1052386/913/Α0012/3.6.2008

Αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την υποβολή της δήλωσης.

3 Ιούν 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1052386/913/Α0012

ΘΕΜΑ: Αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την υποβολή της δήλωσης.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 63 του ν.2238/1994, μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι αρμόδιος για την παραλαβή των δηλώσεων και τον έλεγχό τους, την εξακρίβωση αυτών που δεν έχουν επιδώσει δηλώσεις και γενικά για την επιβολή του φόρου είναι ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της κατοικίας του φορολογούμενου. Κατ' εξαίρεση προκειμένου:

α) Για τα πρόσωπα που ασκούν ατομικώς εμπορική επιχείρηση γενικά ή ελευθέριο επάγγελμα αρμόδιος είναι, κατά περίπτωση, ο κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της έδρας της κύριας επιχείρησής τους ή του κύριου επαγγέλματός τους.

β) Για τα πρόσωπα που είναι κάτοικοι αλλοδαπής και έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση στην Ελλάδα, εφόσον δεν υπάγονται στην περίπτωση α', αρμόδιος είναι ο προϊστάμενος της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Κατοίκων Εξωτερικού ή ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

2.    Σύμφωνα με τα ανωτέρω προκύπτει ότι για τον υπόψη φορολογούμενο έπειτα από την έναρξη της δραστηριότητας, αρμόδια Δ. Ο.Υ. είναι αυτή στην οποία έγινε η έναρξη δραστηριότητας και παύει να είναι η Δ. Ο.Υ. της πρωτεύουσας του νομού που κατοικεί ο αντίκλητος.


Taxheaven.gr