1122727/2290/Α0012/19.12.2008

Επιβολή προστίμου του άρθρου 4 του ν.2523/1997.

19 Δεκ 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.:1122727/2290/Α0012

ΘΕΜΑ: Επιβολή προστίμου του άρθρου 4 του ν.2523/1997.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.2523/1997, τα πρόσωπα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από την κείμενη φορολογική νομοθεσία, υπόκεινται για κάθε παράβαση σε πρόστιμο που ορίζεται από 117,39 ευρώ μέχρι 1.173,88 ευρώ. Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται η επιβολή πρόσθετου φόρου ή δεν προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή.

2.    Από τη διατύπωση αυτής της διάταξης, όπως έγινε δεκτό και με την 1125403/2171/Α0012/ΠΟΛ.1317/2.12.1997 ερμηνευτική διαταγή μας, προκύπτει ότι το πρόστιμο επιβάλλεται μόνο στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος παραβαίνει τις φορολογικές του υποχρεώσεις και όχι σε κάθε περίπτωση που υποβάλλει κάποια συμπληρωματική δήλωση και συνεπώς, αν ο φορολογούμενος υποβάλει εκπρόθεσμη συμπληρωματική δήλωση φορολογίας εισοδήματος για να δηλώσει κάποιο στοιχείο, το οποίο παρέλειψε να δηλώσει, αλλά με αυτήν την παράλειψή του δεν παραβίασε κάποια φορολογική διάταξη, δεν επιβάλλεται πρόστιμο, και στην περίπτωση που δεν προκύπτει διαφορά φόρου, για να επιβληθεί πρόσθετος φόρος.

3.    Περαιτέρω με την 1121987/2039/Α0012/ΠΟΛ.1279/31.12.1999 διαταγή μας, έγινε δεκτό ότι δεν επιβάλλεται το πρόστιμο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.2523/1997, κατά την υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης για (ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένες περιπτώσεις από αυτές που αναγράφονται στη διαταγή):

—    τέκνο που βαρύνει τον υπόχρεο, αλλά αυτός δεν το είχε αναγράψει στην αρχική του δήλωση,
—    εισόδημα απαλλασσόμενο από το φόρο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο,
—    έξοδα ιατρικής περίθαλψης.

4.    Στην αίτησή σας αναφέρετε ότι καταθέσατε εκπρόθεσμα τη δήλωση οικονομικού έτους 2008 .

5.    Με βάση τα παραπάνω, εφόσον με την εκπρόθεσμη κατάθεση της φορολογικής σας δήλωσης παραβήκατε φορολογική διάταξη, πρέπει να σας επιβληθεί πρόστιμο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.2523/1997.

6.    Το θέμα του ύψους του προστίμου είναι στην εξελεγκτική εξουσία του προϊσταμένου της αρμόδιας για την φορολογία σας Δ.Ο.Υ. ο οποίος κρίνει και αποφασίζει τελικά κατά περίπτωση.


Taxheaven.gr