1011257/184/Α0012/18.2.2008

Χρόνος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2008 από φορολογούμενο που συμμετέχει σε Ο.Ε..

18 Φεβ 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1011257/184/Α0012

ΘΕΜΑ: Χρόνος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2008 από φορολογούμενο που συμμετέχει σε Ο.Ε..

1.    Σύμφωνα με την υποπερίπτωση αα' της περίπτωσης γ' του δεύτερου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε., κατ' εξαίρεση η δήλωση υποβάλλεται μέχρι της 2 Μαΐου του οικείου οικονομικού έτους, όταν μεταξύ των εισοδημάτων του φορολογουμένου περιλαμβάνεται εισόδημα από συμμετοχή σε εταιρία ή κοινοπραξία ή κοινωνία που δεν τηρεί βιβλία ή τηρεί βιβλία Α' και Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και εισόδημα από συμμετοχή σε εταιρία ή κοινοπραξία ή κοινωνία που τηρεί Βιβλία Γ κατηγορίας Κ.Β.Σ. και εφόσον η διαχειριστική περίοδος λήγει μέσα στους μήνες Νοέμβριο ή Δεκέμβριο του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Η υποβολή της δήλωσης πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. του φορολογουμένου με αρχή για το ψηφίο 1 τη 2η Μαΐου και ολοκληρώνεται μέσα 11 εργάσιμες ημέρες.

2.    Σύμφωνα με τα παραπάνω, εφόσον είναι 2 το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. σας, συμμετέχετε σε Ο.Ε. και ανεξάρτητα αν μέσα στη χρήση 2007 η Ο.Ε. πραγματοποίησε κέρδη ή ζημίες, θα υποβάλλετε τη δήλωση οικον. έτους 2008 μέχρι 5 Μαΐου 2008.


Taxheaven.gr