, σε περίπτωση συγχώνευσης ανωνύμων εταιρειών σε νέα ανώνυμη εταιρεία, βεβαιώνεται σε βάρος των συγχωνευθεισών εταιρειών με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος τους (για τα εισοδήματα που απέκτησαν μέχρι του χρόνου συγχωνεύσεως) και προκαταβολή φόρου εισοδήματος, από το οφειλόμενο ποσό της οποίας καταβάλλεται, ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης, το 1/7 αυτής. Παράλληλα, οι εταιρείες αυτές δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. με την οποία θα ζητήσουν τη διαγραφή των μη ληξιπρόθεσμων δόσεων προκαταβολής φόρου εισοδήματος, προσκομίζοντας και τα σχετικά στοιχεία από τα οποία θα προκύπτει η συγχώνευση τους σε σε νέα ανώνυμη εταιρεία. Οι υπόλοιπες δόσεις προκαταβολής που έχουν καταβληθεί μέχρι του χρόνου υποβολής των ανωτέρω αιτήσεων θα επιστρέφονται στις συγχωνευθείσες εταιρείες, σύμφωνα με την οριζόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν.2238/1994 διαδικασία, δηλαδή υποβάλλοντας κατά το επόμενο οικονομικό έτος, η καθεμία από τις συγχωνευθείσες εταιρείες, δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην οποία θα αναγράψουν το μέρος της προκαταβολής που δικαιούνται προς επιστροφή.

2.    Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή, σύμφωνα με τα αριθμ. πρωτ. 1090790/10756/Β0012/25.08.1998 και 1068496/10782/Β0012/20.07.2007 έγγραφά μας, και σε περίπτωση απορρόφησης εταιρείας από υφιστάμενη εταιρεία αλλά και μετατροπής Ε.Π.Ε. σε ανώνυμη εταιρεία με τις ευεργετικές διατάξεις του ν.2166/1993, αντίστοιχα.

3.    Από τα στοιχεία που μας θέσατε υπόψη με τη σχετική αίτησή σας προκύπτει ότι η εταιρεία «Α Α.Ε.Β.Ε.» απορρόφησε την «Β Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 79 και 69 - 77 του κ.ν. 2190/1920 (προηγήθηκε εξαγορά) καθώς και την «Δ Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 - 77 του κ.ν.2190/1920 και 1 - 5 του ν.2166/1993. Ταυτόχρονα με τη συγχώνευση εγκρίθηκε και η αλλαγή της επωνυμίας της απορροφώσας εταιρείας σε «Γ». «Γ» για λογαριασμό των απορροφηθείσων εταιρειών ζήτησε με αίτησή της τη διαγραφή των μη ληξιπρόθεσμων δόσεων των σχετικών προκαταβολών, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 1038149/10201/Β0012/18.06.1990 διαταγή, την οποία η αρμόδια Δ.Ο.Υ. απέρριψε.

4.    Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβανομένου υπόψη ότι και η απορρόφηση είναι μορφή συγχώνευσης κατά την οποία οι απορροφούμενες εταιρείες παύουν να υφίστανται μετά την απορρόφηση, προκύπτει ότι τα αναφερόμενα στην 1038149/10201/Β0012/18.06.1990 διαταγή μας έχουν εφαρμογή και στην περίπτωσή σας και επομένως η αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην οποία κοινοποιείται το παρόν υποχρεούται να προβεί στη διαγραφή των μη ληξιπρόθεσμων δόσεων της προκαταβολής. Τέλος, οι δόσεις που καταβλήθηκαν από τις απορροφηθείσες εταιρείες πρέπει να επιστραφούν, με την υποβολή, κατά το επόμενο οικονομικό έτος, της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, που θα υποβάλει η εταιρεία σας για λογαριασμό κάθε μίας από τις απορροφηθείσες.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης