Αποτελέσματα live αναζήτησης

1011076/10162/Β0012/11.7.2008 Η ιδιοκατασκευή καλουπιών δεν εμπίπτει στα επενδυτικά σχέδια μεταποιητικής επιχείρησης, για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3299/2004.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1011076/10162/Β0012/11.7.2008
Η ιδιοκατασκευή καλουπιών δεν εμπίπτει στα επενδυτικά σχέδια μεταποιητικής επιχείρησης, για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3299/2004.


1011076/10162/Β0012/11.7.2008 Η ιδιοκατασκευή καλουπιών δεν εμπίπτει στα επενδυτικά σχέδια μεταποιητικής επιχε

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1011076/10162/Β0012

ΘΕΜΑ: Η ιδιοκατασκευή καλουπιών δεν εμπίπτει στα επενδυτικά σχέδια μεταποιητικής επιχείρησης, για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3299/2004.

1. Με τις διατάξεις της περ. β' τηςπαρ.1 του άρθρου 3 του ν.3299/2004, ορίζεται ότι στο καθεστώς του νόμου αυτού υπάγονται επενδυτικά σχέδια του δευτερογενή τομέα μεταξύ των οποίων είναι αυτά στο τομέα της μεταποίησης, όπως ορίζεται στη Στατιστική Ταξινόμηση των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας (Σ.Τ.Α.Κ.Ο.Δ)-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 1 της αρ.8354/3.3.2005 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με τον καθορισμό ενισχυόμενων δαπανών για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του ν.3299/2004, ορίζεται ότι στις ενισχυόμενες δαπάνες στο τομέα της μεταποίησης περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων. ειδικών εγκαταστάσεων λοιπού και εργαστηριακού εξοπλισμού (άρθρο 1, παρ.2).

3. Εξάλλου, με τις διατάξεις της περ. γ΄ του άρθρου 1 του ν.1892/1990 ορίζεται ότι για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού παραγωγική επένδυση θεωρείται η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων μηχανημάτων και λοιπού μηχανολογικού ή τεχνολογικού εξοπλισμού παραγωγής.

4. Όπως έχει διευκρινιστεί από την Διοίκηση, στην έννοια των παραγωγικών επενδύσεων που μπορούν να ενταχθούν στο καθεστώς του ν.1892/1990 περιλαμβάνεται και η ιδιοκατασκευή μηχανημάτων, εξοπλισμού κ.λπ..

Στις περιπτώσεις αυτές η ενισχυόμενη δαπάνη προσδιορίζεται από:

α) το κόστος αγοράς των χρησιμοποιουμένων υλικών, εξαρτημάτων κ.λπ.
β) το κόστος των επιμέρους εργασιών που τυχόν πραγματοποιήθηκαν από τρίτους
γ) το κόστος των εργατικών του προσωπικού της επιχείρησης-φορέα της επένδυσης που τυχόν απασχολήθηκε στην πραγματοποίηση της συγκεκριμένης επένδυσης
δ) οι δαπάνες για αμοιβές των ατόμων που τυχόν απασχολήθηκαν στην πραγματοποίηση.

Για να μπορούν οι δαπάνες αυτές να συνυπολογισθούν στο ενισχυόμενο κόστος, πρέπει να εμφανίζονται στη χρέωση του λογαριασμού του συγκεκριμένου παγίου που δημιουργείται και να τεκμηριώνονται πλήρως βάσει των αντίστοιχων επισήμων παραστατικών και τηρούμενων στοιχείων καθώς και των λοιπών απαιτουμένων λογιστικών εγγραφών (1068168/10572/Β0012/28-7-1998, 1044236/10353/Β0012/21-8-1997)

5. Από το έγγραφό σας, προκύπτει ότι η επιχείρηση με επωνυμία «… Α.Ε.» και έδρα το νομό Έβρου (Περιοχή Δ) σχημάτισε για τις χρήσεις 2005 και 2006 αφορολόγητο αποθεματικό ύψους 15.605,85 και 43.987,84 ευρώ αντίστοιχα, λόγω ιδιοκατασκευής δύο μηχανημάτων «Καλουπιών». Το εν λόγω κόστος περιελάμβανε δαπάνες για αγορά πρώτων υλών (32,08%), κόστος εργατικών (44,56%) και λοιπές δαπάνες (23,37%) (αξία κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και αποσβέσεις) που επιμερίστηκαν στο κόστος κατασκευής των μηχανημάτων.

6. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι στις διατάξεις του ν.3299/2004 υπάγεται ως παραγωγική επένδυση, η αγορά καινούργιων αλλά ταυτόχρονα και σύγχρονων μηχανημάτων, ενώ αντίθετα οι διατάξεις του ν.1892/1990, με βάση τις οποίες καθορίσθηκαν οι προϋποθέσεις της ιδιοπαραγωγής μηχανολογικού εξοπλισμού, έθεταν ως προϋπόθεση, για το χαρακτηρισμό της επένδυσης ως παραγωγικής, μόνο την αγορά καινούργιων μηχανημάτων.
Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι οι φορολογικές διατάξεις ερμηνεύονται στενά, προκύπτει ότι και στην περίπτωση ακόμη που ήθελε θεωρηθεί ότι στις διατάξεις του ν.3299/2004 εμπίπτουν και τα ιδιοκατασκευαζόμενα μηχανήματα θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας.

Επομένως, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από την εν λόγω επιχείρηση δεν αποτελούν ενισχυόμενη δαπάνη του ν.3299/2004, καθόσον η κατασκευή των συγκεκριμένων «καλουπιών» με την προαναφερθείσα ανάλυση του κόστους κατασκευής τους δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι εμπίπτει στην έννοια του σύγχρονου μηχανήματος και κατά συνέπεια το αφορολόγητο αποθεματικό που σχημάτισε η υπόψη επιχείρηση σύμφωνα με τον ν.3299/2004 θα πρέπει να απορριφθεί.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης