Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1091/10.7.2003 Ηλεκτρονική υποβολή Τριμηνιαίων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων.


Σχόλια: Σχόλια:Η απόφαση αυτή παύει να ισχύει από την έναρξη της ισχύος της απόφασης


Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-07-2003 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1091/10.7.2003
Ηλεκτρονική υποβολή Τριμηνιαίων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων.
Αθήνα, 10 Ιουλίου 2003
Αριθμ.Πρωτ.: 1064796/4576/2064/0014Δ΄


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Σ.
Δ/ΝΣΗ 30η ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ
Δ/ΝΣΗ 32η ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η/Υ
2) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Δ΄ (Διοικητικής Συνεργασίας & Ανταλλαγής
Πληροφοριών)

ΠΟΛ 1091


ΘΕΜΑ: Υποβολή των εμπρόθεσμων αρχικών τριμηνιαίων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας (TAXISnet).

1064796/4576/2064/Δ0014/, περί τύπου, περιεχομένου, τρόπου και χρόνου υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ για υποκείμενους με βιβλία Α' κατηγορίας του ΚΒΣ, καθώς και της έκτακτης δήλωσης ΦΠΑ των υποκείμενων αυτών, των μη υποκείμενων ή απαλλασσόμενων.

3. Την ΑΥΟ 1101260/6084/787/0014/ΠΟΛ.1257/14.11.2001, σχετικά με την «Υποχρέωση υποβολής των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (TAXISnet)».

4. Την ΑΥΟ 1042252/1534/355/0014/, σχετικά με την «Υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (TAXISnet) από τους υποκείμενους που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ».

5. Την ΑΥΟ 1023240/163/0014/ «Οροι και προϋποθέσεις υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ με ηλεκτρονικά μέσα».

6. Την ΑΥΟ 1011242/427/5454/Δ0014/«Οροι και προϋποθέσεις υποβολής των εμπρόθεσμων αρχικών τριμηνιαίων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Αποκτήσεων με ηλεκτρονικά μέσα».

7. Την ΑΥΟ 1044748/2297/839/Δ0014/ «Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του τριμηνιαίου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων (Εντυπο 047-Φ.Π.Α.)».

8. Την ΑΥΟ 1044747/2296/838/Δ0014/ «Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του τριμηνιαίου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων (Εντυπο 052-Φ.Π.Α.)».

9. Την υπ' αριθ. 1100383/1330/Α0006/31.1.2001 (ΦΕΚ 1485/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.

10. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 18 του Ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α'), σύμφωνα με τις οποίες «Με Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δύναται να καθορίζονται οι διαδικασίες, οι λεπτομέρειες και ό,τι άλλο απαιτείται, ώστε οι δηλώσεις οποιουδήποτε φορολογικού αντικειμένου καθώς και τα τελωνειακά παραστατικά να μπορούν να υποβάλλονται και με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών».

11. Την ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών υποβολής των τριμηνιαίων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων και Παραδόσεων.

12. Τις συνθήκες που δημιουργήθηκαν λόγω της υποβολής των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο (TAXISnet).

13. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Αρθρο 1

Υποβολή δήλωσης -
Πιστοποίηση υποκείμενων στο φόρο

1. Οι υποκείμενοι στο φόρο, ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων ΚΒΣ που τηρούν, για πράξεις που θα διενεργήσουν από 1.7.2003 υποβάλλουν τους αρχικούς εμπρόθεσμους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω ειδικού δικτύου (TAXISnet).
Σε ειδικές και μόνο περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας υποβολής των παραπάνω πινάκων μέσω του συστήματος (TAXISnet), δύναται οι υποκείμενοι να υποβάλουν αυτούς στην αρμόδια ΔΟΥ.

2. Η υποχρεωτική υποβολή των τριμηνιαίων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων και Παραδόσεων αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο δεν ισχύει και συνεπώς επιτρέπεται η υποβολή τους σε έντυπη μορφή στην αρμόδια ΔΟΥ, στις εξής περιπτώσεις:

α) Από τους υποκείμενους που η επιχείρησή τους έχει τεθεί σε εκκαθάριση, πτώχευση, αδράνεια ή παύση, εφόσον έχει υποβληθεί ανάλογη δήλωση.

β) Από τις επιχειρήσεις που μετασχηματίζονται, μετατρέπονται, συγχωνεύονται, διασπώνται ή απορροφώνται.

γ) Από το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους Δήμους, τις Κοινότητες, τους συνεταιρισμούς και γενικά τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

δ) Από την Τράπεζα της Ελλάδος.

ε) Από τους υποκείμενους που δεν έχουν υποχρέωση υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, π.χ. αγρότες του ειδικού καθεστώτος, γιατροί, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι κ.λπ.

στ) Από τους υποκείμενους που διενήργησαν παύση και επανέναρξη εργασιών εντός της ίδιας τρίμηνης ημερολογιακής περιόδου αναφοράς και για τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα που θα πρέπει να υποβάλουν για πράξεις που διενήργησαν από την ημερομηνία επανέναρξης μέχρι το τέλος της οικείας τρίμηνης ημερολογιακής περιόδου αναφοράς, εφόσον προηγήθηκε υποβολή τριμηνιαίου ανακεφαλαιωτικού πίνακα για πράξεις που διενεργήθηκαν την περίοδο προ της παύσης εργασιών.
Την υποχρέωση υποβολής των τριμηνιαίων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων και Παραδόσεων αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο, έχουν οι υποκείμενοι των οποίων η αρμόδια ΔΟΥ είναι ενταγμένη στο σύστημα TAXIS. Οι παραπάνω, μετά από αίτηση - εγγραφή τους στο ειδικό δίκτυο (TAXISnet), πιστοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και λαμβάνουν όνομα και κωδικό χρήστη. Η πρόσβαση στο TAXISnet για την υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων είναι εφικτή με τη χρήση των κωδικών αυτών.
Ειδικά οι ΔΟΥ:

α) Πλοίων Πειραιώς και

β) Αγίου Αθανασίου, οι οποίες δεν έχουν ενταχθεί στο σύστημα TAXIS, θα συνεχίσουν να παραλαμβάνουν σε έντυπη μορφή τους τριμηνιαίους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων - Παραδόσεων σε τρία αντίγραφα και να αποστέλλουν το ένα αντίγραφο στη ΓΓΠΣ για περαιτέρω μηχανογραφική επεξεργασία, ακριβώς όπως γινόταν μέχρι σήμερα.

3. Οι εκπρόθεσμοι καθώς και οι συμπληρωματικοί - τροποποιητικοί Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Αποκτήσεων, καθώς και οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες που για οποιονδήποτε λόγο υποβάλλονται σε έντυπη μορφή και αφορούν σε πράξεις οι οποίες διενεργήθηκαν πριν την 1.7.2003, θα υποβάλλονται (εντύπως) στην αρμόδια ΔΟΥ σε τρία αντίγραφα, προκειμένου να αποστέλλεται το ένα αντίγραφο στη ΓΓΠΣ για περαιτέρω μηχανογραφική επεξεργασία, ακριβώς όπως γινόταν μέχρι σήμερα.

4. Οι εκπρόθεσμοι και οι συμπληρωματικοί - τροποποιητικοί Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Αποκτήσεων, καθώς και οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες που για οποιονδήποτε λόγο υποβάλλονται σε έντυπη μορφή και αφορούν σε πράξεις οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί μετά την 1.7.2003, θα υποβάλλονται (εντύπως) στην αρμόδια ΔΟΥ σε δύο αντίγραφα, αφού δεν θα αποστέλλεται πλέον αντίγραφο για μηχανογραφική επεξεργασία στη ΓΓΠΣ.
Το πρωτότυπο θα παραμένει στη ΔΟΥ, προκειμένου να διενεργείται η εισαγωγή του συνόλου των αναλυτικών γραμμών των εν λόγω δηλώσεων στο σύστημα TAXIS. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που, για λόγους τεχνικής αδυναμίας, ένας εμπρόθεσμος αρχικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων - Παραδόσεων δεν κατέστη δυνατό να υποβληθεί μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, καθώς και για ανακεφαλαιωτικούς πίνακες που για οποιονδήποτε λόγο υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη ΔΟΥ.
Το δεύτερο αντίγραφο θα επιστρέφεται υπογεγραμμένο στο φορολογούμενο.
Η εισαγωγή των στοιχείων των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων - Παραδόσεων πρέπει να ολοκληρώνεται από τις ΔΟΥ με ευθύνη των προϊσταμένων των ΔΟΥ, καθώς και των αρμόδιων επιθεωρητών, μέχρι το τέλος του μήνα που ακολουθεί το μήνα υποβολής τους.
Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της εισαγωγής στο TAXIS των αναλυτικών γραμμών των ανακεφαλαιωτικών πινάκων προκύψει λάθος συμπλήρωσης του πίνακα, π.χ. λάθος ΑΦΜ/ΦΠΑ κοινοτικού εμπόρου, διπλή ή πολλαπλή καταχώριση του ίδιου ΑΦΜ/ΦΠΑ κοινοτικού εμπόρου, θα πρέπει να καλείται ο φορολογούμενος να υποβάλει τροποποιητικό ανακεφαλαιωτικό πίνακα για τη διόρθωση του συγκεκριμένου λάθους.
Η παρακολούθηση της καταχώρισης των αναλυτικών γραμμών των ανακεφαλαιωτικών πινάκων θα διενεργείται και σε κεντρικό επίπεδο.

5. Οι παραπάνω υποκείμενοι:

- Εφόσον έχουν ήδη πιστοποιηθεί με τη διαδικασία που προβλέπεται στην ΑΥΟ 1023240/1107/163/Δ0014/, δεν χρειάζεται να πιστοποιηθούν εκ νέου και θα χρησιμοποιούν το ίδιο όνομα και κωδικό χρήστη για την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων.

- Εφόσον δεν έχουν ήδη πιστοποιηθεί με την παραπάνω ΑΥΟ, μετά από αίτηση / εγγραφή τους στην υπηρεσία TAXISnet, πιστοποιούνται από τη ΓΓΠΣ και λαμβάνουν όνομα και κωδικό χρήστη.

6. Η πιστοποίηση μετά από αίτηση / εγγραφή στο TAXISnet είναι κοινή, τόσο για την υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, όσο και των τριμηνιαίων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων - Παραδόσεων, υπό τους όρους που προαναφέρθηκαν.

7. Ο συνδυασμός του ονόματος και του κωδικού χρήστη ταυτοποιεί τον συγκεκριμένο υποκείμενο, αποτελεί απόρρητο προσωπικό στοιχείο και επιτρέπεται μόνο στον ίδιο να τον διαχειρίζεται και να τον μεταβάλλει.

8. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται η υπογραφή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων και από φυσικό πρόσωπο λογιστή / φοροτεχνικό, πρόσθετα συμπληρώνονται τα στοιχεία πιστοποίησης αυτού.
Εάν ο λογιστής / φοροτεχνικός υπογράφει ως εκπρόσωπος γραφείου παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, επιπλέον πληκτρολογούνται τα στοιχεία πιστοποίησης του γραφείου.

Αρθρο 2

Χρόνος υποβολής

1.Η ηλεκτρονική υποβολή των εμπρόθεσμων αρχικών ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων (έντυπο Φ4/TAXIS) και ενδοκοινοτικών αποκτήσεων (έντυπο Φ5/TAXIS), μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, πραγματοποιείται έως την 26η ημέρα του επομένου μήνα από τη λήξη της τρίμηνης ημερολογιακής περιόδου, ανεξαρτήτως των προθεσμιών υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. που προβλέπονται στο άρθρο 2 της Α.Υ.Ο.Ο.1039231/2677/600/Α0014/.

[Οπως η παράγραφος 1 του άρθρου 2 αντικαταστάθηκε με την ]

[Η παράγραφος που αντικατάσταθηκε

1. Για την ηλεκτρονική υποβολή των τριμηνιαίων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων - Παραδόσεων ισχύουν οι προθεσμίες που προβλέπονται στην ΑΥΟ 1003644/194/27/Δ0014/, προκειμένου για την ηλεκτρονική υποβολή της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ του τρίτου μήνα της οικείας τρίμηνης χρονικής ή φορολογικής περιόδου. ]

2.Για την έντυπη υποβολή στη Δ.Ο.Υ. των εμπρόθεσμων αρχικών ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων (έντυπο Φ4/TAXIS) και ενδοκοινοτικών αποκτήσεων (έντυπο Φ5/TAXIS) που υποβάλλονται από τα πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της Α.Υ.Ο.Ο. ισχύουν αντίστοιχα οι προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 1 της Α.Υ.Ο.Ο. 1039231/2677/600/Α0014/

[Οπως η παράγραφος 2 του άρθρου 2 αντικαταστάθηκε με την ]

[Η παράγραφος που αντικατάσταθηκε

2. Για την υποβολή των τριμηνιαίων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων - Παραδόσεων οι οποίοι υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη ΔΟΥ, ισχύουν αντίστοιχα οι προθεσμίες που προβλέπονται στην ΑΥΟ 1003644/194/27/Δ0014/, προκειμένου για την έντυπη υποβολή στην αρμόδια ΔΟΥ της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ του τρίτου μήνα της οικείας τρίμηνης χρονικής ή φορολογικής περιόδου.

3. Για τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρισης αυτών στο σύστημα TAXISnet, με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα - υποκείμενο μοναδικού αριθμού καταχώρισης των δηλώσεων.

4. Η εμφάνιση στην οθόνη των ανακεφαλαιωτικών πινάκων, συσχετισμένων με τον μοναδικό αριθμό καταχώρισης και την ημερομηνία υποβολής ή εκτύπωσής τους μέσω του συστήματος TAXISnet, αποτελούν για τον υποκείμενο την πληροφορία ή το αντίγραφο υποβολής της αντίστοιχα.

5. Στην περίπτωση διπλής υποβολής ανακεφαλαιωτικών πινάκων για την ίδια περίοδο μέσω του συστήματος TAXISnet και μέσω ΔΟΥ, γίνονται δεκτοί οι ήδη υποβληθέντες στη ΔΟΥ, ενώ απορρίπτονται οι υποβληθέντες μέσω TAXISnet.

Αρθρο 3

Αναστολή της πιστοποίησης

1. Η ΓΓΠΣ αναστέλλει την πιστοποίηση του υποκείμενου στο φόρο:

α) Στην περίπτωση υποβολής δήλωσης διακοπής δραστηριότητας του υποκείμενου.

β) Εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις των διατάξεων της παρούσας απόφασης ή υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι διαπράχθηκαν ποινικά αδικήματα ή παραβιάστηκαν φορολογικές διατάξεις.

2. Με την υποβολή δήλωσης μεταβολών για τη μη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών δεν επέρχεται αναστολή της πιστοποίησης, αλλά μη δυνατότητα υποβολής των εν λόγω πινάκων μέσω του TAXISnet.

3. Εφόσον ανασταλεί η πιστοποίηση του υποκείμενου στο φόρο ή υποβληθεί δήλωση διακοπής ενδοκοινοτικών συναλλαγών, τότε η ηλεκτρονική υποβολή των τριμηνιαίων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Αποκτήσεων - Παραδόσεων, που προβλέπεται στο άρθρο 1 της παρούσας, παύει να ισχύει.

4. Η σχετική απόφαση για την αναστολή της πιστοποίησης κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

Αρθρο 4

Ηλεκτρονική ταυτοποίηση

Η ηλεκτρονική μορφή της δήλωσης διαβιβάζεται κρυπτογραφημένη και ταυτοποιείται μονοσήμαντα με το όνομα και τον κωδικό χρήστη.

Αρθρο 5

Ελεγχος

1. Η αρμόδια ΔΟΥ έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης των δηλώσεων που παραλήφθηκαν μέσω του συστήματος TAXISnet και μπορεί να τις διαχειριστεί όπως τις δηλώσεις που παρέλαβε μηχανογραφικά τοπικά στη ΔΟΥ μέσω του TAXIS ή χειρόγραφα.

2. Επιπλέον, δίδεται η δυνατότητα εκτύπωσης συγκριτικών μηχανογραφικών καταστάσεων, προκειμένου να διασταυρώνονται οι αξίες ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και ενδοκοινοτικών παραδόσεων που αναγράφονται στους τριμηνιαίους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες, αφενός με τα ποσά των αντίστοιχων κωδικών των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, αφετέρου με τα στοιχεία της βάσης δεδομένων του συστήματος VIES, καθώς και της εκτύπωσης καταστάσεων εξακρίβωσης της πληρότητας υποβολής ή μη των εν λόγω ανακεφαλαιωτικών πινάκων.

Αρθρο 6

Εναρξη ισχύος -
Καταργούμενες διατάξεις

1. Από την έναρξη της ισχύος της παρούσας παύει η ισχύς της ΑΥΟ 1011242/427/5454/Δ0014/ΠΟΛ.1025/31.1.2001.

2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης