1048219/836/Α0012/12.5.2008

'Αρση φορολογικού απορρήτου για τον καθορισμό διατροφής μεταξύ συζύγων στις ΗΠΑ.

12 Μάι 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 12 Μαΐου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1048219/836/Α0012

ΘΕΜΑ: 'Αρση φορολογικού απορρήτου για τον καθορισμό διατροφής μεταξύ συζύγων στις ΗΠΑ.

1.    Σε συνέχεια του σχετικού αναφερόμενου εγγράφου μας το Υπουργείο Δικαιοσύνης απάντησε με το 37848/21.04.2008 έγγραφό του, διευκρινίζοντας στην Υπηρεσία μας ότι μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών δεν υφίσταται συμβατικό πλαίσιο για θέματα καταβολής διατροφής.

2.    Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 85 του ν.2238/1994, οι φορολογικές δηλώσεις, τα φορολογικά στοιχεία, οι εκθέσεις, οι πράξεις προσδιορισμού αποτελεσμάτων, τα φύλλα ελέγχου, οι αποφάσεις του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας και κάθε στοιχείο του φακέλου που έχει σχέση με τη φορολογία ή άπτεται αυτής είναι απόρρητα και δεν επιτρέπεται η γνωστοποίησή τους σε οποιονδήποτε άλλον εκτός από το φορολογούμενο, στον οποίο αφορούν αυτά.

3.    Επίσης, από τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του ίδιου άρθρου και νόμου προκύπτει ότι, κατά παρέκκλιση των παραπάνω, τα στοιχεία για τα οποία η δημοσίευσή τους είναι επιτρεπτή στους καταλόγους των φορολογουμένων δεν αποτελούν απόρρητο και ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να χορηγεί, ύστερα από αίτηση, βεβαίωση γι' αυτά σε οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος έχει έννομο συμφέρον και το αποδεικνύει.

4.    Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ. 5 του ίδιου πιο πάνω άρθρου και νόμου, ορίζονται ρητά οι περιπτώσεις χορήγησης εγγράφων κατ' εξαίρεση του φορολογικού απορρήτου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η χορήγηση στοιχείων στις περιπτώσεις που ορίζονται από τη διάταξη του άρθρου 1445 του Αστικού Κώδικα, υπέρ των οποίων κάμπτεται το φορολογικό απόρρητο.

5.    Ειδικότερα, με τη διάταξη του άρθρου 1445 του Αστικού Κώδικα, όπως τούτο θεσπίστηκε με το άρθρο 16 του πρώτου άρθρου του ν.1329/1983 «Εφαρμογή της Συνταγματικής Αρχής της ισότητας ανδρών και γυναικών στον Αστικό Κώδικα», ορίζεται ότι ο καθένας από τους πρώην συζύγους είναι υποχρεωμένος να δίνει στον άλλο ακριβείς πληροφορίες για την περιουσία και τα εισοδήματά του, εφόσον είναι χρήσιμες για να καθορισθεί το ύψος της διατροφής και ότι με αίτηση ενός από τους πρώην συζύγους, που διαβιβάζεται μέσω του αρμόδιου εισαγγελέα, εκτός των άλλων, ο αρμόδιος οικον. έφορος είναι υποχρεωμένος να δίνει κάθε χρήσιμη πληροφορία νια την περιουσιακή κατάσταση του άλλου συζύγου και προπάντων για τα εισοδήματα του.

Δηλαδή, για να χορηγήσει ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ με βάση το άρθρο 1445 ΑΚ πληροφορίες σχετικά με την περιουσιακή κατάσταση και προπάντων για τα εισοδήματα του ενός από τους πρώην συζύγους στον άλλο (πρώην) σύζυγο, θα πρέπει να έχει εκδοθεί διαζύγιο, ώστε να είναι «πρώην σύζυγοι» και η αιτούμενη διατροφή να αφορά τον έναν από αυτούς και όχι άλλα πρόσωπα π.χ. κοινό τέκνο τους ή γονείς τους κ.λπ..

6.    Επίσης, με την Ε 9646/ΠΟΛ.237/17.7.1986 διαταγή μας έγινε δεκτό ότι για την κατοχύρωση του απόρρητου άλλων στοιχείων του φορολογουμένου πέρα από τις πιο πάνω πληροφορίες για την περιουσιακή του κατάσταση και για τα εισοδήματά του, τα στοιχεία για τα οποία υπάρχει υποχρέωση χορήγησης, πρέπει να «περιβληθούν» τον τύπο εγγράφου και σε καμία περίπτωση τον τύπο φωτοαντίγραφου ή άλλης μορφής αντίγραφου της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή του εκκαθαριστικού σημειώματος υπολογισμού του φόρου εισοδήματος.

7.    Κατόπιν των ανωτέρω, αφού δεν υπάρχει μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών συμβατικό πλαίσιο για θέματα καταβολής διατροφής, και εφόσον έχει εκδοθεί διαζύγιο και η διατροφή αφορά πρώην συζύγους, το άρθρο 1445 μπορεί να εφαρμοστεί και επομένως μπορείτε να χορηγήσετε τα αιτούμενα στοιχεία στον εν λόγω φορολογούμενο που αναφέρεσθε προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει σε δικαστική αρχή των Η ΠΑ για απόκρουση αγωγής διατροφής. Στην περίπτωση όμως που δεν έχει εκδοθεί διαζύγιο και υπάρχει έννομο συμφέρον που αποδεικνύεται, μπορείτε να του χορηγήσετε στοιχεία για τα εισοδήματα της συζύγου του που δημοσιεύονται στους φορολογικούς καταλόγους, τα οποία όπως αναφέρεται στην παρ.2 του παρόντος δεν είναι απόρρητα.


Taxheaven.gr