1059677/10860/Β0012/25.7.2008

Το εισόδημα αλλοδαπής εταιρείας από την παροχή υπηρεσιών διεθνούς φωνητικής τηλεφωνίας αποκτάται στην αλλοδαπή και δεν υπάγεται σε φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα.

25 Ιούλ 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 25 Ιουλίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1059677/10860/Β0012

ΘΕΜΑ: Το εισόδημα αλλοδαπής εταιρείας από την παροχή υπηρεσιών διεθνούς φωνητικής τηλεφωνίας αποκτάται στην αλλοδαπή και δεν υπάγεται σε φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 99 του ν.2238/1994, αντικείμενο του φόρου των αλλοδαπών επιχειρήσεων που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρείας, είναι το καθαρό εισόδημα ή κέρδος το οποίο προκύπτει από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα, καθώς και το καθαρό κέρδος το οποίο προκύπτει από τη μόνιμη εγκατάσταση της αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα κατά την έννοια του άρθρου 100.

Από την πιο πάνω διάταξη προκύπτει ότι για να φορολογηθεί μια αλλοδαπή επιχείρηση στην Ελλάδα θα πρέπει είτε να διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα μας, είτε να αποκτά εισόδημα το οποίο προκύπτει σε αυτή.
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι το εισόδημα το οποίο αποκτάται από παροχή υπηρεσιών θεωρείται ότι προκύπτει στη χώρα στην οποία προσφέρονται οι σχετικές υπηρεσίες (σχετ. 1042090/10358/Β0012/2001 και 1022692/10525/Β0012/2002 έγγραφά μας).

2.    Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 13 του ν.2238/1994, μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι στις αποζημιώσεις που καταβάλλονται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμούς που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα ή σε φυσικά πρόσωπα κατοίκους αλλοδαπής που δεν ασκούν επάγγελμα ή επιχείρηση στην Ελλάδα για τη χρήση ή παραχώρηση της χρήσης τεχνικής ή τεχνολογικής βοήθειας, την οργάνωση επιχειρήσεων, και για την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας και κάθε είδους συμβουλών στην Ελλάδα, ενεργείται από τον υπόχρεο για την καταβολή, παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% ο οποίος βαρύνει το δικαιούχο της αποζημίωσης.
Οι τράπεζες υποχρεούνται να αρνηθούν την παροχή του ποσού συναλλάγματος ή ευρώ, που αναλογεί για την αποστολή στο εξωτερικό των αποζημιώσεων, δικαιωμάτων και αμοιβών που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, αν δεν προσκομισθεί σε αυτές αποδεικτικό καταβολής στο Δημόσιο του φόρου που αναλογεί στα εισοδήματα αυτά.

3.    Από τα στοιχεία που θέσατε υπόψη μας με τη σχετική αίτησή σας προκύπτει, ότι η εταιρεία σας λαμβάνει, έναντι αμοιβής, υπηρεσίες διεθνούς φωνητικής τηλεφωνίας από αλλοδαπές εταιρείες. Συγκεκριμένα, οι εταιρείες αυτές (διεθνείς πάροχοι) δρομολογούν διεθνή κίνηση πληροφοριών μέσω του δικτύου τους στην αλλοδαπή και κατ' αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η συνδεσιμότητα των πελατών σας σε διεθνές επίπεδο.

4.    Μετά από όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω συνάγεται, ότι οι προαναφερόμενες αμοιβές που καταβάλλει η εταιρεία σας στις αλλοδαπές επιχειρήσεις (διεθνείς παρόχους) για την παροχή υπηρεσιών διεθνούς φωνητικής τηλεφωνίας δεν φορολογούνται στην Ελλάδα, καθόσον οι εν λόγω υπηρεσίες παρέχονται εξ ολοκλήρου στην αλλοδαπή και επομένως δεν προκύπτει εισόδημα φορολογητέο στην Ελλάδα.

Για τις αμοιβές αυτές πρέπει η εταιρεία να υποβάλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σχετική δήλωση απόδοσης φόρου δικαιωμάτων, στην οποία θα αναφέρεται το ποσό της αμοιβής και η αιτιολογία ότι δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος. Αντίγραφο της παραληφθείσας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. δήλωσης υποβάλλεται στη μεσολαβούσα τράπεζα, προκειμένου να εμβάσει το οφειλόμενο ποσό στον αλλοδαπό δικαιούχο (σχετ. 1034644/10507/Β0012/2006 και 1079335/11091/Β0012/2008 έγγραφά μας).


Taxheaven.gr