1007166/10110/Β0012/13.2.2008

Η χορήγηση στοιχείων του φορολογικού ελέγχου ανώνυμης εταιρείας που απορροφήθηκε από άλλη ανώνυμη εταιρεία, σε πρώην διευθύνοντα σύμβουλό της προσκρούει στο φορολογικό απόρρητο.1007166/10110/Β0012 ΣΧΕΤ: Το με αριθμ.πρωτ. 489/21.1.2008 έγγραφό σας.

13 Φεβ 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1007166/10110/Β0012

ΘΕΜΑ: Η χορήγηση στοιχείων του φορολογικού ελέγχου ανώνυμης εταιρείας που απορροφήθηκε από άλλη ανώνυμη εταιρεία, σε πρώην διευθύνοντα σύμβουλό της προσκρούει στο φορολογικό απόρρητο.
ΣΧΕΤ: Το με αριθμ.πρωτ. 489/21.1.2008 έγγραφό σας.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 85 του ν.2238/1994, οι φορολογικές δηλώσεις, τα φορολογικά στοιχεία, οι εκθέσεις, οι πράξεις προσδιορισμού αποτελεσμάτων, τα φύλλα ελέγχου, οι αποφάσεις του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας και κάθε στοιχείο του φακέλου που έχει σχέση με τη φορολογία ή άπτεται αυτής είναι απόρρητα και δεν επιτρέπεται η γνωστοποίησή τους σε οποιονδήποτε άλλον εκτός από το φορολογούμενο στον οποίο αφορούν αυτά.

2.    Με τις διατάξεις της παρ.5 του ίδιου πιο πάνω άρθρου και νόμου, ορίζονται ρητά οι περιπτώσεις χορήγησης εγγράφων κατ' εξαίρεση του φορολογικού απορρήτου.

3.    Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 75 του κ.ν.2190/1920 ορίζεται, ότι σε περίπτωση συγχώνευσης με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από την καταχώρηση, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης, επέρχεται αυτοδίκαια και ταυτόχρονα χωρίς καμία άλλη διατύπωση, τόσο για τις συγχωνευόμενες εταιρείες όσο και έναντι των τρίτων τα ακόλουθα αποτελέσματα: α) Η απορροφούσα εταιρεία υποκαθίσταται στο σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της ή των απορροφούμενων εταιρειών, περιλαμβανομένων των διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της ή των απορροφούμενων εταιρειών και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή....γ) Η απορροφούμενη ή οι απορροφούμενες εταιρείες παύουν να υπάρχουν....2. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από την απορροφούσα εταιρεία ή κα'αυτής χωρίς καμία ειδικότερη διατύπωση από μέρους της για τη συνέχιση και χωρίς να επέρχεται, λόγω της συγχώνευσης, βιαία διακοπή της δίκης και χωρίς να απαιτείται δήλωση για την επανάληψή τους.

3.    Με τα αρ. πρωτ. ΕΙ3254/205/18.9.1985, Ε. 10848/399/9.8.1988 και Θ.2098/29.4.1961 έγγραφά μας έχει γίνει δεκτό ότι οι μέτοχοι ανώνυμης εταιρείας, πλην εκείνων που νόμιμα εκπροσωπούν αυτή, αποτελούν τρίτα πρόσωπα έναντι του νομικού προσώπου της ανώνυμης εταιρείας και γι' αυτό απαγορεύεται στους μετόχους αυτούς η γνωστοποίηση του φορολογικού φακέλου της εταιρείας και η λήψη στοιχείων από αυτόν.

4.    Όπως έχει γίνει δεκτό, με το αριθμ. πρωτ. 1046816/10666/Β0012/28.6.2004 έγγραφο μας, η χορήγηση στοιχείων του φορολογικού ελέγχου ανώνυμης εταιρείας σε πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της προσκρούει στο φορολογικό απόρρητο, καθόσον κατά το χρόνο κοινοποίησης των φύλλων ελέγχου που εξεδόθησαν σε βάρος της υπόψη ανώνυμης εταιρείας δεν ήταν εκπρόσωπος αυτής αλλά τρίτο πρόσωπο αφού δεν την εκπροσωπούσε.

5. Από τα στοιχεία του σχετικού εγγράφου σας προκύπτει, ότι με την αριθμ.213/2007 εντολή ελέγχου του Προϊσταμένου της υπηρεσία σας διενεργήθηκε φορολογικός επανέλεγχος για τη χρήση 1/7/1994 έως 31/12/1995 για παραβάσεις του Κ.Β.Σ. αναφορικά με λήψη εικονικών στοιχείων στην εταιρεία «…».  Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος και αντιπρόεδρος της ανώνυμης εταιρείας «…» κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα (1/7/1994 έως 31/12/1995) μετά τη συγχώνευσή της με απορρόφηση (αριθμ.Κ2-16213/24.11.2006 Υφυπουργού Ανάπτυξης και καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών 27.11.2006) από την ανώνυμη εταιρεία «… ΑΕ» με τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920  και  των άρθρων 1 έως 5 του ν.2166/1993, ζητά να του χορηγηθούν αντίγραφα των κοινοποιηθέντων καταλογιστικών πράξεων και εκθέσεων ελέγχου καθώς και να του κοινοποιείται εφεξής κάθε σχετικό με τον διενεργηθέντα έλεγχο.

6. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει, ότι κατά το χρόνο κοινοποίησης των αποτελεσμάτων ελέγχου για την εν λόγω ΑΕ, η οποία έχει απορροφηθεί από την ανώνυμη εταιρεία ……….. ως καθολικός διάδοχος, ο ενδιαφερόμενος (πρώην αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος) δεν ήταν εκπρόσωπος αυτής, αλλά τρίτο πρόσωπο αφού δεν την εκπροσωπεί και κατά συνέπεια, δεν μπορεί να λάβει γνώση των αποτελεσμάτων του ελέγχου της πιο πάνω χρήσης καθώς εμπίπτει στο φορολογικό απόρρητο της παρ.2 του άρθρου 85 του Κ.Φ.Ε.


Taxheaven.gr