1060497/1135/Α0012/10.6.2008

Φορολογική ελάφρυνση σε Αστυνομικό που υπηρέτησε σε νησί με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.

10 Ιούν 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 10 Ιουνίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1060497/1135/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική ελάφρυνση σε Αστυνομικό που υπηρέτησε σε νησί με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 63 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994), αρμόδιος για την παραλαβή των δηλώσεων και τον έλεγχό τους, την εξακρίβωση αυτών που δεν έχουν επιδώσει δηλώσεις και γενικά για την επιβολή του φόρου είναι ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της κατοικίας του φορολογουμένου.

2.    Ακόμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 118 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), για τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα σε νησιά με πληθυσμό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, κάτω από 3.100 κάτοικους, το ποσό του πρώτου κλιμακίου εισοδήματος της κλίμακας (α) της παραγρ. 1 του άρθρου 9, προκειμένου να υπολογισθεί ο φόρος που αναλογεί στο εισόδημα τους, αυξάνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) και τα επόμενα κλιμάκια εισοδήματος της κλίμακας παραμένουν ως έχουν.

3.    Επίσης, σύμφωνα με την 1102824/1568/Α0012/ΠΟΛ.1202/2.11.1999 απόφαση του Υπουργού  Οικονομικών, με την οποία τροποποιήθηκε η 1040801/750/Α0012/ΠΟΛ.1123/8.4.1997 απόφαση του ίδιου, η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, την οποία εκδίδει ο Δήμαρχος, εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος, πρέπει να αναγράφει ότι ο φορολογούμενος ήταν μόνιμος κάτοικος του νησιού ολόκληρο το έτος απόκτησης του εισοδήματος, από το οποίο ζητείται η απαλλαγή και μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της βεβαίωσης. Εξαίρεση υπάρχει μόνο για τους δημόσιους υπάλληλους και για τους υπάλληλους Ν.Π.Δ.Δ. που διορίζονται στα νησιά αυτά και οι οποίοι αρκεί να κατοικούν στα νησιά τουλάχιστον 9 μήνες κατά το έτος απόκτησης του εισοδήματος, από το οποίο ζητείται η απαλλαγή.

4.    Εξάλλου, όπως έγινε δεκτό με την 1114220/1874/Α0012/8-3-2000 διαταγή μας, η βεβαίωση του Δημάρχου, που ορίζεται στην παραπάνω απόφαση, πρέπει να αναφέρεται σε όλο το έτος, εκτός από την περίπτωση των δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., για τους οποίους πρέπει να αναφέρεται τουλάχιστον σε χρονικό διάστημα 9 μηνών, γεγονός που θα παρουσιαστεί κατά το έτος τοποθέτησης τους στο νησί ή κατά το έτος αναχώρησης τους από αυτό.

5.    Ακόμα, σύμφωνα με την 5109/1982 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που κοινοποιήθηκε με την Ν.5772/ΠΟΛ.175/24.8.1982 διαταγή μας, κατοικία του προσώπου είναι ο τόπος τον οποίο αυτό με την πραγματική του εγκατάσταση, κατέστησε το σταθερό κέντρο των βιοτικών του σχέσεων. Η επαγγελματική εγκατάσταση χωρίς τον οικιακό βίο και την κατοικία της οικογένειας του δεν έχει κρίσιμη σημασία ως προς την κατοικία. Από την κατοικία διαστέλλεται η διαμονή.

6.    Περαιτέρω, όπως έγινε δεκτό από τη Διοίκηση με το 1062512/1132/Α0012/10-6-1997 έγγραφό της, οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε νησιά κάτω από 3.100 κάτοικους και υποβάλλουν δηλώσεις σε άλλες Δ.Ο.Υ., δεν δικαιούνται τις πιο πάνω φορολογικές απαλλαγές.

7.    Σύμφωνα με τα παραπάνω και στην περίπτωση των δημοσίων υπαλλήλων (στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι στρατιωτικοί) και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., απαραίτητη προϋπόθεση για  τη χορήγηση της απαλλαγής είναι η κύρια κατοικία της οικογένειας να βρίσκεται σε νησί με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων και όχι απλώς να υπηρετούν διαμένοντας προσωρινά στο νησί και διατηρώντας την μόνιμη κατοικία τους σε άλλο τόπο.

8.    Όπως προκύπτει από την αίτηση του φορολογουμένου, αυτός δηλώνει ως κύρια κατοικία του τα Ιωάννινα, στα οποία υπέβαλε τη δήλωσή του όταν αποσπάστηκε στο εξωτερικό και συνέχισε να την υποβάλει και όταν επέστρεψε και μετατέθηκε στους Φούρνους. Επίσης, στην ίδια αίτηση, ο φορολογούμενος βεβαιώνει ότι τα Ιωάννινα είναι ο τόπος των συμφερόντων του γι' αυτό και έχει ήδη μετατεθεί εκεί.

9.    Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι ο υπόψη φορολογούμενος σωστά υπέβαλε τη φορολογική του δήλωση στα Ιωάννινα, εφόσον είναι ο τόπος της μόνιμης κατοικίας του και ο ίδιος θεωρεί τους Φούρνους Ικαρίας ως τόπο εργασίας του και όχι ως τόπο τον οποίο κατέστησε το σταθερό κέντρο των βιοτικών του σχέσεων, δηλαδή του οικιακού του βίου. Συνεπώς, δεν υπάγεται στην πιο πάνω ευνοϊκή φορολογική διάταξη.


Taxheaven.gr