Αποτελέσματα live αναζήτησης

1101198/1889/Α0012/17.12.2008 Φορολόγηση προσωπικής εταιρείας μηχανικών.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1101198/1889/Α0012/17.12.2008
Φορολόγηση προσωπικής εταιρείας μηχανικών.

1101198/1889/Α0012/17.12.2008 Φορολόγηση προσωπικής εταιρείας μηχανικών.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1101198/1889/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολόγηση προσωπικής εταιρείας μηχανικών.

1.    Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 49 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι κατ' εξαίρεση, για αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών για τη σύνταξη μελετών και σχεδίων οικοδομικών και λοιπών τεχνικών έργων, την επίβλεψη της εκτέλεσης τους, τη διεύθυνση εκτέλεσης (διοίκηση του έργου) και την ενέργεια πραγματογνωμοσυνών και διαιτησιών σχετικών με αυτά τα έργα, το καθαρό εισόδημα εξευρίσκεται με τη χρήση συντελεστή στις ακαθάριστες νόμιμες αμοιβές τους, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι πάσης φύσεως τόκοι υπερημερίας λόγω καθυστέρησης στην καταβολή των πιο πάνω αμοιβών.

2.    Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της ίδιας παραγράφου, του ίδιου άρθρου και νόμου, ορίζεται ότι εφαρμόζεται συντελεστής τριάντα οκτώ (38%) για μελέτη - επίβλεψη κτηριακών έργων. Ειδικότερα, ο συντελεστής αυτός εφαρμόζεται στις κατηγορίες μελετών που περιγράφονται στις υποπεριπτώσεις αα', ββ', γγ', της περίπτωσης α' της παρ. 5 του άρθρου 49 του ν.2238/1994.

3.    Από τη Διοίκηση έγινε δεκτό ότι οι συντελεστές που ορίζονται από την παρ. 5 του άρθρου 49 του ν.2238/1994 εφαρμόζονται και για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος από τις συγκεκριμένες εργασίες που αναφέρονται στην ίδια διάταξη και στην περίπτωση που οι εργασίες αυτές εκτελούνται από προσωπικές (ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες) εταιρείες, με εξαίρεση τις ανώνυμες και περιορισμένης ευθύνης εταιρείες (σχετ. το 1139649/3157/Α0012/24.7.96 έγγραφο μας).

4.    Σύμφωνα με την 2662/1970 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που κοινοποιήθηκε με την Ε. 19942/ΠΟΛ.321/18.12.1970 διαταγή μας, έγινε δεκτό ότι, βάσει των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν.2238/1994, το εισόδημα που προέρχεται από υπηρεσίες που παρέχονται από προσωπική εταιρεία (ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη) δια των μελών της και οι οποίες ανάγονται στα αναφερόμενα στο παραπάνω άρθρο επαγγέλματα, φέρει το χαρακτήρα εισοδήματος από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων.

5.    Κατόπιν τηλεφωνικής μας επικοινωνίας μας γνωστοποιήσατε ότι εσείς σαν αρχιτέκτων μηχανικός έχετε ιδρύσει με άλλο συνάδελφο μηχανικό μία ομόρρυθμη εταιρεία, καθώς και ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες (μελέτη και επίβλεψη κτηριακών εγκαταστάσεων) παρέχονται από την εταιρεία σας αποκλειστικά δια των μελών της χωρίς να συμμετέχει παράλληλα και έμμισθο ειδικευμένο προσωπικό και χωρίς να αναθέτετε κάποιες από τις ανωτέρω παρεχόμενες υπηρεσίες σε τρίτους ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς.

6.    Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, εφόσον τα μέλη (εταίροι) της ομόρρυθμης εταιρείας που έχετε ιδρύσει είναι μηχανικοί και οι παρεχόμενες υπηρεσίες (εκπόνηση μελετών κτηριακών έργων που περιγράφονται στις υποπεριπτώσεις αα', ββ', γγ', της περίπτωσης α' της παρ. 5 του άρθρου 49 του ν.2238/1994, επίβλεψη κτηριακών έργων), παρέχονται από την εταιρεία σας δια των μελών της, τότε το καθαρό εισόδημα, που προέρχεται από τις ως άνω παρεχόμενες υπηρεσίες, εξευρίσκεται με την εφαρμογή συντελεστή 38% στις ακαθάριστες νόμιμες αμοιβές και φέρει το χαρακτήρα εισοδήματος από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης