1059581/1121/Α0012/13.6.2008

Υποβολή φορολογικής δήλωσης συζύγων κατοίκων κι εργαζόμενων σε διαφορετικές χώρες.

13 Ιούν 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 13 Ιουνίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1059581/1121/Α0012

ΘΕΜΑ: Υποβολή φορολογικής δήλωσης συζύγων κατοίκων κι εργαζόμενων σε διαφορετικές χώρες.

1.    Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994), σε φόρο υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο αποκτά εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα ανεξάρτητα από την ιθαγένεια και τον τόπο κατοικίας ή διαμονής του. Επίσης, ανεξάρτητα από την ιθαγένειά του, σε φόρο υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο για τα εισοδήματά του που προκύπτουν στην αλλοδαπή, εφόσον έχει την κατοικία του στην Ελλάδα.

2.    Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κ.Φ.Ε., κατά τη διάρκεια του γάμου οι σύζυγοι έχουν υποχρέωση να υποβάλουν κοινή δήλωση των εισοδημάτων τους, στα οποία ο φόρος, τα τέλη και οι εισφορές που αναλογούν υπολογίζονται χωριστά στο εισόδημα καθενός συζύγου.

3.    Κατά την περ. Α' της παρ.1 του άρθρου 63 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), αρμόδιος για την παραλαβή των δηλώσεων και τον έλεγχο τους, την εξακρίβωση αυτών που δεν έχουν επιδώσει δηλώσεις και γενικά για την επιβολή του φόρου είναι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. της κατοικίας του φορολογούμενου. ΚατΆ εξαίρεση, προκειμένου:

α) Για τα πρόσωπα που ασκούν ατομικώς εμπορική επιχείρηση γενικά ή ελευθέριο επάγγελμα, αρμόδιος είναι, κατά περίπτωση, ο κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. της έδρας της επιχείρησής τους ή του κυρίου επαγγέλματός τους.

β) Για τα πρόσωπα που είναι κάτοικοι αλλοδαπής και έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση στην Ελλάδα, εφόσον δεν υπάγονται στην περ. α', αρμόδιος είναι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού ή ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών:

4.    Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, στην περίπτωση που οι σύζυγοι είναι κάτοικοι κι εργαζόμενοι σε διαφορετικές χώρες, πρέπει να προσδιοριστεί ο τόπος απόκτησης του εισοδήματος, καθώς και η μόνιμη κατοικία των φορολογουμένων. προκειμένου να εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. (εκτός της περίπτωσης που ο ένας εκ των δύο συζύγων είναι δημόσιος υπάλληλος), το οποίο, ως θέμα πραγματικό εναπόκειται στην εξελεγκτική εξουσία του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ..

5.    Επομένως, όσον αφορά στην πρώτη περίπτωση, εάν οι σύζυγοι έχουν τη μόνιμη κατοικία τους στην Ελλάδα, είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν κοινή φορολογική δήλωση, στην οποία θα προσθέσουν και το τέκνο ως προστατευόμενο μέλος. Αν, όμως, είναι κάτοικοι αλλοδαπής, η δήλωση τους πρέπει να υποβληθεί στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, όταν οι αντιπρόσωποι τους υπάγονται ως προς τη φορολογία εισοδήματος σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. του νομού Αττικής, ή στη Δ.Ο.Υ. της έδρας της πρωτεύουσας κάθε νομού των λοιπών περιοχών της χώρας, όταν οι αντίκλητοι υπάγονται σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. του νόμου αυτού.

6.    Τέλος, όσον αφορά στη δεύτερη περίπτωση, οι φορολογούμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν κοινή φορολογική δήλωση στη Δ.Ο.Υ. της έδρας της ατομικής επιχείρησης.


Taxheaven.gr