Αποτελέσματα live αναζήτησης

1119243/11360πε/Β0012/27.2.2008 Φορολογική μεταχείριση αλλοδαπής επιχείρησης που αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα από εκμετάλλευση πλοίου με ξένη σημαία


Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-02-2008 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1119243/11360πε/Β0012/27.2.2008
Φορολογική μεταχείριση αλλοδαπής επιχείρησης που αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα από εκμετάλλευση πλοίου με ξένη σημαία


ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1119243/11360πε/Β0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση αλλοδαπής επιχείρησης που αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα από εκμετάλλευση πλοίου με ξένη σημαία

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 99 του ν.2238/1994, σε αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμούς, ανεξάρτητα αν είναι εγκατεστημένοι ή όχι στην Ελλάδα, που εκμεταλλεύονται πλοία υπό ξένη σημαία ή αεροσκάφη, λογίζεται ότι προκύπτει στην Ελλάδα και υπόκειται σε φόρο, το κέρδος από τη μεταφορά επιβατών, εμπορευμάτων και λοιπών πραγμάτων γενικά από ελληνικούς λιμένες και αερολιμένες και μέχρι το λιμένα προορισμού ή μέχρι τον αλλοδαπό λιμένα ή αερολιμένα επιβίβασης των επιβατών ή μεταφόρτωσης των εμπορευμάτων και λοιπών πραγμάτων σε πλοίο ή αεροσκάφος άλλης αλλοδαπής επιχείρησης.

2.    Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 105 του ιδίου νόμου ορίζεται, ότι ως καθαρό εισόδημα των αλλοδαπών επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται πλοία υπό ξένη σημαία και αεροσκάφη λαμβάνεται ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) στα ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποιούνται από τη μεταφορά επιβατών, εμπορευμάτων και πραγμάτων γενικά, από ελληνικούς λιμένες και αερολιμένες και μέχρι το λιμένα προορισμού ή μέχρι τον αλλοδαπό λιμένα ή αερολιμένα επιβίβασης των επιβατών ή μεταφόρτωσης των εμπορευμάτων και λοιπών πραγμάτων σε πλοίο ή αεροσκάφος άλλης αλλοδαπής επιχείρησης.

3.    Εξάλλου, με τις διατάξεις της περίπτωσης η' της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του ιδίου νόμου ορίζεται, ότι απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος τα κέρδη από την εκμετάλλευση πλοίων υπό ξένη σημαία και αεροσκαφών, που πραγματοποιούν στην Ελλάδα οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, με τον όρο της αμοιβαιότητας.

4.    Η Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με την αριθμ.55/1981 γνωμοδότησή της, την οποία έχει αποδεχθεί ο Υπουργός Οικονομικών, αποφάνθηκε ότι στην έννοια του όρου «αμοιβαιότητα» περιλαμβάνεται τόσο η περίπτωση κατά την οποία η απαλλαγή των ελληνικών ναυτιλιακών ή αεροπορικών επιχειρήσεων (ή γενικά των επιχειρήσεων των άλλων Κρατών) στο αλλοδαπό Κράτος προβλέπεται ρητά από διάταξη νόμου, όσο και στην περίπτωση κατά την οποία η ως άνω απαλλαγή παρέχεται με διοικητική πράξη κατά νομοθετική εξουσιοδότηση (Ε.6060/57/ΠΟΛ.184/1981, Ε.14767/284/ΠΟΛ.199/1984 εγκύκλιοι).

5.    Επίσης, με τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 107 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι για τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 101 του ιδίου νόμου, μεταξύ των οποίων και οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιαδήποτε τύπο εταιρείας, η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται, μέχρι τη δέκατη (10η) ημέρα του πέμπτου μήνα από την ημερομηνία λήξης της διαχειριστικής περιόδου, για τα εισοδήματα που απόκτησαν μέσα σε αυτήν.

6.    Σε εφαρμογή των ανωτέρω έχουν γίνει δεκτά από τη Διοίκηση τα ακόλουθα:

α) Σε κάθε περίπτωση που αλλοδαπές επιχειρήσεις ή οργανισμοί εγκατεστημένοι ή όχι στην Ελλάδα, εκμεταλλεύονται αεροσκάφη υπό ξένη σημαία, υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα για τα κέρδη που προκύπτουν από τη μεταφορά επιβατών, εμπορευμάτων και λοιπών πραγμάτων από ελληνικούς αερολιμένες μέχρι τους αλλοδαπούς αερολιμένες προορισμού των επιβατών ή μεταφόρτωσης των εμπορευμάτων σε αεροσκάφος άλλης αλλοδαπής επιχείρησης. Τα κέρδη αυτά προσδιορίζονται με την εφαρμογή ποσοστού 10% στα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων αυτών από εισιτήρια ή κόμιστρα, συνεπεία της μεταφοράς που έχει ενεργηθεί από ελληνικούς λιμένες και αερολιμένες, αδιάφορα από τον τόπο έκδοσης των εισιτηρίων, καθόσον η γενεσιουργός αιτία του εισοδήματος βρίσκεται στην Ελλάδα (Ε. 18850/Εγκ. 137/1964, 1013782/10070/Β0012/22.03.1996 έγγραφό μας)

β) Τα προκύπτοντα καθαρά κέρδη, φορολογούνται στην Ελλάδα, στο όνομα του νομικού προσώπου της αλλοδαπής επιχείρησης ή οργανισμού με τον ισχύοντα συντελεστή φορολογίας, ο οποίος ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 109 του Κ.Φ.Ε., ανεξάρτητα από την απόκτηση ή μη μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα, καθόσον το εισόδημα από τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων από την Ελλάδα στην αλλοδαπή θεωρείται ότι κτάται σε κάθε περίπτωση στην Ελλάδα και προσδιορίζεται με την εφαρμογή του συντελεστή 10% επί των ακαθαρίστων εσόδων (1056531/438/0015/2-8-2007).

γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που μεταφέρουν επιβάτες ή εμπορεύματα με πλοία υπό ξένη σημαία, όταν αποκτούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, υποβάλλουν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις (ν.2238/1994). Αντίθετα, εάν η αλλοδαπή επιχείρηση δεν έχει μόνιμη εγκατάσταση, επιδίδεται ιδιαίτερη δήλωση για κάθε ταξίδι του υπό ξένη σημαία πλοίου πριν την αναχώρηση αυτού από τον ελληνικό λιμένα (αριθ. Ε. 18850/Εγκ. 137/1964, 1084224/11138/Β0012/15-9-2005 έγγραφό μας).

δ) Για το εισόδημα που αποκτά αλλοδαπή επιχείρηση, με την οποία η Ελλάδα ΔΕΝ έχει συνάψει Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ), από την εκμετάλλευση πλοίου σε Ι διεθνείς μεταφορές, το οποίο φέρει σημαία χώρας με την οποία η Ελλάδα ΔΕΝ έχει συνάψει ΣΑΔΦ., ισχύουν οι διατάξεις της εσωτερικής μας νομοθεσίας (αρ. 1003524/128/ΔΟΣ/5 Ιουλίου 2007 έγγραφο μας).

7.    Σχετικά με την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την παραλαβή των δηλώσεων έχουν διευκρινιστεί τα ακόλουθα:
Με την αριθ. 0.780/444/28.11.1986 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών παρατάθηκε η ισχύς της αριθ. Ε. 18850/Εγκ. 137/1964 με βάση την οποία οι αλλοδαπές ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν μόνιμη εγκατάσταση (γραφείο), πρέπει να υποβάλλουν τη δήλωση τους στις Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών και Φ.Α.Ε. Πειραιά, εφόσον έχουν την έδρα τους στην αντίστοιχη διοικητική περιφέρεια. Για τις επιχειρήσεις με διαφορετική έδρα, αρμόδιος για την παραλαβή και έλεγχο των δηλώσεων είναι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ που βρίσκεται η κύρια μόνιμη εγκατάσταση της αλλοδαπής επιχείρησης. Τέλος, για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση και εκμεταλλεύονται πλοία με ξένη σημαία, αρμόδιος για την φορολογία αυτών είναι ο Οικονομικός Έφορος της περιφέρειας του λιμένος προσεγγίσεως των πλοίων για τα κέρδη εξ εισιτήριων επιβατών και κομίστρων εμπορευμάτων παραλαμβανομένων εκ του λιμένος τούτου (Ε. 18751/1964).

8.    Από την αίτησή σας, προκύπτει, ότι εταιρεία εδρεύουσα στη Μάλτα, προτίθεται να ιδρύσει υποκατάστημα στην Ελλάδα προκειμένου να εκμεταλλεύεται πλοίο με σημαία της χώρας αυτής, το οποίο θα πραγματοποιεί κρουαζιέρες είτε αποκλειστικά σε Ελληνικούς λιμένες, είτε σε Ελληνικούς λιμένες με ενδιάμεση στάση σε κάποιο λιμένα της Τουρκίας ή άλλης χώρας εκτός της Ε.Ε..

Από όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και δεδομένου ότι μεταξύ Ελλάδος και Μάλτας, δεν υφίσταται σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας, προκύπτει, ότι η πιο πάνω αλλοδαπή επιχείρηση, θα φορολογείται για τα κέρδη που προκύπτουν από τη μεταφορά επιβατών από ελληνικούς λιμένες στην αλλοδαπή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 105 και του άρθρου 109 (συντελεστής φόρου 25% από 01.01.2007 και μετά) του ν.2238/1994, επιφυλασσομένων των διατάξεων της περ. η' της παρ. 1 του άρθρου 103 του ιδίου νόμου περί απαλλαγής με τον όρο της αμοιβαιότητας. Τα κέρδη θα προσδιορίζονται με την εφαρμογή του συντελεστή φορολογίας 10% επί του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων από εισιτήρια ή κόμιστρα συνεπεία της μεταφοράς που θα έχει ενεργηθεί από ελληνικούς λιμένες, αδιάφορα από το χρονικό διάστημα που το πλοίο πλέει εκτός των ελληνικών υδάτων.

Τέλος, η πιο πάνω αλλοδαπή επιχείρηση είναι υπόχρεη σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, σύμφωνα γενικές διατάξεις (άρθρου 107 του Κ.Φ.Ε), η οποία πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., με βάση τα αναφερόμενα στην αριθ. Ε. 18850/Εγκ. 137/1964 εγκύκλιό μας.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης