1028889/10395//Β0012/8.7.2008

Φορολογική μεταχείριση αλλοδαπής εταιρείας που έχει ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο.

8 Ιούλ 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 8 Ιουλίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1028889/10395//Β0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση αλλοδαπής εταιρείας που έχει ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο.

1.    Από τα στοιχεία του εγγράφου σας προκύπτει ότι η αλλοδαπή εταιρεία «…» με έδρα την Ολλανδία έχει ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο στην Ελλάδα τον κ. …, εκτελωνιστή από τις 25/11/1998 με αντικείμενο δραστηριότητας εισαγωγές-εξαγωγές. Με βάση τα ανωτέρω, ζητάτε να σας γνωρίσουμε αν η αλλοδαπή αυτή επιχείρηση υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

2.    Ενόψει των ανωτέρω, θα πρέπει να εξετάσετε αν η υπόψη αλλοδαπή εταιρεία αποκτά μόνιμη εγκατάσταση σύμφωνα με τη Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδος - Κάτω Χωρών. Στην περίπτωση δε που αποκτά μόνιμη εγκατάσταση θα πρέπει η εν λόγω εταιρεία να υποβάλλει δήλωση φόρου εισοδήματος. Η διαπίστωση όμως των ανωτέρω είναι θέμα πραγματικό και ανάγεται στην ελεγκτική εξουσία του προϊσταμένου της αρμόδιας Φορολογούσας Αρχής (1118860/10567/Β0012/21-10-1998, 1086687/11507πε/Β0012/23-6-2005 και 1108785/11503πε/Β0012/29-3-2004 έγγραφά μας).


Taxheaven.gr