1030119/482/Α0012/19.3.2008

Δικαίωμα φορολογικής ελάφρυνσης κατοίκου σε νησί με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.

19 Μάρ 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 19 Μαρτίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1030119/482/Α0012

ΘΕΜΑ: Δικαίωμα φορολογικής ελάφρυνσης κατοίκου σε νησί με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 118 του ν.2238/1994, για τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα σε νησιά με πληθυσμό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, τα ποσά του πρώτου κλιμακίου εισοδήματος της κλίμακας (α) της παρ.1 του άρθρου 9 του προαναφερθέντος νόμου, προκειμένου να υπολογιστεί ο φόρος που αναλογεί στα εισοδήματά τους, αυξάνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%). Τα επόμενα κλιμάκια εισοδήματος της κλίμακας παραμένουν ως έχουν.

2.    Επίσης, με την παρ.6 του ίδιου άρθρου και νόμου ορίζεται ότι με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του ανωτέρω άρθρου.

3.    Με βάση τη διάταξη της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος εκδόθηκε η 1040801 /750/ΠΟΛ.1123/8.4.1997 ΑΥΟ, η οποία αρχικά τροποποιήθηκε με την 102824/1568/Α0012/ΠΟΛ.1202/2.11.1999 ΑΥΟ και μετέπειτα με την 1089017/2233/Α0012/ΠΟΛ.1114/9.11.2004 ΑΥΟ και με την οποία ορίζεται ότι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τα φυσικά πρόσωπα για την εφαρμογή της πιο πάνω διάταξης είναι βεβαίωση του Δημάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας ότι ο δικαιούχος είναι γραμμένος στα οικεία δημοτολόγια και ότι κατοικεί μόνιμα, στην περιφέρεια του Δήμου ή της Κοινότητας, η οποία βρίσκεται σε νησί με πληθυσμό κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία  απογραφή. ΚατΆ εξαίρεση, για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ., δεν απαιτείται η εγγραφή τους στα οικεία δημοτολόγια. Προκειμένου για εγγάμους θα βεβαιώνεται ότι ο ίδιος και η σύζυγος του κατοικεί μόνιμα στο νησί.

4.    Επίσης, σύμφωνα με την 5109/1982 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που κοινοποιήθηκε με τη Ν.5772/ΠΟΛ.175/24.8.1982 διαταγή μας, κατοικία του προσώπου είναι ο τόπος τον οποίο αυτό με την πραγματική του εγκατάσταση, κατέστησε το σταθερό κέντρο των βιοτικών του σχέσεων. Η επαγγελματική εγκατάσταση χωρίς τον οικιακό βίο και την κατοικία της οικογένειας του δεν έχει κρίσιμη σημασία ως προς την κατοικία. Από την κατοικία διαστέλλεται η διαμονή.

5.    Όπως αναφέρετε στην αίτησή σας, εργαστήκατε από 19.4.2005 έως 15.10.2007 ως μισθωτός μηχανικός μεταλλείων στη νησίδα Γυαλί του Δ.Νισύρου και ζητάτε την εφαρμογή των ευνοϊκών διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 118 του Ν.2238/1994 για το χρονικό αυτό διάστημα.

6.    Ωστόσο, επειδή το θέμα είναι πραγματικό, εναπόκειται στην εξελεγκτική αρμοδιότητα του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ο οποίος με βάση τα πραγματικά στοιχεία και περιστατικά θα διαπιστώσει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων προκειμένου να δικαιούστε το αυξημένο αφορολόγητο ως κάτοικος νησιού κάτω των 3.100 κατοίκων για το χρονικό διάστημα το οποίο αναφέρετε στην αίτησή σας.


Taxheaven.gr