ΠΟΛ.1055/23.2.1996

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά την είσπραξη επιδοτήσεων ή αποζημιώσεων γεωργικής παραγωγής

23 Φεβ 1996

Taxheaven.gr
Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 1996
Αρ. Πρωτ.: 1024540/524/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 23.2.96/Α.Ζ.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΙΣ/ΤΟΣ - ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ 1055

ΘΕΜΑ : Δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά την είσπραξη επιδοτήσεων ή αποζημιώσεων γεωργικής παραγωγής.

Σχετ.: Οι αριθ. πρωτ.: 1133468/ΠΟΛ. 1304/30.11.95 και 1016514/ΠΟΛ. 1035/7.2.96 διαταγές Υπουργείου Οικονομικών

1. Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβλήθηκαν λόγω των προβλημάτων που προέκυψαν από την εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών διαταγών μας, τόσο στις Δ.Ο.Υ. λόγω του υπάρχοντος φόρτου εργασίας και της νέας επιβάρυνσής τους η οποία θα επέλθει λόγω του μεγάλου αριθμού βεβαιώσεων που απαιτείται να χορηγηθούν σε όσους δικαιούνται να εισπράτουν επιδοτήσεις ή αποζημιώσεις γεωργικής παραγωγής, όσο και την ταλαιπωρία που υφίστανται οι δικαιούχοι των ανωτέρω επιδοτήσεων για τη λήψη της σχετικής βεβαίωσης από τις ΔΟΥ ότι δηλώθηκε το γεωργικό εισόδημα και προκειμένου να διευκολυνθούν αυτοί (αγρότες και μη) για να εισπράξουν έγκαιρα τα ποσά που δικαιούνται, παρέχουμε τη δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να μην ακολουθούν τη διαδικασία που περιγράφεται στις ανωτέρω διαταγές μας, αλλά την παρακάτω:


Προκειμένου:

α) Οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες να εισπράξουν επιδοτήσεις ποσού άνω των 500.000 δρχ. για τη φυτική παραγωγή και 750.000 δρχ. για τη ζωϊκή παραγωγή και β) Οι μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες να εισπράξουν:

αα) κάθε μορφής και ποσού επιδότηση και

ββ) κάθε ποσό αποζημίωσης γεωργικής παραγωγής, λόγω έκτακτων και απρόβλεπτων ζημιών, έχουν υποχρέωση να προσκομίσουν στις Δημόσιες Υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, τράπεζες, πιστωτικούς οργανισμούς, συνεταιρισμούς ή ενώσεις συνεταιρισμών και γενικά ενώσεις προσώπων που καταβάλλουν αυτές τις επιδοτήσεις ή τις αποζημιώσεις σε κάθε περίπτωση, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986.

2. Σ' αυτή την υπεύθυνη δήλωση οι δικαιούχοι των πιο πάνω επιδοτήσεων ή αποζημιώσεων θα δηλώνουν:

α) Οτι κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος δηλώθηκε το καθαρό γεωργικό εισόδημα της συγκεκριμένης φυτικής ή ζωϊκής παραγωγής που επιδοτείται ή αποζημιώνεται, αν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

β) Οτι δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης, σε περίπτωση που αποκτούν γεωργικό εισόδημα και δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

γ) Οτι δεν έχει δημιουργηθεί φορολογική υποχρέωση δήλωσης των εισοδημάτων της συγκεκριμένης φυτικής ή ζωϊκής παραγωγής, σε περίπτωση που η επιδότηση ή αποζημίωση εισπράχθηκε σε χρόνο προγενέστερο από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής φορολογικής δήλωσης του δικαιούχου.

Επίσης, σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις πρέπει αναγράφεται η ΔΟΥ που είναι αρμόδια για τη φορολογία των δικαιούχων των γεωργικών επιδοτήσεων ή αποζημιώσεων.

3. Διευκρινίζεται ότι η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση δεν απαιτείται να προσκομισθεί σε περίπτωση είσπραξης κάθε ποσού αποζημίωσης γεωργικής παραγωγής λόγω έκτακτων και απρόβλεπτων ζημιών, ανεξαρτήτως ποσού, από αγρότες κατά κύριο επάγγελμα είτε έχουν είτε όχι υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

4. Οι πιο πάνω φορείς που καταβάλλουν γεωργικές επιδοτήσεις ή αποζημιώσεις τις ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις θα αποστέλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. των δικαιούχων των επιδοτήσεων ή αποζημιώσεων, εντός των μηνών Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου και Ιανουαρίου κάθε έτους, τις υπεύθυνες δηλώσεις που παρέλαβαν το αμέσως
προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο, μαζί με κατάσταση όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο αυτών που υπέβαλαν τις υπεύθυνες δηλώσεις.


Taxheaven.gr