1092541/11256/Β0012/19.11.2008

Φορολογική μεταχείριση ασφαλίστρων που καταβάλλει ανώνυμη εταιρεία για μέλη του Δ.Σ..

19 Νοέ 2008

Taxheaven.gr

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1092541/11256/Β0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση ασφαλίστρων που καταβάλλει ανώνυμη εταιρεία για μέλη του Δ.Σ..

1.    Όπως έχει γίνει δεκτό με το αριθμ. 1013314/242/Α0012/30-3-2006 έγγραφό μας τα ασφάλιστρα που καταβάλλει ανώνυμη εταιρεία για ασφάλιση σύνταξης των διευθυνόντων συμβούλων της και των προσώπων που νόμιμα την εκπροσωπούν αποτελούν εισόδημα από κινητές αξίες των δικαιούχων και η παρακράτηση που ενεργείται επ' αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε., πρέπει να γίνεται στο ποσό των ασφαλίστρων που προκύπτει μετά την αναγωγή τους, σε μικτό ποσό με την προσθήκη του αναλογούντος φόρου. Ακόμη, τα υπόψη ποσά δεν δηλώνονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των φυσικών προσώπων εφόσον δεν τους καταβάλλεται κανένα ποσό και επομένως, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάλυψη τεκμηρίων απόκτησης περιουσιακών στοιχείων ή δαπανών διαβίωσης.

2.    Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 54 του ν.2238/1994, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.3697/2008, ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι για τα εισοδήματα της παρ.5 του άρθρου 25 που αποκτώνται από 1.1.2007 έως 31.12.2008 γίνεται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), ενώ για τα εισοδήματα που αποκτούν οι δικαιούχοι από 1.1.2009 και μετά η παρακράτηση φόρου γίνεται με συντελεστή τριάντα πέντε τοις εκατό (35%). Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα εισοδήματα αυτά.

3.    Επιπροσθέτως, με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 24 του ν.2190/1920 ορίζεται ότι πάσα ετέρα, μη καθοριζόμενη κατά ποσόν υπό του καταστατικού, χορηγούμενη δε εξ οιουδήποτε λόγου εις σύμβουλον αμοιβή ή αποζημίωσης θεωρείται βαρύνουσα την εταιρείαν, μόνον, εάν εγκριθή δι' ειδικής αποφάσεως της τακτικής γενικής συνελεύσεως. Αυτή δύναται να μειωθή υπό του Δικαστηρίου εάν κατ' αγαθήν κρίσιν είναι υπέρογκος και αντετάχθησαν κατά της ληφθείσης αποφάσεως μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου.

4.    Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, τα ποσά που καταβάλλει ανώνυμη εταιρεία για ασφάλιση σύνταξης των μελών του Δ. Σ. της δεν φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις. Η παρακράτηση φόρου επί των ποσών αυτών θα γίνει σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ.2 του παρόντος. Ακόμη, σας γνωρίζουμε ότι δεν έχει τεθεί μέχρι σήμερα κάποιο όριο στα ποσά που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων ως γενικά έξοδα διαχείρισης.

Τέλος, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις του ν.2190/1920 (παρ.3) για τη χορήγηση της εν λόγω παροχής προς τα μέλη του Δ.Σ. είναι απαραίτητη προϋπόθεση η έγκριση της τακτικής γενικής συνελεύσεως της ανώνυμης εταιρείας, όπως μας γνώρισε και προφορικά η Δ/νση Ανωνύμων και Πίστεως του Υπουργείου Ανάπτυξης, ως καθ' ύλη αρμόδια για την εφαρμογή του ν.2190/1920.


Taxheaven.gr