1047748/834/Α0012/12.6.2008

Χορήγηση αντιγράφων της κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και ακινήτων στην εν διαστάσει σύζυγο.

12 Ιούν 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 12 Ιουνίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1047748/834/Α0012

ΘΕΜΑ: Χορήγηση αντιγράφων της κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και ακινήτων στην εν διαστάσει σύζυγο.

1.    Σύμφωνα με την 1099921/2034/Α0012/ΠΟΛ.1273/12.12.2002 διαταγή του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, αναφορικά με τη χορήγηση αντιγράφων της κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στη σύζυγο, ο σύζυγος λόγω της υποβολής της δήλωσης στο όνομά του δικαιούται να παίρνει αντίγραφα των στοιχείων του φακέλου π.χ. αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) και εκκαθαριστικού σημειώματος, τα οποία περιλαμβάνουν και εισοδήματα της συζύγου. Επειδή όμως η δήλωση φορολογία εισοδήματος είναι κοινή και συνυπογράφεται από τη σύζυγο είναι και δική της δήλωση (σχετ. άρθρα 61 παρ.2 και 62 παρ.4 ν.2238/1994).
Επομένως, μόνο κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης μπορεί να χορηγούνται και στους δύο συζύγους, αντίγραφα της κοινής δήλωσης, του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος και των λοιπών συνυποβαλλόμενων φορολογικών εντύπων που αφορούν τους δύο συζύγους.

2.    Αντίθετα, πάγια θέση της Διοίκησης στην περίπτωση που έχει κλονιστεί ή έγγαμη συμβίωση και πολύ περισσότερο αν έχει εκδοθεί διαζύγιο είναι ότι ούτε η σύζυγος ούτε ο σύζυγος δικαιούται να λάβει αντίγραφο της κοινής δήλωσης, που υποβλήθηκε στο όνομα του συζύγου, ανεξάρτητα από το αν δηλώνεται ή όχι εισόδημα δικό της ή δικό του. Το μόνο που μπορεί να χορηγήσει η αρμόδια ΔΟΥ στην περίπτωση αυτή είναι βεβαίωση για τα εισοδήματα που δημοσιεύονται στους φορολογικούς καταλόγους, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις των παρ.3 και 4 του άρθρου 85 του ν.2238/1994.

Ωστόσο διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση που δηλώνεται εισόδημα της συζύγου, μπορεί να πάρει η ίδια προσωπικά μόνο βεβαίωση για τα δικά της εισοδήματα και τις εκπιπτόμενες δαπάνες της ή τα περιουσιακά στοιχεία που έχει περιλάβει στις δηλώσεις που υπέβαλε από κοινού με τον πρώην ή τον «εν διαστάσει» σύζυγό της, διότι κατά την έννοια του φορολογικού νόμου, δεν θεωρείται τρίτο πρόσωπο σε σχέση πάντα με τα φορολογικά στοιχεία που αφορούν το εισόδημα της, αλλά άμεσα ενδιαφερόμενο πρόσωπο (σχετική και η Ε17057/ΠΟΛ.1280716.8.1969 διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών).

7.    Επίσης, όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (σχετ. Γ.1138/24.9.1985 και Γ.1572/15.6.1984 έγγραφα) σε περίπτωση διάστασης ή λύσης του γάμου οι οικείες καταλογίστηκες πράξεις για τις τυχόν διαφορές μεταξύ δηλωθέντος και προσδιορισθέντος εισοδήματος που αφορούν τη σύζυγο εκδίδονται και κοινοποιούνται στο όνομα της πρώην συζύγου.

8.    Κατόπιν των ανωτέρω, όσον αφορά στις κοινές δηλώσεις με το πρώην σύζυγό σας, εκείνο το οποίο μπορεί να σας χορηγήσει η ΔΟΥ είναι βεβαίωση για τα εισοδήματα και τα ακίνητα που σας αφορούν ατομικά. Επίσης, σε περίπτωση έκδοσης φύλλου έλεγχου για τις κοινές αυτές δηλώσεις λόγω διαφορών που προκύπτουν από τα δικά σας εισοδήματα και ακίνητα, το φύλλο ελέγχου θα εκδοθεί στο όνομα σας και θα κληθείτε να πληρώσετε εσείς τυχόν πρόστιμο που θα σας επιβληθεί.


Taxheaven.gr