1065312/1211/Α0012/24.6.2008

Προσδιορισμός καθαρού εισοδήματος.

24 Ιούν 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 24 Ιουνίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1065312/1211/Α0012

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός καθαρού εισοδήματος.

1.    Με τις διατάξεις των παρ.1 - 4 του άρθρου 49 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι ως ακαθάριστο εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων λαμβάνεται το σύνολο των αμοιβών, που εισπράττονται από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος, όπως αυτό προκύπτει από τα επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία που τηρεί ο φορολογούμενος.

Από το ακαθάριστο εισόδημα εκπίπτουν οι επαγγελματικές δαπάνες που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 31, μόνο εφόσον αποδεικνύεται η καταβολή τους με νόμιμο φορολογικό στοιχείο και έχουν αναγραφεί στα βιβλία του υπόχρεου και το ποσό που απομένει αποτελεί το καθαρό εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων.

2.    Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 49 του Κ.Φ.Ε., κατ' εξαίρεση, για αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών για τη σύνταξη μελετών και σχεδίων οικοδομικών και λοιπών τεχνικών έργων, την επίβλεψη της εκτέλεσης τους, τη διεύθυνση εκτέλεσης (διοίκηση του έργου) και την ενέργεια πραγματογνωμοσυνών και διαιτησιών σχετικών με αυτά τα έργα, το καθαρό εισόδημα εξευρίσκεται με τη χρήση συντελεστή στις ακαθάριστες νόμιμες αμοιβές τους, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι πάσης φύσεως τόκοι υπερημερίας λόγω καθυστέρησης στην καταβολή των πιο πάνω αμοιβών.

3.    Κατόπιν όσων εκτέθηκαν, προκύπτει ότι, τις αμοιβές από μελέτη «ηλεκτρονικής σχεδίασης συσκευής για μοριακή διαγνωστική» δεν τις λαμβάνετε ως αρχιτέκτονας - μηχανικός από σύνταξη μελέτης σε οικοδομικό - τεχνικό έργο, όπως ρητά ορίζουν οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 49 του Κ. Φ. Ε. και συνεπώς το καθαρό σας εισόδημα προσδιορίζεται λογιστικά (Έσοδα - Έξοδα) σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του ίδιου άρθρου του Κ.Φ.Ε..


Taxheaven.gr