Αποτελέσματα live αναζήτησης

1045712/788/Α0012/10.6.2008 Χορήγηση φωτοαντιγράφων των εντύπων Ε1 και Ε9 των μελών Ο.Ε. που έχει πτωχεύσει στο σύνδικο της πτώχευσης.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1045712/788/Α0012/10.6.2008
Χορήγηση φωτοαντιγράφων των εντύπων Ε1 και Ε9 των μελών Ο.Ε. που έχει πτωχεύσει στο σύνδικο της πτώχευσης.


1045712/788/Α0012/10.6.2008 Χορήγηση φωτοαντιγράφων των εντύπων Ε1 και Ε9 των μελών Ο.Ε. που έχει πτωχεύσει στ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 10 Ιουνίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1045712/788/Α0012

ΘΕΜΑ: Χορήγηση φωτοαντιγράφων των εντύπων Ε1 και Ε9 των μελών Ο.Ε. που έχει πτωχεύσει στο σύνδικο της πτώχευσης.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 85 του ν.2238/1994, οι φορολογικές δηλώσεις, τα φορολογικά στοιχεία, οι εκθέσεις, οι πράξεις προσδιορισμού αποτελεσμάτων, τα φύλλα ελέγχου, οι αποφάσεις του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας και κάθε στοιχείο του φακέλου που έχει σχέση με τη φορολογία ή άπτεται αυτής είναι απόρρητα και δεν επιτρέπεται η γνωστοποίησή τους σε οποιονδήποτε άλλον εκτός από το φορολογούμενο, στον οποίο αφορούν αυτά.

2.    Επίσης, από τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του ίδιου άρθρου και νόμου προκύπτει ότι, κατά παρέκκλιση των παραπάνω, τα στοιχεία για τα οποία η δημοσίευσή τους είναι επιτρεπτή στους καταλόγους των φορολογουμένων δεν αποτελούν απόρρητο και ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να χορηγεί, υστέρα από αίτηση, βεβαίωση γι' αυτά σε οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος έχει έννομο συμφέρον και το αποδεικνύει.

3.    Εξάλλου, σύμφωνα με την περίπτ.α' της παρ.3 του άρθρου 61 του ίδιου νόμου, όπως τέθηκε με την παρ.10 του άρθρου 5 του ν.3522/2006 σε αντικατάσταση της προηγούμενης περίπτ.α' αυτής της παραγράφου και ισχύει σύμφωνα με την περίπτ. ιγ' του άρθρου 39 αυτού του νόμου από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 22.12.2006, ορίζεται μεταξύ άλλων ότι υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης στην περίπτωση πτώχευσης είναι ο σύνδικος της πτώχευσης.

4.    Περαιτέρω, σύμφωνα με την 417/1992 γνωμοδότηση του ΝΣΚ, η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και κοινοποιήθηκε με την 1058506/981/Α0012/ΠΟΛ.1188/12.5.1993 διαταγή, ο σύνδικος πτώχευσης δικαιούται να λάβει γνώση και να ζητήσει αντίγραφα όλων των στοιχείων του ενός ή των πλειόνων συναφών φορολογικών φακέλων του πτωχού, εφόσον όμως και καθόσον τα στοιχεία αυτά είναι αναγκαία για την άσκηση των από το λειτούργημα του δικαιωμάτων ή εκπλήρωση υποχρεώσεων του και επί εκείνων μόνο των φορολογικών υποθέσεων του πτωχού στις οποίες ο νόμος προβλέπει ανάμειξη αυτού είτε ως προσώπου δεχόμενου κοινοποίηση πράξεων είτε ως επιζητούντος τη διοικητική επίλυση τούτων είτε ως ασκούντος προσφυγή και ένδικα μέσα κατά δικαστικών φορολογικών αποφάσεων κ.λπ. ή των μαζί με αυτές αναγκαίως συνυφασμένων τέτοιων υποθέσεων.

Αυτά βεβαίως ισχύουν μόνο μετά την κοινοποίηση στο σύνδικο του φύλλου ελέγχου, η δε έκταση του δικαιώματος του συνδίκου να λάβει γνώση των ως άνω στοιχείων προσδιορίζεται κατ' αρχήν από τη δική του εκτίμηση και ανακύπτει μόνο θέμα ευθυνών αυτού σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος του αυτού καταχρηστικώς ή καθ' υπέρβαση των ορίων τα οποία επιβάλλονται προς άσκηση των καθηκόντων του ή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ως συνδίκου σε κάθε συγκεκριμένη φορολογική υπόθεση του πτωχού.

5.    Εξάλλου, σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 22 του ΕΝ ομόρρυθμη είναι η εταιρία που συστήνεται από δύο ή περισσότερα πρόσωπα, που έχουν σκοπό να συνεμπορεύονται με εταιρική επωνυμία και ευθύνονται αλληλέγγυα και απεριόριστα ο καθένας, για τις υποχρεώσεις της εταιρίας.

Συνεπώς, το ουσιαστικό και χαρακτηριστικό γνώρισμα της ομόρρυθμης εταιρίας είναι το αλληλέγγυο και απεριόριστο της ευθύνης των ομόρρυθμων εταίρων. Δηλαδή ο ομόρρυθμος εταίρος ευθύνεται ευθέως, απεριόριστα (με όλη του την περιουσία) και σε ολόκληρο (για ολόκληρο το ποσό της εταιρικής υποχρέωσης) (Γ.Ε. Βελέντζας, Επίτομο Εμπορικό Δίκαιο, 11η έκδοση, 2000).

6.    Επίσης, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 7 του ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) επί πτώχευσης ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων εμπορικών εταιριών, με την ίδια απόφαση με την οποία κηρύσσεται σε πτώχευση η εταιρία, κηρύσσονται σε πτώχευση και τα ομόρρυθμα μέλη της και χωρίς άλλη διατύπωση.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την παρ.ι΄ του άρθρου 16 του ίδιου νόμου η πτωχευτική περιουσία περιλαμβάνει το σύνολο της περιουσίας που ανήκει στον οφειλέτη κατά την κήρυξη της πτώχευσης, οπουδήποτε και αν βρίσκεται.
Ωστόσο διευκρινίζεται με την παρ.5 του ίδιου άρθρου και νόμου ότι στην πτωχευτική περιουσία δεν περιλαμβάνεται η περιουσία που αποκτά ο οφειλέτης μετά την κήρυξη της πτώχευσης. Κατ' εξαίρεση, τόκοι και άλλες περιοδικές παροχές, καθώς και παρεπόμενες αξιώσεις ή δικαιώματα και αν ακόμη γεννώνται ή αναπτύσσονται μετά την κήρυξη της πτώχευσης, ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία, εφόσον προέρχονται από ενοχή ή κύριο δικαίωμα που υπήρχε πριν την κήρυξη της πτώχευσης.

7.    Με την αριθ. 550/2.8.1989 ατομική γνωμοδότηση της Νομικής Δ/νσης του Υπουργείου Οικονομικών που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών, έγινε δεκτό ότι, εκτός των άλλων, ο σύνδικος ασκών τη διοίκηση της εταιρικής πτωχευτικής περιουσίας έχει, για το λόγο αυτό, δικαίωμα λήψης γνώσης και αντιγράφων των φορολογικών δηλώσεων και στοιχείων για λογαριασμό της εταιρίας.

8.    Επίσης, με το 713/15-4-2008 έγγραφο του Πάρεδρου του ΝΣΚ, το οποίο απαντά στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό μας που έγινε έπειτα από ερώτημα που υποβάλατε προς την Υπηρεσία μας με το 2869/21.2.2008 έγγραφό σας, ο σύνδικος δικαιούται ασφαλώς να λάβει γνώση του φορολογικού φακέλου του πτωχού μόνο μετά την κοινοποίηση σ' αυτόν του φύλλου ελέγχου αλλά για τα έντυπα Ε1 και Ε9 να χορηγηθεί σχετική βεβαίωση διότι στα έντυπα Ε1 και Ε9 των μελών της Ο.Ε. είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται και περιουσιακά στοιχεία των μελών άσχετα προς την Ο.Ε. και η χορήγησή τους να παραβιάσει το φορολογικό απόρρητο αυτών των μελών το οποίο (φορολογικό απόρρητο) ως φορολογική έννοια είναι στενά ερμηνευτέο.

9.    Όπως προκύπτει από το 2869/21.2.2008 έγγραφό σας και τα συνημμένα σ' αυτό στοιχεία, ο οριστικός σύνδικος Ο.Ε. που πτώχευσε (απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών), ζητά να λάβει αντίγραφα των εντύπων Ε1 και Ε9 της Ο.Ε. και των μελών της, με βάση και την έκθεση του εισηγητή της πτώχευσης ο οποίος επιτρέπει στον σύνδικο της πτώχευσης να καταθέσει αίτηση προς τις αρμόδιες ΔΟΥ στις οποίες υποβάλλουν τις φορολογικές δηλώσεις τους τα μέλη της Ο.Ε. με σκοπό τη χορήγηση αντιγράφων των εν λόγω έντυπων.

10.    Κατόπιν των ανωτέρω, α) επιτρέπεται η χορήγηση φωτοαντιγράφων των δηλώσεων Ε9 της ομόρρυθμης εταιρίας στο σύνδικο της πτώχευσης και β) αφού τα μέλη της Ο.Ε. ευθύνονται απεριόριστα (με όλη τους την περιουσία) για τις υποχρεώσεις της εταιρίας και με την ίδια απόφαση με την οποία κηρύσσεται σε πτώχευση η εταιρία, κηρύσσονται σε πτώχευση και τα ομόρρυθμα μέλη της, είναι επιτρεπτή η χορήγηση των στοιχείων των εντύπων Ε1 και Ε9 των μελών της Ο.Ε. στον σύνδικο της πτώχευσης και πριν την κοινοποίηση του φύλλου ελέγχου, εν όψει της νέας διάταξης του άρθρου 61 του ΚΦ.Ε., όμως για τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να χορηγηθεί βεβαίωση όχι φωτοαντίγραφο ή άλλης μορφής αντίγραφο των εντύπων Ε1 και Ε9, εάν περιλαμβάνονται σ' αυτά και τυχόν εισοδήματα ή ακίνητα των μελών άσχετα προς την Ο.Ε..

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης