ΠΟΛ.1092/11.7.2003

Φορολογική αναγνώριση ποσοτικών αποκλίσεων - διαδικασία φορολογικού ελέγχου αποθεμάτων των πρατηρίων καυσίμων για τις πωλήσεις πετρελαίου μέσω αντλιών.Σχόλια: Ανακλήθηκε με την ΠΟΛ.1005/4.1.2011


11 Ιούλ 2003

Taxheaven.gr
Αθήνα, 11 Ιουλίου 2003
Αριθμ.Πρωτ.: 1065009/695/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄
2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ 1092

ΘΕΜΑ: Φορολογική αναγνώριση ποσοτικών αποκλίσεων - διαδικασία φορολογικού ελέγχου αποθεμάτων των πρατηρίων καυσίμων για τις πωλήσεις πετρελαίου μέσω αντλιών.

1065009/695/0015/

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περ. στ' του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α').

2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν.2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α').

3. Τις διατάξεις της παρ. 2β' του άρθρου 3 του Π.Δ. 218/24.7.1996 (ΦΕΚ 168/Α').

4. Την υπ' αριθ. 1100383/1330/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485/Α') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών».

5. Την ανάγκη καθορισμού ελεγκτικών διαδικασιών κατά την έναρξη εφαρμογής του μέτρου των φορολογικών μηχανισμών (ΦΗΜ-ΑΔΗΜΕ) καυσίμων.

6. Οτι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Με την εγκατάσταση στα πρατήρια καυσίμων των ειδικών φορολογικών μηχανισμών (ΦΗΜ-ΑΔΗΜΕ) για τις πωλήσεις πετρελαίου μέσω αντλιών εκδίδεται απόδειξη πώλησης καυσίμων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπ' αριθ. 1084982/616/ και 1081253/320/ αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύουν.

2. Με την εφαρμογή του μέτρου αναγνωρίζεται φορολογικά ποσοστό δικαιολογημένων αποκλίσεων μέχρι 8%.

3. Στα πρατήρια καυσίμων για το πετρέλαιο που πωλείται μέσω αντλιών με την εγκατάσταση του συστήματος ο φορολογικός έλεγχος των αποθεμάτων ενεργείται από τα παραστατικά στοιχεία αγορών και πωλήσεων λογιστικά μόνο.

4. Τα οριζόμενα στις παρ. 2 και 3 εφαρμόζονται από το χρόνο εγκατάστασης των φορολογικών μηχανισμών και με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν υποπέσει σε παραβάσεις που σχετίζονται με τις αγορές και πωλήσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Taxheaven.gr