1085208/1511./Α0012/14.10.2008

Θεώρηση συμφωνητικού εργολαβίας.

14 Οκτ 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1085208/1511./Α0012

ΘΕΜΑ: Θεώρηση συμφωνητικού εργολαβίας.

1.    Σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν.820/1978 καθιερώνεται υποχρέωση γι' αυτόν που αναθέτει σε εργολάβο ή υπεργολάβο την εκτέλεση τεχνικού έργου του οποίου το κόστος υπερβαίνει από την 1.1.2002 το ποσό των 6.000 ευρώ, να γνωστοποιεί με δήλωση του πριν από την έναρξη των εργασιών εκτέλεσης του έργου στον αρμόδιο για τη φορολογία του προϊστάμενο ΔΟΥ (του αναθέτοντος) τα στοιχεία του εργολάβου ή του υπεργολάβου που ανέλαβε την εκτέλεση του έργου ή να κατατεθεί στον ίδιο προϊστάμενο ΔΟΥ αντίγραφο του συμφωνητικού που καταρτίστηκε για την ανάληψη της εκτέλεσης του ως άνω έργου από τον εργολάβο ή τον υπεργολάβο.

2.    Ερμηνεύοντας τις ανωτέρω διατάξεις δεν προκύπτει σαφής υποχρέωση αναγραφής της ημερομηνίας έναρξης των εργασιών στα εργολαβικά συμφωνητικά. Παραμένει όμως υποχρεωτική η πιστοποίηση ότι η υποβολή ενός τέτοιου συμφωνητικού στον Προϊστάμενο ΔΟΥ γίνεται πριν την έναρξη (και όχι την ανάθεση) του έργου το θέμα αυτό όμως είναι πραγματικό και παραμένει στην ελεγκτική εξουσία του αρμόδιου Προϊσταμένου της ΔΟΥ.


Taxheaven.gr