1075264/11069/Β0012/5.8.2008

Το εισόδημα που αποκτά από επιδικασθέντες τόκους υπερημερίας το Μ.Τ.Π.Υ. δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου.

5 Αύγ 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 5 Αυγούστου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1075264/11069/Β0012

ΘΕΜΑ: Το εισόδημα που αποκτά από επιδικασθέντες τόκους υπερημερίας το Μ.Τ.Π.Υ. δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου.

1.    Με τις διατάξεις της περ.α' της παρ.1 του άρθρου 103 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι απαλλάσσεται από το φόρο για τα κάθε είδους εισοδήματα του το Ελληνικό Δημόσιο στο οποίο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων και οι αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες λειτουργούν ως ειδικά ταμεία.

2.    Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.1636/1919, όπως αυτές κωδικοποιήθηκαν με τις διατάξεις του Π.Δ. 422/1981, το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), ως Ειδικό Ταμείο του Κράτους, επικουρικής συντάξεως των δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων, έχον ίδιαν νομική προσωπικότητα, υπάγεται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών. Το Μ.Τ.Π.Υ. έχει ως προορισμό την, κατ' αναλογία του ποσού των καταθέσεων εκάστου, παροχή μερίσματος στους μετόχους του Ταμείου και τις οικογένειες αυτών κατά τους όρους του παρόντος.

3.    Επιπροσθέτως, με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 19 του ν.2386/1996 ορίζεται ότι το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) είναι αποκεντρωμένη δημόσια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών και διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Οι διατάξεις που αφορούν το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) εξακολουθούν να ισχύουν στο σύνολό τους.

4.    Κατόπιν των ανωτέρω συνάγεται ότι το Μ.Τ.Π.Υ. ως αποκεντρωμένη δημόσια υπηρεσία που λειτουργεί ως ειδικό ταμείο απαλλάσσεται του φόρου για τα κάθε είδους εισοδήματά του και συνεπώς, για το εισόδημα που απέκτησε από τόκους υπερημερίας δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου. Σημειώνεται ότι στην απαλλαγή αυτή δεν περιλαμβάνονται οι τόκοι καταθέσεων και ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, λόγω της γενικής ισχύος των σχετικών αυτών διατάξεων.

Κατά συνέπεια, ο φόρος που παρακρατήθηκε από την υπηρεσία σας επί των τόκων υπερημερίας που καταβάλατε στο Μ.Τ.Π.Υ. κατόπιν δικαστικής αποφάσεως θα πρέπει να επιστραφεί, εφόσον δεν έχει παραγραφεί το δικαίωμα επιστροφής.


Taxheaven.gr