1045506/10607/Β0012/2.6.2008

Ευθύνη διαχειριστή Ε.Π.Ε..

2 Ιούν 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 2 Ιουνίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1045506/10607/Β0012

ΘΕΜΑ: :Ευθύνη διαχειριστή Ε.Π.Ε..

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 115 του ν.2238/1994 οι διαχειριστές Ε.Π.Ε ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως για τους παρακρατούμενους φόρους και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του νομικού προσώπου που εκπροσωπούν (με τις διακρίσεις που προβλέπονται στην παράγραφο αυτή).

Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 115 του ν.2238/1994 προστέθηκαν με την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ν.2648/1998 και ισχύουν από 1.12.1998 (σχετ.538/2006 γνωμοδότηση του ΝΣΚ).

2.    Με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.2065/1992 οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης κατέστησαν υποκείμενο του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων του ν.δ. 3843/1958 (νυν άρθρο 101 του ν.2238/1994), ενώ προηγουμένως τα κέρδη των εταιρειών αυτών φορολογούντο στο όνομα των εταίρων.

3.    Από τα στοιχεία του εγγράφου σας προκύπτει, ότι σε βάρος του κ … επισπεύσθηκε αναγκαστική εκτέλεση και κατασχέθηκε αγροτεμάχιο στο Δήμο Λαγανά Ζακύνθου, λόγω ληξιπρόθεσμων χρεών οικονομικών ετών 1980 έως 1988 της εταιρίας «… ΕΠΕ», ως εταίρου και διαχειριστή αυτής. Κατά των ανωτέρω πράξεων της διοίκησης ο παραπάνω άσκησε ανακοπή η οποία απορρίφθηκε με την αριθμ. … απόφαση του Διοικητικού πρωτοδικείου Πύργου και στη συνέχεια έφεση η οποία και αυτή απορρίφθηκε με την αριθμ. … απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου. Περαιτέρω, ο ανωτέρω στις 11-5-2007 κατέθεσε αίτηση διαγραφής χρεών και άρση κατάσχεσης προς την υπηρεσία σας, η οποία απάντησε αρνητικά. Με νέα αίτησή του προς την υπηρεσία σας ο παραπάνω κύριος ζητάει την άρση της κατάσχεσης επικαλούμενος το άρθρο 115 του ν.2238/1994.

4.    Από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 115 του ν.2238/1994.

Η Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Δ. 16) στην οποία κοινοποιείται το παρόν με το έγγραφο 3037/10-4-2008 της Δ.Ο.Υ Ηγουμενίτσας και τα επισυναπτόμενα σε αυτό στοιχεία, παρακαλείται για τις τυχόν δικές της ενέργειες, δεδομένου ότι η υπόψη περίπτωση αφορά στην είσπραξη βεβαιωμένων χρεών.


Taxheaven.gr