Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1050/21.2.1996 Φορολογικές υποχρεώσεις που δημιουργούνται σε περιπτώσεις σύνταξης συμβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν σύσταση, τροποποίηση ή κατάργηση οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών


Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-02-1996 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1050/21.2.1996
Φορολογικές υποχρεώσεις που δημιουργούνται σε περιπτώσεις σύνταξης συμβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν σύσταση, τροποποίηση ή κατάργηση οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών


Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 1996
Αρ. Πρωτ.: 1023290/68/Β0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13Η)
ΤΜΗΜΑ Β΄

ΠΟΛ 1050

ΘΕΜΑ : Φορολογικές υποχρεώσεις που δημιουργούνται σε περιπτώσεις σύνταξης συμβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν σύσταση, τροποποίηση ή κατάργηση οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών.

Ι. Γενικά


Λόγω της ιδιαίτερης σημασίας που παρουσιάζει το πιο πάνω θέμα της συχνότητας με την οποία εμφανίζεται και του μεγάλου αριθμού των εγκυκλίων και των λύσεων που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς κρίθηκε σκόπιμο και αναγκαίο να παραθέσουμε τις λύσεις αυτές σε ενιαίο κείμενο ώστε να μπορείτε να αντιμετωπίζετε σωστά κάθε περίπτωση σύστασης, τροποποίησης ή κατάργησης οριζόντιας ιδιοκτησίας, που σας εμφανίζεται.

ΙΙ. Ισχύουσες Διατάξεις


1. Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Α.Ν.1521/1950 ορίζεται ότι σε κάθε εξ επαχθούς αιτίας μεταβίβαση ακινήτου ή εμπράγματου επί ακινήτου δικαιώματος επιβάλλεται φόρος επί της αξίας αυτών. Στην έννοια του όρου μεταβίβαση περιλαμβάνεται και η διανομή ακινήτων μεταξύ των συγκυρίων τους.

2. Επί συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας εφόσον επί του οικοπέδου υπάρχουν κτίσματα όπως έχει δεχθεί και το Σ.τ.Ε. με την αριθ. 121/79 απόφαση επέρχεται έμμεσα διανομή των υπαρχόντων κτισμάτων μεταξύ των κατ' ιδανικά μερίδια συγκυρίων και συνεπώς οφείλεται φόρος μεταβίβασης που υπολογίζεται στην αξία των κτισμάτων και του οικοπέδου. Ενώ επί μη υπάρξεως κτισμάτων δεν επέρχεται διανομή αφού οι συνιδιοκτήτες και μετά τη σύσταση της οριζοντίου ιδιοκτησίας παραμένουν συγκύριοι επί του οικοπέδου χωρίς να αποκτούν στην πραγματικότητα πλήρη και διακεκριμένη ιδιοκτησία επί διαμερισμάτων των οποίων η ανέγερση δεν άρχισε ακόμη και συνεπώς δεν οφείλεται Φ.Μ.Α. Επίσης επί καταργήσεως συσταθείσης οριζοντίου ιδιοκτησίας επί οικοπέδου στο
οποίο υφίστανται κτίσματα οφείλεται φόρος μεταβίβασης (ανταλλαγής) γιατί μ' αυτή επέρχεται συνένωση των κτισμάτων των αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών. Και στην περίπτωση αυτή ο φόρος υπολογίζεται επί της αξίας των κατά τη συνένωση μεριδίων, οικοπέδου και κτισμάτων.

Ενόψη των ανωτέρω στα καταρτιζόμενα στις περιπτώσεις αυτές συμβόλαια θα πρέπει σαφώς να διευκρινίζεται αν στο οικόπεδο επί του οποίου συνιστάται, τροποποιείται ή καταργείται οριζόντια ιδιοκτησία υπάρχουν ή όχι κτίσματα.

ΙΙΙ. Υποβολή Δήλωσης


1. Με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Α.Ν.1521/1950 ορίζεται ότι, για κάθε μεταβίβαση οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται προ της σύνταξης του συμβολαίου να επιδώσουν κοινή δήλωση φόρου μεταβίβασης στον Προϊστάμενο της ΔΟΥ. Συνεπώς, οι συμβαλλόμενοι έχουν υποχρέωση, πριν από την κατάρτιση της συμβολαιογραφικής πράξης, να υποβάλλουν φορολογική δήλωση σε όλες τις περιπτώσεις σύστασης τροποποίησης ή κατάργησης οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας έστω και αν επί του οικοπέδου δεν υπάρχουν κτίσματα.

Διευκρινίζεται ότι η υποχρέωση αυτή υπάρχει στην περίπτωση που οι συμβολαιογραφικές αυτές πράξεις αφορούν ακίνητο (οικόπεδο - οικοδομή) που ανήκει σε περισσότερα από ένα πρόσωπα είτε φυσικά, είτε νομικά. Στην περίπτωση όμως που το ακίνητο ανήκει σε ένα μόνο πρόσωπο, είτε φυσικό είτε νομικό, κατά την κατάρτιση της συμβολαιογραφικής πράξης δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής φόρου γιατί δεν επέρχεται διανομή έστω κι αν υπάρχουν στο οικόπεδο κτίσματα.

Κατ' εξαίρεση υποχρέωση υποβολής δήλωσης υπάρχει όταν μοναδικός οικοπεδούχος προβαίνει σε πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας σε οικόπεδο επί του οποίου ανεγείρεται ή πρόκειται να ανεγερθεί από εργολάβο πολυόροφη οικοδομή με το σύστημα της αντιπαροχής, δεδομένου ότι, στη δήλωση πρέπει να συμπράξει και ο εργολάβος.

Υποχρέωση, επίσης υποβολής δήλωσης φόρου μεταβίβασης υπάρχει και σε περίπτωση κατάρτισης συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας επί ακινήτου με συμβαλλομένους ψιλό κύριο και επικαρπωτή με την οποία εξακολουθούν τα πρόσωπα αυτά να έχουν τα ίδια δικαιώματα και στις διαιρετές οριζόντιες ιδιοκτησίες, χωρίς να συντελείται καμιά μεταβίβαση μεταξύ τους, με αποτέλεσμα στις περιπτώσεις αυτές, να μην οφείλεται φόρος μεταβίβασης.

2. Προκειμένου να χορηγηθεί αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης στους συμβαλλομένους θα διενεργείται αυτοψία στο ακίνητο που δηλώνεται, για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ή όχι κτίσματα στο οικόπεδο και σε καταφατική περίπτωση θα εξακριβώνεται το εμβαδόν αυτών. Αυτοψία θα ενεργείται και στην περίπτωση που
υποβάλλεται δήλωση μεταβίβασης από οποιαδήποτε αιτία δικαιώματος υψούν, γιατί και στην περίπτωση αυτή, συντρέχει ο ίδιος λόγος.

Εξυπακούεται πως δεν θα διενεργείται αυτοψία στο ακίνητο στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες καίτοι υπάρχουν κτίσματα επί του οικοπέδου δεν συντελείται οποιαδήποτε μεταβίβαση και συνεπώς δεν γεννάται φορολογική υποχρέωση όπως π.χ. με την πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας επί οικοπέδου που υπάρχουν κτίσματα και οι συγκύριοι εξακολουθούν να παραμένουν συγκύριοι με τα ίδια ποσοστά σε κάθε μία από τις διακεκριμένες οριζόντιες ιδιοκτησίες που συνιστώνται με την πράξη.

3. Οι φύλακες μεταγραφών θα πρέπει να αρνούνται την μεταγραφή των πιο πάνω συμβολαιογραφικών πράξεων, έστω και αν έχουν ήδη καταρτισθεί, αν δεν προσκομίζεται σ' αυτούς και αντίγραφο της οικείας φορολογικής δήλωσης.

4. Στις περιπτώσεις που ήδη έχει συνταγεί η συμβολαιογραφική πράξη, και εκ των υστέρων μεταγράφεται χωρίς να έχει υποβληθεί δήλωση Φ.Μ.Α., θα πρέπει να υποβληθεί δήλωση Φ.Μ.Α. και η φορολογική υποχρέωση ή όχι των συγκυρίων θα εξαρτηθεί από το γεγονός αν κατά την κατάρτιση της συμβολαιογραφικής πράξης, υπάρχουν ή όχι
κτίσματα επί του οικοπέδου και συντελείται κάποια μεταβίβαση με τη μορφή διανομής, ανταλλαγής κ.λπ. Το γεγονός αυτό είναι πραγματικό και η εξέταση που ανάγεται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του Προϊσταμένου της ΔΟΥ. Χρόνος φορολογίας στις περιπτώσεις αυτές είναι ο χρόνος σύνταξης της συμβολαιογραφικής πράξης. Συνεπώς, κατά την υποβολή της οικείας δήλωσης εκτός από τον κύριο φόρο θα καταβληθεί και φόρος εκπροθέσμου υποβολής δήλωσης 3% κατά μήνα καθυστέρησης που δεν δύναται να υπερβεί του 50% του κυρίου φόρου.

5. Κατά την σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων σύστασης, τροποποίησης ή κατάργησης οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας στην οικεία δήλωση θα αναγράφεται προσωρινή εκτίμηση μόνο όταν με τις πράξεις αυτές γεννάται υποχρέωση καταβολής φόρου.

IV. Εννοια Κτίσματος


1. Με το άρθρο 1002 Α.Κ. ορίζεται ότι είναι δυνατή η χωριστή κυριότητα επί ορόφου οικοδομής ή διαμερίσματος ορόφου και ότι όροφοι, θεωρούνται και τα υπόγεια.

Σημειώνεται ότι οι θεμελιώσεις της οικοδομής, αποτελούν κοινά μέρη αυτής στα οποία υπάρχει αυτοδίκαια από το νόμο αναγκαστική συγκυριότητα των συνιδιοκτητών του ακινήτου και συνεπώς δεν αποτελούν αντικείμενο φορολογίας.

2. Δεν λαμβάνονται υπόψη τα κτίσματα, έστω και αν κατά την σύνταξη των πιο πάνω πράξεων υπάρχουν, εφόσον έχουν εκδοθεί άδεια κατεδάφισης η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός έτους από το χρόνο έκδοσης της άδειας. Αν δεν κατεδαφιστούν τα κτίσματα μέσα στην προθεσμία αυτή, υποβάλλεται συμπληρωματική δήλωση εντός μηνός από τη λήξη της, άλλως η αρχική δήλωση του φορολογουμένου προς την αρμόδια ΔΟΥ θεωρείται ανειλικρινής. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί άδεια κατεδάφισης, υπάρχει όμως πρωτόκολλο κατεδάφισης, οπότε το κτίσμα δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της αξίας του όλου ακινήτου. Αν το κτίσμα δεν κατεδαφιστεί εντός μηνός από την υποβολή της δήλωσης, ο φορολογούμενος υποχρεούαι να υποβάλλει συμπληρωματική δήλωση και να καταβάλει τον οικείο φόρο. Αυτονόητο είναι ότι στις ως άνω δύο περιπτώσεις θα προσκομίζεται στην αρμόδια ΔΟΥ και η άδεια κατεδάφισης ή το πρωτόκολλο κατεδάφισης αντίστοιχα.

3. Αν το κτίσμα δεν έχει στέγη (ασκεπές), τούτο δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της αξίας του όλου ακινήτου έστω κι αν δεν υπάρχει άδεια κατεδάφισης. Διευκρινίζεται ότι, αυτό αναφέρεται σε κτίσμα πεπαλαιωμένο το οποίο δεν θα περιλαμβάνεται στην πράξη σύστασης οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας.

4. Στις περιπτώσεις κατάρτισης συμβολαιογραφικών πράξεων σύστασης, τροποποίησης ή κατάργησης οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας σε οικόπεδο στο οποίο υπάρχουν κτίσματα και ανήκει σε περισσότερα από ένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για την επιβολή ή όχι φόρου μεταβίβασης, θα πρέπει να ερευνάται αν με τις πράξεις αυτές συντελείται έμμεσα μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων μεταξύ των συγκυρίων με τη μορφή διανομής, ανταλλαγής, πώλησης ή δωρεάς. Ενδέχεται με τις πιο πάνω πράξεις να μη συντελείται οποιαδήποτε μεταβίβαση και συνεπώς να μη γεννάται φορολογική υποχρέωση.

V. Περιπτώσεις οφειλής ή όχι Φ.Μ.Α. κατά τη σύνταξη τροποποίηση ή κατάργηση
οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας


1. Οφείλεται φόρος μεταβίβασης (διανομής) κατά την κατάργηση πράξης οριζόντιας ιδιοκτησίας ή τροποποίηση αυτής σε οικόπδο με κτίσματα τα οποία βρίσκονται στο στάδιο του εκ μπετόν αρμέ σκελετού, έκαστος δε των συγκυρίων λαμβάνει συγκεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησία, διότι καίτοι τα κτίσματα βρίσκονται στο στάδιο του σκελετού, δημιουργούν την βάση για την αυθυπαρξία των οριζόντιων ιδιοκτησιών.
Για τον υπολογισμό της αξίας θα ληφθούν υπόψη τα κτίσματα στο στάδιο που βρίσκονται.

2. Κατ' εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας, μπορεί να αυξηθεί το ποσοστό κάλυψης ή ο συντελεστής δόμησης των οικοπέδων ορισμένης περιοχής. Αν επί των οικοπέδων αυτών υπήρχαν κτίσματα και είχαν καταρτισθεί μεταξύ των συγκυρίων πράξεις οριζοντίων ιδιοκτησιών των οποίων τα ποσοστά συμμετοχής στο οικόπεδο εξαντλούσαν τη συνολική έκταση αυτού, ανακύπτει θέμα τροποποίησης της αρχικής πράξης σύστασης οριζοντίων ιδιοκτησιών. Με την τροποποίηση της πράξης ενδέχεται να συνιστώνται και νέες οριζόντιες ιδιοκτησίες, ώστε καθένας από τους συγκυρίους να παίρνει νέα οριζόντια ιδιοκτησία που μελλοντικά θα ανεγερθεί, της οποίας το εμβαδόν δεν είναι ανάλογο με το ποσοστό συμμετοχής του στο οικόπεδο. Στην περίπτωση αυτή συντελείται
μεταβίβαση από τους συγκυρίους που παίρνουν μικρότερη σε εμβαδόν ιδιοκτησία σε εκείνους τους συγκυρίους που παίρνουν μεγαλύτερη από την αναλογούσα στο ποσοστό συμμετοχής τους στο οικόπεδο. Και αν μεν για τη μεταβίβαση αυτή καταβληθεί τίμημα, θα οφείλεται φόρος μεταβίβασης, άλλως φόρος δωρεάς ή γονικής παροχής. Ο
φόρος αυτός θα υπολογίζεται στην αξία των επιπλέον της συμμετοχής του συγκυρίου, ποσοστών του οικοπέδου, που αντιστοιχούν στην οριζόντια ιδιοκτησία καθώς και στην αξία των αναλογούντων σ' αυτά κοινοκτήτων και κοινοχρήστων χώρων της οικοδομής.

3. Δεν οφείλεται φόρος μεταβίβασης (διανομής) στις εξής περιπτώσεις:

α) Σε σύσταση ή τροποποίηση πράξης οριζόντιας ιδιοκτησίας σε οικόπεδο με κτίσματα όταν οι συνιδιοκτήτες παραμένουν συγκύριοι στα κτίσματα με τα αυτά ποσοστά που έχουν στο οικόπεδο,

β) όταν ο κύριος οικοδομής που ανεγέρθηκε σε τμήμα κοινού οικοπέδου (κατά τις διατάξεις της κάθετης ιδιοκτησίας), τροποποιεί με την σύμπραξη και του άλλου συνιδιοκτήτη του οικοπέδου της πράξη σύστασης κάθετης ιδιοκτησίας, προκειμένου η οικοδομή του να υπαχθεί στην οροφοκτησία του Ν.3741/29. Τούτο δε γιατί και στις δύο περιπτώσεις δεν συντρέχει το στοιχείο της μετάθεσης κυριότητας.

γ) Σε περίπτωση σύνταξης πράξης τροποποίησης οριζόντιας ιδιοκτησίας επί οικοπέδου με κτίσματα με την οποία διαιρούνται αυτοτελείς ιδιοκτησίες που ανήκουν σε περισσότερους από ένα συνιδιοκτήτες, ώστε να περιέλθει σε καθένα απ' αυτούς αυτοτελής ιδιοκτησία ίσης αξίας προς το εξ αδιαιρέτου μερίδιό του, στην διαιρούμενη ιδιοκτησία συντελείται διανομή και οφείλεται φόρος διανομής. Αν όμως η αυτοτελής ιδιοκτησία που διαιρείται, ανήκει σε ένα πρόσωπο, τότε δεν συντελείται καμία μεταβίβαση αφού ο ιδιοκτήτης των ιδιοκτησιών που θα προέλθουν από τη διαίρεση, παραμένει ο ίδιος και επομένως δεν οφείλεται φόρος.

4. Σε περίπτωση σύνταξης πράξης τροποποίησης οριζόντιας ιδιοκτησίας επί οικοδομής (με κτίσματα) με την οποία συνενώνονται αυτοτελείς ιδιοκτησίες που ανήκουν σε περισσότερα από ένα πρόσωπα συντελείται συνένωση ακινήτου και οφείλεται φόρος ανταλλαγής.
Αν όμως οι αυτοτελείς ιδιοκτησίες που συνενώνονται ανήκουν σε ένα πρόσωπο, τότε δεν συντελείται καμιά ανταλλαγή ακινήτων αφού η ιδιοκτηία που θα προκύψει από τη συνένωση θα ανήκει στο ίδιο πρόσωπο και επομένως δεν οφείλεται φόρος.

5. Σε περίπτωση σύνταξης πράξης τροποποίησης οριζόντιας ιδιοκτησίας με την οποία ένα τμήμα αυτοτελούς ιδιοκτησίας προστίθεται σε αυτοτελή ιδιοκτησία άλλου προσώπου και καταβάλλεται από τον αποκτώντα τίμημα, συντελείται μεταβίβαση με αντάλλαγμα και οφείλεται φόρος μεταβίβασης με ακέραιο συντελεστή. Αν όμως από
την τροποποιητική πράξη δεν προκύπτει η καταβολή ανταλλάγματος τότε πρόκειται για μεταβίβαση ακινήτου λόγω δωρεάς, και οφείλεται φόρος δωρεάς. Σε περίπτωση όμως που με την σύνταξη πράξης τροποποίησης οριζόντιας ιδιοκτησίας, τμήμα αυτοτελούς ιδιοκτησίας προστεθεί σε άλλη αυτοτελή ιδιοκτησία του ιδίου ιδιοκτήτη, δεν συντελείται καμία μεταβίβαση και συνεπώς δεν οφείλεται φόρος.

6. Σε περίπτωση σύνταξης πράξης οριζόντιας ιδιοκτησίας σε οικόπεδο στο οποίο υπάρχει ένας όροφος με την οποία οι συνιδιοκτήτες παραμένουν συγκύριοι στον όροφο αυτό με τα ίδια ποσοστά που έχουν στο οικόπεδο και προσδιορίζονται οι μελλοντικές ιδιοκτησίες που θα περιέλθουν στον καθένα, δεν συντελείται μεταβίβαση όχι μόνο για το κτίσμα, αλλά και για τις αυτοτελείς ιδιοκτησίες που δεν έχουν ακόμη ανεγερθεί, αφού η αυτοτελής ιδιοκτησία που θα περιέλθει στον καθένα συγκύριο αντιστοιχεί στο εξ αδιαιρέτου ποσοστό συμμετοχής του στο
οικόπεδο.

7. Σε περίπτωση σύστασης οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας σε οικόπεδο στο οποίο υπάρχουν κτίσματα και διανέμονται τόσο τα κτίσματα όσο και οι μελλοντικές οριζόντες ή κάθετες ιδιοκτησίες οφείλεται φόρος μόνο για τις ιδιοκτησίες στις οποίες υπάρχουν κτίσματα.

8. Σε περίπτωση σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας σε οικόπεδο επί του οποίου έχουν ανεγερθεί κτίσματα από εργολάβο με το σύστημα της αντιπαροχής και κατά την οποία οι οικοπεδούχοι εξέρχονται της κοινωνίας ως προς ορισμένες οριζόντιες ιδιοκτησίες με τη δημιουργία ατομικών ιδιοκτησιών διακεκριμένων αυτοτελών και ανεξάρτητων και περαιτέρω παραμένουν οι ίδιοι αρχικοί κοινωνοί στην κοινωνία επί των λοιπών οριζοντίων ιδιοκτησιών, οφείλεται φόρος, μεταβίβασης (διανομής), μόνο επί των εξερχομένων της κοινωνίας μερίδων των αρχικών οικοπεδούχων - κοινωνών και όχι για τις μερίδες που παραμένουν στην κοινωνία δηλ. σε εκείνες τις οριζόντιες ιδιοκτησίες οι οποίες στο μέλλον θα μεταβιβασθούν απ' αυτούς στους κατασκευαστές ή σε τρίτους που θα υποδειχθούν απ' αυτούς κατά τους όρους του εργολαβικού.

Επισημαίνεται ότι αυτό θα ισχύει και σε κάθε άλλη περίπτωση σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας σε οικόπεδο με περισσότερους από ένα συγκυρίους οι οποίοι αναλαμβάνουν οι ίδιοι να ανεγείρουν την οικοδομή.

Σε περίπτωση τροποποίησης ή κατάργησης της πιο πάνω πράξης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας πριν τη μεταβίβαση των υποσχεθέντων με το εργολαβικό προσύμφωνο ποσοστών στην εργολήπτρια εταιρία ή σε τρίτους τη υποδείξει τους, δεδομένου ότι μέχρι τη μεταβίβαση σ' αυτή με οριστικό συμβόλαιο, εξακολουθούν να παραμένουν συγκύριοι οι οικοπεδούχοι, με το ίδιο ποσοστό συμμετοχής τους στο οικόπεδο, προκειμένου να επιβληθεί ή όχι ΦΜΑ θα πρέπει να ερευνάται εάν με την τροποποίηση αυτή συντελείται κάποια μεταβίβαση μεταξύ των οικοπέδων μόνο με τη μορφή διανομής, ανταλλαγής, αφού ο εργολάβος απλά συνυπογράφει χωρίς να αποκτά
κυριότητα με τη σύσταση ή τροποποίηση της πράξεως.

9. Δεν οφείλεται φόρος μεταβίβασης όταν μοναδικός οικοπεδούχος που ανέθεσε σε εργολάβο την ανέγερση οικοδομής με το σύστημα της αντιπαροχής, συστήσει, τροποποιήσει ή καταργήσει οριζόντια ιδιοκτησία με τη σύμπραξη και του εργολάβου - πριν τη μεταβίβαση με οριστικό συμβόλαιο σ' αυτόν των υποσχεθέντων ποσοστών
με το εργολαβικό προσύμφωνο - αφού κύριος του οικοπέδου είναι ένας και δεν συντελείται κάποια μεταβίβαση.

10. Δεν οφείλεται φόρος μεταβίβασης, όταν σε οικόπεδο που ανήκει κατά ψιλή κυριότητα στον Α' και κατ' επικαρπία στο Β', στο οποίο έχει ανεγερθεί οικοδομή με το σύστημα της αντιπαροχής, συστήσουν μερική πράξη οριζόντιας ιδιοκτησίας, προσδιορίζοντας ως αυτοτελή και ανεξάρτητη ιδιοκτησία ένα όροφο με την αναλογία
ποσοστού επί του οικοπέδου, εξακολουθώντας να παραμένουν σ' αυτό κατά ψιλή κυριότητα ο ένας και κατ' επικαρπία ο άλλος και περαιτέρω με συμπληρωματική πράξη ανακατανείμουν τα υπόλοιπα ποσοστά οικοπέδου στις λοιπές οριζόντιες ιδιοκτησίες, πριν ακόμη μεταβιβαστούν στον εργολάβο τα υποσχεθέντα με το εργολαβικό προσύμφωνο ποσοστά οικοπέδου, ο οποίος απλά και μόνο θα πρέπει να συμπράξει στη δήλωση.

11. Σε περίπτωση που οι Α, Β, Γ, συγκύριοι εξ αδιαιρέτου σε οικόπεδο με κτίσματα με ορισμένο ποσοστό συνιδιοκτησίας έκαστος, προβαίνουν σε πράξη σύστασης κάθετης ιδιοκτησίας και διανομής κτισμάτων, ώστε ο Α' να περιοριστεί στην χρήση της μιας καθέτου, ο Β' στην χρήση της άλλης καθέτου (οικοπέδου και κτισμάτων) και ο Γ' να παραμείνει συγκύριος στις επιμέρους κάθετες με το ίδιο ποσοστό συνιδιοκτησίας (οικοπέδου και κτισμάτων), για την συγκεκριμένη αυτή πράξη οφείλεται φόρος διανομής μόνο για τους Α και Β και όχι για τον Γ ο οποίος
εξακολουθεί να παραμένει συγκύριος τόσο στο οικόπεδο, όσο και στα κτίσματα με το ίδιο ποσοστό.

12. Οταν σε οικόπεδο με κτίσματα που ανήκει εξ αδιαιρέτου σε δύο πρόσωπα με ορισμένο ποσοστό συνιδιοκτησίας, συσταθεί κάθετος ιδιοκτησία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3741/29 και του άρθρου 3 του Ν.1024/71 και έκαστος των συγκυρίων αποκτήσει το αποκλειστικό δικαίωμα της χρήσης ορισμένου τμήματος οικοπέδου μετά κτισμάτων και περαιτέρω - επειδή βάσει των πολεοδομικών διατάξεων καθεμιά από τις κάθετες ιδιοκτησίες αποτελεί πλέον άρτιο και οικοδομήσιμο οικόπεδο - προβούν σε διανομή οικοπέδου και κτισμάτων, για την πράξη αυτή, δεδομένου ότι σε καθένα από τους συγκυρίους με την αρχική πράξη καθέτου ιδιοκτησίας παρείχετο το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης ορισμένου τμήματος του οικοπέδου και κατά συνέπεια και της αποκλειστικής κυριότητας των κτισμάτων, είτε αυτά ανεγέρθησαν από τους συγκυρίους ή υπήρχαν επί του οικοπέδου, θα οφείλεται φόρος διανομής μόνο για την αξία του οικοπέδου στο οποίο υπάρχει συγκυριότητα και με τις ισχύουσες σήμερα πολεοδομικές διατάξεις μπορεί να διανεμηθεί.

13. Αν σε οικόπεδο με κτίσματα, που ανήκει κατ' επικαρπία στον Α' και κατά ψιλή κυριότητα εξ αδιαιρέτου με ορισμένο ποσοστό στους Β' και Γ', συσταθεί πράξη οριζόντιας ιδιοκτησίας, ώστε οι Β και Γ να πάρουν συγκεκριμένες οριζόντιες ιδιοκτησίες κατα ψιλή κυριότητα και ο Α να εξακολουθεί να παραμένει κατ' επικαρπία σε όλες τις επί μέρους ιδιοκτησίες θα οφείλεται φόρος διανομής, μόνο για την αξία της ψιλής κυριότητας που διανέμεται και όχι για την επικαρπία στην οποία εξακολουθεί να παραμένει ο Α σε όλες τις οριζόντιες ιδιοκτησίες.

14. Σε οικόπεδο με κτίσματα έχει συσταθεί κάθετος ιδιοκτησία ο Α έχει τη χρήση του ενός τμήματος και ο Β τη χρήση του άλλου τμήματος, τροποποιώντας οι ανωτέρω συγκύριοι του οικοπέδου τη σύσταση ώστε ο ένας εξ αυτών να αποκτήσει τη χρήση επί πλέον τετραγωνικών μέτρων οικοπέδου, χωρίς να αλλάζει το ποσοστό συμμετοχής τους στο οικόπεδο, τότε η συμβολαιογραφική αυτή πράξη φορολογείται ως περιορισμένη προσωπική δουλεία.

15. Σε περίπτωση που με διαθήκη έχουν περιέλθει συγκεκριμένες οριζόντιες ιδιοκτησίες σε καθένα από τους κληρονόμους, χωρίς να γίνεται με τη διαθήκη αυτή ιδιαίτερη αναφορά στο εμβαδόν και το ποσοστό συμμετοχής στο οικόπεδο, και οι κληρονόμοι με την πράξη της αποδοχής που μετέγραψαν, καθόρισαν το εμβαδόν των διαμερισμάτων και ήδη προβαίνουν στην κατάρτιση συμπληρωματικής πράξης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας ώστε να προσδιορίσουν μόνο τα ποσοστά του οικοπέδου που θα αναλογούν σε κάθε οριζόντια ιδιοκτησία δεν οφείλεται φόρος διανομής για την κατάρτιση της πράξης αυτής, διότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν συντρέχει το στοιχείο μετάθεσης κατά οποιοδήποτε τρόπο κυριότητας ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος, αλλ' απλώς με τη συμπληρωματική αυτή πράξη καθορίζονται τα ποσοστά συμμετοχής εξ αδιαιρέτου στο ενιαίο οικόπεδο, η κυριότητα του οποίου έχει ήδη μεταβιβαστεί με την μεταγραφή.

16. Εχει νομολογηθεί ότι σύσταση οροφοκτησίας επέρχεται αυτόματα με την εκποίηση από τον κύριο ή τους
συγκυρίους εξ αδιαιρέτου ενός ορόφου πολυόροφης οικοδομής σε τρίτο, ο οποίος θα ανήκει αποκλειστικά σ' αυτόν, εφόσον η εκποιητική αυτή δικαιοπραξία περιλαμβάνει ακριβή και πλήρη περιγραφή του αντικειμένου της οριζόντιας ιδιοκτησίας, ώστε να εξατομικεύεται τούτο, χωρίς όμως να είναι αναγκαίο η περιγραφή αυτή να γίνεται στο σώμα της δικαιοπραξίας, με την οποία συνίσταται, αλλά απλώς να προκύπτει και από σχεδιάγραμμα που έχει
προσαρτηθεί σ' αυτό. Συνεπώς, και στην περίπτωση αυτή, από φορολογικής πλευράς θα έχουν εφαρμογή τα
αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο 15.

17. Σε περίπτωση πράξης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας σε οικόπεδο στο οποίο πρόκειται να ανεγερθεί πολυόροφη οικοδομή με το σύστημα της αντιπαροχής, εφόσον η καταρτιζόμενη από τους οικοπεδούχους πράξη είναι καθαρή σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών, δεν υπόκειται σε φόρο μεταβίβασης. Σε περίπτωση όμως που τροποποιούνται είτε άμεσα είτε έμμεσα τα ποσοστά εξ αδιαιρέτου συγκυριότητας των οικοπεδούχων στο κοινό οικόπεδο, ώστε η αξία του ποσοστού οικοπέδου που θα περιέλθει σε καθένα οικοπεδούχο είναι δυσανάλογη με
την αξία της ιδανικής του μερίδας, για την επί πλέον αξία, εφόσον καταβάλλεται τίμημα, οφείλεται φόρος μεταβίβασης, άλλως φόρος δωρεάς.

18. Δεν οφείλεται φόρος μεταβίβασης σε περίπτωση πράξης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας σε οικόπεδο χωρίς κτίσματα με την οποία διανέμονται οι μελλοντικές οριζόντιες ιδιοκτησίες, εφόσον δεν τροποποιούνται τα ποσοστά εξ αδιαιρέτου συγκυριότητας των οικοπεδούχων στο κοινό οικόπεδο, έστω κι αν η επιφάνεια των διαμερισμάτων που μελλοντικά θα ανεγερθούν και θα ανήκουν σε έκαστο των συγκυρίων θα είναι δυσανάλογη με τα χιλιοστά που παίρνουν.

19. Τέλος, σε οικόπεδο με κτίσματα στο οποίο έχει συσταθεί κάθετος ιδιοκτησία, ο Α έχει τη χρήση του ενός τμήματος και ο Β τη χρήση του άλλου τμήματος τροποποιώντας την ανωτέρω σύσταση ώστε ο ένας απ' αυτούς να αποκτήσει δικαίωμα χρήσης επί πλέον τετραγωνικών μέτρων οικοπέδου, χωρίς να αλλάξει το ποσοστό συμμετοχής τους στο οικόπεδο, η πράξη αυτή θα φορολογηθεί σαν σύμβαση σύστασης περιορισμένης προσωπικής δουλείας άρθρο Α.Κ.1188 και εφόσον γίνεται με αντάλλαγμα θα υπόκειται σε φόρο μεταβίβασης ακινήτου, άλλως σε φόρο δωρεάς.

20. Μετά την κοινοποίηση της παρούσας κάθε άλλη διάταξη αντίθετου περιεχομένου παύει να ισχύει.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης