1019945/10226/Β0012/21.2.2008

Τα κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α., τα οποία εμφανίζονται σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού, μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν εφόσον υπαχθούν σε φορολογία .

21 Φεβ 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1019945/10226/Β0012

ΘΕΜΑ: Τα κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α., τα οποία εμφανίζονται σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού, μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν εφόσον υπαχθούν σε φορολογία .

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 38 του ν.2238/1994, οι οποίες με βάση την παρ. 11 του άρθρου 105 εφαρμόζονται και για τις ανώνυμες εταιρείες, τα κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών σε τιμή ανώτερη της τιμής απόκτησης τους, τα οποία προκύπτουν από βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., απαλλάσσονται από το φόρο. Η απαλλαγή παρέχεται με την προϋπόθεση ότι τα κέρδη εμφανίζονται σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού με προορισμό το συμψηφισμό ζημιών που τυχόν θα προκύψουν στο μέλλον από την πώληση μετοχών εισηγμένων ή όχι στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι η εμφάνιση των κερδών από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού δεν είναι υποχρεωτική και εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της κάθε επιχείρησης, δηλαδή η επιχείρηση έχει την ευχέρεια να μην εμφανίσει αυτά σε αφορολόγητο αποθεματικό και να φορολογηθούν με τις γενικές διατάξεις.

Περαιτέρω, σε περίπτωση εμφανίσεως των υπόψη κερδών σε αφορολόγητο αποθεματικό, η απαλλαγή είναι προσωρινή και αίρεται σε περίπτωση διαθέσεως αυτών προς διανομή ή σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας (Ε4527/1284/1981).

2.    Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 106 του ν.2238/1994 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι αφορολόγητα αποθεματικά ανώνυμων εταιρειών, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ή συνεταιρισμών, ανεξάρτητα του χρόνου σχηματισμού τους, διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα οποτεδήποτε, φορολογούνται κατά το χρόνο της διανομής ή κεφαλαιοποίησης με βάση τις διατάξεις του νόμου αυτού στο όνομα του νομικού προσώπου, μετά την αναγωγή αυτών σε μικτό ποσό με την προσθήκη του αναλογούντος φόρου.

Τα ως άνω διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα αποθεματικά φορολογούνται αυτοτελώς, μη συναθροιζομένων των ποσών αυτών με το προκύπτον αποτέλεσμα του ισολογισμού, κατά το χρόνο που γίνεται η διανομή ή κεφαλαιοποίηση. Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα αποθεματικά.

3.    Από τα στοιχεία του σχετικού εγγράφου σας προκύπτει, ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των  μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «…», με την από 25.01.2008 συνεδρίαση της, στην οποία συμμετείχε το σύνολο του μετοχικού της κεφαλαίου, αποφάσισε ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 1.725.000 ευρώ, με ισόποση κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού από πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. και με την έκδοση νέων μετοχών, προκειμένου η εν λόγω εταιρεία να υπαχθεί στην κατηγορία των Α.Ε.Π.Ε.Υ. με ελάχιστο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο το ποσό των 5.000.000 ευρώ, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 10 του ν.3606/2007 (Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις).

4.    Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η εταιρεία «…» μπορεί να κεφαλαιοποιήσει το αποθεματικό που σχημάτισε από τα κέρδη πώλησης μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α., με την προϋπόθεση ότι αυτά θα φορολογηθούν με τις γενικές διατάξεις κατά το χρόνο της κεφαλαιοποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 106 του Κ.Φ.Ε..


Taxheaven.gr