1121905ττ.ε./2387/Α0012/7.3.2008

Ανάκληση αίτησης για το πιστοποιητικό του άρθρου 81 ν.2238/1994.

7 Μάρ 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 7 Μαρτίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1121905ττ.ε./2387/Α0012

ΘΕΜΑ: Ανάκληση αίτησης για το πιστοποιητικό του άρθρου 81 ν.2238/1994.

1.    Η αυτοτελής φορολόγηση των εκπρόθεσμα δηλωθέντων μισθωμάτων του άρθρου 10 του ν.2523/1997 (και προηγούμενα άρθρου 88 του ν.2238/1994) επιβάλλεται, εφόσον μέσα σε τρείς (3) μήνες από την υποβολή της εκπρόθεσμης δήλωσης ζητηθεί το πιστοποιητικό της παραγράφου 1 του άρθρου 81 του ν.2238/1994, ανεξάρτητα από τη χρησιμοποίησή του ή όχι.

2.    Περαιτέρω, όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (σχετ. 1040915/890/Α0012/28.6.2000 έγγραφο), δεν επιστρέφεται ο φόρος της προηγούμενης παραγράφου που βεβαιώθηκε, επειδή ματαιώθηκε η προβλεπόμενη μεταβίβαση του ακινήτου.

3.    Εξάλλου, με το 1055390/1203/Α0012/26.6.2003 έγγραφό μας έγινε δεκτό ότι, κατ' εξαίρεση, ανακαλείται η αίτηση για τη χορήγηση του πιστοποιητικού του άρθρου 81, εφόσον δεν έχει εκδοθεί ακόμα από τη ΔΟΥ το πιστοποιητικό και δεν έχει βεβαιωθεί ο αυτοτελής φόρος των εκπρόθεσμα δηλωθέντων μισθωμάτων του άρθρου 10 του ν.2523/1997.

4.    Συνεπώς, στη συγκεκριμένη περίπτωση, κατ' ανάλογη εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, μπορεί να ανακληθεί η υποβληθείσα αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού του άρθρου 81 του ν.2238/1994 για την άσκηση αγωγής έξωσης μισθωτή, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει ήδη εκδοθεί από την ΔΟΥ το οικείο πιστοποιητικό και δεν έχει βεβαιωθεί ο αυτοτελής φόρος των εκπρόθεσμα δηλωθέντων μισθωμάτων, η επιβολή του οποίου προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγρ.2 του άρθρου 10 του ν.2523/1997.


Taxheaven.gr