1081807/11148/Β0012/30.9.2008

Μετατροπή Ο.Ε. σε Ε.Π.Ε. με βάση τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν.3190/1955.Σχόλια: Προσοχή!
Η παραπάνω διοικητική λύση έπαυσε να ισχύει μετά την έκδοση της απόφασης ΠΟΛ.1083/15.6.2009.


30 Σεπ 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1081807/11148/Β0012

ΘΕΜΑ: Μετατροπή Ο.Ε. σε Ε.Π.Ε. με βάση τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν.3190/1955.

1.    Όπως έχει γίνει δεκτό με την αρ.πρωτ.1025707/660/Α0012/23.03.2004 διαταγή, μετατροπή ομόρρυθμης (ή ετερόρρυθμης) εταιρείας σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν.3190/1955 μπορεί να γίνει μόνο όταν η προσωπική εταιρεία τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., όπως συμβαίνει και επί μετατροπής προσωπικής εταιρείας σε ανώνυμη εταιρεία με τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920 (χωρίς τις ευεργετικές διατάξεις του ν.δ.1297/1972). Στην περίπτωση αυτή δεν επέρχεται κατάλυση του νομικού προσώπου της μετατρεπόμενης επιχείρησης αλλά αυτή συνεχίζεται υπό τον τύπο της Ε.Π.Ε.

2.    Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι κατά το χρόνο της μετατροπής δεν συντάσσεται φορολογικός ισολογισμός και η δήλωση φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλλει η προερχόμενη από το μετασχηματισμό Ε.Π.Ε. θα περιλαμβάνει και τα αποτελέσματα της μετατραπείσας ομόρρυθμης εταιρείας.

Σημειώνεται ότι η υπεραξία που θα προκύψει από την μετατροπή υπόκειται σε φορολογία σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.ζ΄ της παρ.3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994.


Taxheaven.gr