1075875/1369/Α0012/17.7.2008

Φορολογική μεταχείριση αμοιβής από διαιτησία σε δικαστική υπόθεση δικαστικού.

17 Ιούλ 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 17 Ιουλίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1075875/1369/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση αμοιβής από διαιτησία σε δικαστική υπόθεση δικαστικού.

1.    Με τις διατάξεις της περίπτωσης α' παραγράφου 2 του άρθρου 48 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι στο εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων περιλαμβάνεται και κάθε αμοιβή που καταβάλλεται σε πραγματογνώμονες, διαιτητές, εκκαθαριστές γενικά, ελεγκτές ανωνύμων εταιριών, εκτελεστές διαθηκών, εκκαθαριστές κληρονομιών και κηδεμόνες σχολάζουσας κληρονομιάς.

2.    Περαιτέρω, με τις διατάξεις των παραγράφων 1 & 2 του άρθρου 49 του ίδιου νόμου μεταξύ των άλλων ορίζεται ότι από το ακαθάριστο εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων λαμβάνεται το σύνολο των αμοιβών που εισπράττονται από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος, όπως αυτό προκύπτει από τα ακριβή βιβλία και στοιχεία που τηρεί ο φορολογούμενος και από το οποίο (ακαθάριστο εισόδημα) εκπίπτουν οι επαγγελματικές δαπάνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ίδιου νόμου.

3.    Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 58 του πιο πάνω νόμου, μεταξύ των άλλων ορίζεται ότι στο εισόδημα από αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών αυτών.

4.    Με το ανωτέρω έγγραφό σας, μας ερωτάτε αν οι αμοιβές αυτές δύνανται να δηλωθούν μειωμένες κατά ποσοστό 10%, το οποίο ορίζεται ως έξοδο διαιτησίας που βαρύνει τον ανωτέρω διαιτητή, με βάση την ….. /2007 Διαιτητική Απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου και λαμβανομένου υπόψη ότι επί της βεβαίωσης αμοιβών του ανωτέρω διαιτητή, η οποία εκδόθηκε από την προσφεύγουσα εταιρεία, η οποία και τις κατέβαλε, αναγράφονται τα συνολικά ποσά των αμοιβών (όχι μειωμένα κατά 10%) επί των οποίων υπολογίσθηκε παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%).

5.    Κατόπιν των όσων εκτέθηκαν προκύπτει ότι, οι αμοιβές διαιτησίας δικαστικού για την συμμετοχή του σε διαιτητικό δικαστήριο, αποτελούν εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα της παραγράφου 2 του άρθρου 48 του ν.2238/1994 και κατά την καταβολή τους ενεργείται παρακράτηση φόρου, από τον καταβάλλοντα αυτές, με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών αυτών.

6.    Επίσης, από τις ανωτέρω αμοιβές δεν μπορούν να εκπέσουν τα έξοδα διαιτησίας που επιδικάσθηκαν με βάση την ……/2007 Διαιτητική Απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου, καθόσον απαραίτητες προϋποθέσεις αθροιστικά λαμβανόμενες για την έκπτωση αυτή είναι η τήρηση βιβλίων και η αναγραφή σε αυτά της σχετικής δαπάνης η οποία θα συνοδεύεται από το προβλεπόμενο από τον ΚΒΣ στοιχείο καταβολής τους, γεγονός που δε συντρέχει στην περίπτωση αυτή (σχετ.1086822/2016/Α0012/5.12.2006 έγγραφό μας).


Taxheaven.gr