1000887/10061/Β0012/13.2.2008

Εφαρμογή των διατάξεων των ν.2166/1993 και ν.δ.1297/1972.

13 Φεβ 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1000887/10061/Β0012

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των ν.2166/1993 και ν.δ.1297/1972.

1.    Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν.δ.1297/1972, οι διατάξεις του νομοθετήματος αυτού εφαρμόζονται για συγχωνεύσεις ή μετατροπές επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής σε ανώνυμη εταιρεία ή προς το σκοπό ίδρυσης ανώνυμης εταιρείας, καθώς και επί συγχωνεύσεων ή μετατροπής επιχειρήσεων, οποιασδήποτε μορφής, εφόσον σ' αυτές δεν περιλαμβάνεται ανώνυμη εταιρεία, σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή προς το σκοπό ίδρυσης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, ενώ η υπεραξία που προκύπτει δεν φορολογείται με την προϋπόθεση να εμφανιστεί απαραίτητα σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού της συγχωνεύσουσας ή της νέας εταιρείας μέχρι του χρόνου διαλύσεως αυτής οπότε και φορολογείται κατά το χρόνο της διάλυσης, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 106 του ν.2238/1994.

2.    Περαιτέρω, με τις διατάξεις των περιπτώσεων α', β' και ε' της παρ.1 του άρθρου 1 του ν.2166/1993 ορίζεται, ότι οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 5 του νόμου αυτού εφαρμόζονται επί μετατροπής ή συγχώνευσης επιχειρήσεων εγκατεστημένων στην Ελλάδα οιασδήποτε μορφής, σε ημεδαπή ανώνυμη εταιρία ή εταιρία περιορισμένης ευθύνης, επί απορροφήσεως επιχειρήσεων οιασδήποτε μορφής από υφιστάμενη Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. καθώς και επί εισφοράς από λειτουργούσα επιχείρηση ενός ή περισσοτέρων κλάδων ή τμημάτων της σε λειτουργούσα ανώνυμη εταιρία.

3.    Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του πιο πάνω νόμου ορίζεται ότι οι μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις πρέπει να τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και να έχουν συντάξει τουλάχιστον ένα ισολογισμό για δωδεκάμηνο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

4.    Όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση, κατά τη μετατροπή ανώνυμης εταιρείας σε εταιρεία περιορισμένη ευθύνης συνεχίζεται το ίδιο νομικό πρόσωπο και δεν υπάρχει υποχρέωση σύνταξης απογραφής από τη μετατρεπόμενη εταιρεία κατά το χρόνο της μετατροπής (αριθμ. πρωτ. Ε. 451/9/20.03.1987 διαταγή μας).

5.    Από τα στοιχεία που μας θέσατε υπόψη με τη σχετική αίτησή σας προκύπτει ότι ανώνυμη εταιρεία μετατράπηκε εντός του Ιανουαρίου του 2008 σε Ε.Π.Ε. βάσει των διατάξεων του άρθρου 66 του κ.ν.2190/1920. Στη συνέχεια η εν λόγω Ε.Π.Ε. πρόκειται να συγχωνευθεί με λειτουργούσα Ε.Π.Ε. και προσωπική εταιρεία εντός του έτους 2008 για να δημιουργήσουν μια νέα Ε.Π.Ε. με τις διατάξεις είτε του ν.δ.1297/1972, είτε του ν.2166/1993.

6.    Κατόπιν όλων όσων αναφέρθηκαν πιο πάνω συνάγεται, ότι η προερχόμενη από την μετατροπή Ε.Π.Ε. μπορεί να συγχωνευθεί με άλλη λειτουργούσα Ε.Π.Ε. και προσωπική εταιρεία προκειμένου να συσταθεί νέα Ε.Π.Ε. με τις διατάξεις του ν.δ.1297/1972. Τέλος, η εν λόγω συγχώνευση με σύσταση νέου νομικού προσώπου (Ε.Π.Ε.) μπορεί να γίνει και με τις διατάξεις του ν.2166/1993, διότι η προερχόμενη από τη μετατροπή Ε.Π.Ε. δεν αποτελεί νέο νομικό πρόσωπο, αλλά συνέχεια της ανώνυμης εταιρείας. Στην περίπτωση όμως αυτή, θα πρέπει, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 1 του ν.2166/1993, να έχει συνταχθεί τουλάχιστον ένας ισολογισμός για δωδεκάμηνο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από όλες τις υπό συγχώνευση εταιρείες στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η μετατραπείσα ανώνυμη εταιρεία. Για την εφαρμογή των ανωτέρω, λαμβάνεται υπόψη και ο ισολογισμός της 31 Δεκεμβρίου 2007 που έχει κλείσει ως ανώνυμη εταιρεία.


Taxheaven.gr