1041959/10591/Β0012/23.4.2008

Φορολογική μεταχείριση νομικού προσώπου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

23 Απρ 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 23 Απριλίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1041959/10591/Β0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση νομικού προσώπου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 101 του ν.2238/1994, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, περιλαμβανομένων και των πάσης φύσεως ιδρυμάτων, υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος και περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ.ε' της παρ.1 του άρθρου 99 του ιδίου νόμου ορίζεται ότι αντικείμενο φόρου για τα νομικά αυτά πρόσωπα είναι το προκύπτον στην ημεδαπή ή αλλοδαπή καθαρό εισόδημα μόνο από την εκμίσθωση ακινήτων καθώς και από κινητές αξίες. Δεν αποτελούν αντικείμενο φορολογίας τα λοιπά εισοδήματα αυτών των νομικών προσώπων, καθώς και τα κάθε είδους άλλα έσοδα τους που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους.

2.    Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο εν λόγω σύλλογος φορολογείται για τα εισοδήματα του από την εκμίσθωση ενός ξενοδοχείου (45 κλινών) και δύο διαμερισμάτων, καθώς και για το κέρδος που ενδεχομένως αποκτά από την πώληση βιβλίων και οά. Ακόμη, οι συνδρομές των μελών, τα έσοδα από τη διοργάνωση χοροεσπερίδων, τα έσοδα από λαχειοφόρους κληρώσεις και από κρατικές (ή από άλλους φορείς) επιχορηγήσεις, καθώς και από διαφημίσεις που καταχωρούνται σε περιοδικό (τριμηνιαίο) που εκδίδεται και διανέμεται δωρεάν στα μέλη του, απαλλάσσονται της φορολογίας ως λοιπά έσοδα πραγματοποιούμενα κατά την επιδίωξη του σκοπού του. Στην περίπτωση όμως που το περιοδικό που εκδίδεται πωλείται, το κέρδος από τη δραστηριότητα αυτή φορολογείται
(αρ. πρωτ.1067058/10988π.ε./Β0012/19.12.2007 έγγραφό μας).

Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι η διαπίστωση του γεγονότος ότι το εν λόγω νομικό πρόσωπο πραγματοποιεί το σκοπό που αναγράφεται στο καταστατικό του αποτελεί θέμα πραγματικό που εξετάζεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Φορολογούσας Αρχής, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά περιστατικά, τον τρόπο κτήσης και διάθεσης των εσόδων του, το καταστατικό του κλπ.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι ο εν λόγω σύλλογος υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ως νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.β' της παρ.2 του άρθρου 107 του ν.2238/1994 και ο συντελεστής φορολογίας, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 109 του ίδιου νόμου, είναι 25%.


Taxheaven.gr