1028920/10390/Β0012/9.4.2008

Παρακράτηση φόρου 3% σε περίπτωση εκτέλεσης δημοσίου τεχνικού έργου από εταιρεία στην οποία δεν συμμετέχει ο αρχικός ανάδοχος, καθώς και από εταιρεία μέλος της αρχικής αναδόχου κοινοπραξίας.

9 Απρ 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 9 Απριλίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1028920/10390/Β0012

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου 3% σε περίπτωση εκτέλεσης δημοσίου τεχνικού έργου από εταιρεία στην οποία δεν συμμετέχει ο αρχικός ανάδοχος, καθώς και από εταιρεία μέλος της αρχικής αναδόχου κοινοπραξίας.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν.2238/1994, στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή τρία τοις εκατό (3%) που υπολογίζεται στην αξία του κατασκευαζόμενου έργου. Υπόχρεος σε παρακράτηση ορίζεται το Δημόσιο γενικά και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενεργεί την καταβολή. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν παρακρατήθηκε ο φόρος, τότε αυτός αποδίδεται με δήλωση του δικαιούχου της αμοιβής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 60 του νόμου αυτού.

2.    Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του ν.2238/1994, όπως ίσχυαν πριν την αντικατάσταση τους με διατάξεις του ν.3522/2006, οριζόταν ότι, επί εισφοράς αναληφθέντος όλου ή μέρους του έργου σε εταιρεία οποιασδήποτε μορφής ή κοινοπραξία που έχει την έδρα της στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, στην οποία μετέχει και ο εισφέρων ανάδοχος ή απευθείας συμβασιούχος, τα κατά τις διατάξεις της παρούσας περίπτωσης λαμβανόμενα ως ακαθάριστα έσοδα θεωρούνται κτώμενα από την εταιρεία ή κοινοπραξία και η εισφορά αυτή δεν θεωρείται υπεργολαβία. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και σε περίπτωση που τμήμα του έργου ή εργασίας εκτελείται από κοινοπραξία ή εταιρεία στην οποία συμμετέχουν μόνο μέλη της αρχικής αναδόχου κοινοπραξίας ή εταιρείας. Επίσης, εφαρμόζεται και στην περίπτωση που τμήμα του έργου ή εργασίας εκτελείται από εταιρεία μέλος της αρχικής αναδόχου κοινοπραξίας ή από κοινοπραξία επιχειρήσεων μέλος της αρχικής αναδόχου κοινοπραξίας.

3.    Εξάλλου, με την αρ. πρωτ. 1027178/10254/Β0012/ΠΟΛ.1052/15.3.2007 ερμηνευτική εγκύκλιο του ν.3522/2006 διευκρινίζεται ότι με τις διατάξεις του νόμου αυτού απαλείφθηκαν τα εδάφια της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν.2238/1994 με τα οποία ορίζονταν ποιες περιπτώσεις εισφοράς δημοσίου τεχνικού έργου από τον αρχικό ανάδοχο σε άλλη εταιρεία ή κοινοπραξία δεν θεωρούνται υπεργολαβία, καθόσον με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του νέου άρθρου 34 καθιερώνεται ο λογιστικός τρόπος προσδιορισμού του καθαρού εισοδήματος σε όλες τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εκτέλεση δημοσίων ή ιδιωτικών έργων ανεξάρτητα από τη νομική μορφή με την οποία λειτουργούν. Ανεξάρτητα, όμως από τα παραπάνω, με την ίδια εγκύκλιο γίνεται δεκτό ότι εξακολουθούν να ισχύουν όσα αναφέρονται στην 1013098/10120/Β0012/ΠΟΛ.1080/30.3.2001 διαταγή. Δηλαδή όταν εισφέρεται δημόσιο τεχνικό έργο σε κοινοπραξία ή εταιρεία, η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της περ.β' της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν.2238/1994 παρακράτηση φόρου 3% εξακολουθεί να ενεργείται μόνο από τον εργοδότη (Δημόσιο, δήμο, ν.π.δ.δ. κ.λπ.) κατά την καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος στον αρχικό ανάδοχο και ο φόρος αυτός θα συμψηφίζεται από την κατασκευάστρια εταιρεία ή κοινοπραξία στην οποία έχει εισφέρει ο ανάδοχος το έργο, με βάση βεβαίωση που χορηγεί ο ανάδοχος και στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του εισφερθέντος έργου και της κατασκευάστριας εταιρείας ή κοινοπραξίας, καθώς και το ποσό του φόρου 3%.

4.    Από τη σχετική αίτηση και από τις πρόσθετες πληροφορίες που μας παρείχατε προκύπτουν τα ακόλουθα: τεχνική εταιρεία ανάδοχος δημοσίου έργου εκχωρεί για κατασκευή το 91% του έργου σε τρίτη τεχνική εταιρεία, καθώς και κοινοπραξία ανάδοχος δημοσίου έργου εκχωρεί για κατασκευή το 83% του έργου σε εταιρεία μέλος της ιδίας αυτής κοινοπραξίας. Προφανώς τα πιο πάνω ποσοστά προκύπτουν από το ύψος συγκεκριμένων εργασιών που ανατίθενται στις συγκεκριμένες εταιρείες.

5.    Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω συνάγεται, ότι σε περίπτωση εκχώρησης δημοσίου έργου από τον αρχικό ανάδοχο σε εταιρεία στην οποία αυτός δεν συμμετέχει, η παρακράτηση φόρου με συντελεστή 3% ενεργείται τόσο κατά την καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος στον αρχικό ανάδοχο όσο και κατά την καταβολή του ανταλλάγματος στον υπεργολάβο. Όταν όμως το δημόσιο έργο εκτελείται από εταιρεία μέλος της αρχικής αναδόχου κοινοπραξίας, παρακράτηση φόρου 3% ενεργείται μόνο από τον εργοδότη κατά την καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος στην αρχική ανάδοχο κοινοπραξία και ο φόρος συμψηφίζεται από την κατασκευάστρια εταιρεία στην οποία έχει εισφέρει το έργο η ανάδοχη κοινοπραξία με βάση βεβαίωση που χορηγεί η τελευταία και στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του εισφερθέντος έργου της κατασκευάστριας εταιρείας, καθώς και το ποσό του φόρου 3%.

Τέλος, αναφορικά με τα διάφορα τέλη και δικαιώματα υπέρ τρίτων (π.χ. ΤΣΜΕΔΕ, ΕΜΠ κ.λπ.) παρακαλείσθε να μας υποβάλετε στοιχεία σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού και απόδοσης αυτών, καθώς και τις διατάξεις με τις οποίες επιβάλλονται προκειμένου να παραπέμψουμε το θέμα στην Επιτροπή Δαπανών με βάση τα οριζόμενα με τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου 31 του ν.2238/1994.


Taxheaven.gr