Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1044/12.2.1996 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 10 του Ν.2367/1995 που αφορούν τις συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1044/12.2.1996
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 10 του Ν.2367/1995 που αφορούν τις συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων

ΠΟΛ.1044/12.2.1996 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 10 του Ν.2367/1995 που αφορούν τις συμβάσεις πρακτορεί

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 1996
Αρ. Πρωτ.: 1018100/819/Δ0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΠΑ & Ε.Φ. - ΤΜΗΜΑ Δ'

ΠΟΛ 1044

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 10 του ν. 2367/1995 που αφορούν τις συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων.

Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.2367/1995 "Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις" που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α 261/29.12.1995) και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες, για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους, αναφορικά με θέματα αρμοδιότητάς μας
(Φ.Π.Α. και ειδικών φορολογιών).


1. Με την εγκύκλιό μας 1046389/2239/0014/ΠΟΛ. 1101/19.5.1992, κοινοποιήθηκαν οι διατάξειςς του Ν.1905/1990, για τη σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων. Με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.2367/1995 επέρχονται ορισμένες τροποποιήσεις των διατάξεων του Ν.1905/1990 που αποσκοπούν στην προσαρμογή του νομοθετικού πλαισίου στις μεταβολές που επήλθαν, στις συνθήκες της αγοράς, λόγω της συντελούμενης ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ειδικότερα:

α) Με τι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού, αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν.1905/1990 και προστίθενται στα αντικείμενα των συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων οι κάθε μορφής απαιτήσεις έναντι πελατών στο εξωτερικό, από επιχειρηματική δραστηριότητα στο εξωτερικό οίκων εγκατεστημένων στην Ελλάδα, καθώς επίσης και απαιτήσεως οίκων του εξωτερικού έναντι πελατών τους στην Ελλάδα.

β) Με τις διατάξεις της παρ. 2 του κοινοποιούμενου άρθρου 10, προστίθεται νέα παράγραφος 4 στο άρθρο 1 του Ν.1905/1990, σύμφωνα με την οποία αντκείμενο της σύμβασης πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων μπορεί να είναι και απαιτήσεις ιδρυτών ή μετόχων του φορέα του άρθρου 4 του Ν.1905/1990, έναντι πελατών τους στο εσωτερικό ή και στο εξωτερικό, με την προϋπόθεση ότι οι συμβάσεις αυτές δεν εξέρχονται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής του φορέα με τους λοιπούς πελάτες του.

γ) Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του κοινοποιούμενου άρθρου 10, προστίθεται παράγραφος με αριθμό 4 στο άρθρο 6 του Ν.1905/1990, σύμφωνα με την οποία απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, κράτηση, δικαίωμα ή γενικότερα επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και
τρίτων, οι συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων προς εταιρίες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του Ν.1905/1990, από ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες, ή πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τα παρεπόμενα αυτών σύμφωνα, η εξόφληση των δανείων ή πιστώσεων και των σχετικών τόκων, προμηθειών και λοιπών επιβαρύνσεων, ανεξάρτητα αν οι συμβάσεις αυτές συνάπτονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
Κατ' εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου, ειδικό φόρο τραπεζικών εργασιών, τέλη, εισφορές, κρατήσεις, δικαιώματα και γενικά από κάθε επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, οι συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων προς εταιρίες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων του Ν.1905/1990 από ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες ή πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τα παρεπόμενα αυτών σύμφωνα, η εξόφλησή τους και οι εξ αυτών απορρέοντες τόκοι, προμήθειες και λοιπές επιβαρύνσεις, ανεξάρτητα αν οι συμβάσεις αυτές συνάπτονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

2. Κατά τα λοιπά, ως προς την φορολογική αντιμετώπιση των δραστηριοτήτων των φορέων που ασκούν την πρακτορεία των επιχειρηματικών απαιτήσεων, αναφορικά με θέματα αρμοδιότητάς μας, εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες που σας είχαν δοθεί με την εγκύκλιό μας με αρ. πρωτ. 1046389/2239/0014/ΠΟΛ. 1101/19.5.1992, με τη σημείωση ότι ο εφαρμοζόμενος συντελεστής στις υπηρεσίες FACTORING είναι 18%, ύστερα από την τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ με το Ν.2093/1992.

3. Η ισχύς των κοινοποιούμενων διατάξεων αρχίζει, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ίδιου νόμου 2367/1995, από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 29.12.1995.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2367/1995
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις
........................................................................

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων

Αρθρο 10

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του Ν.1905/1990 (ΦΕΚ 147 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

"3. Αντικείμενο της σύμβασης του άρθρου αυτού μπορεί να είναι και απαιτήσεις έναντι πελατών στο εξωτερικό, από επιχειρηματική δραστηριότητα στο εξωτερικό οίκων εγκατεστημένων στην Ελλάδα, όπως επίσης και απαιτήσεις οίκων του εξωτερικού έναντι πελατών τους στην Ελλάδα".

2. Προστίθεται στο άρθρο 1 του Ν.1905/1990 παράγραφος με τον αριθμό 4, η οποία έχει ως εξής:

"4. Αντικείμενο της σύμβασης του άρθρου αυτού μπορεί να είναι και απαιτήσεις ιδρυτών ή μετόχων του φορέα του άρθρου 4 του παρόντος έναντι πελατών τους στο εσωτερικό ή και στο εξωτερικό, εφόσον οι συμβάσεις αυτές δεν εξέρχονται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής του φορέα με τους πελάτες του".

3. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 1 του Ν.1905/1990 αριθμούνται 5 και 6 αντίστοιχα.

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 4 του Ν.1905/1990 αντικαθίσταται ως εξής:

"5. Οι μετοχές των ανωνύμων εταιριών του εδαφίου β' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου είναι ονομαστικές. Η μεταβίβασή τους για οποιαδήποτε νομική αιτία, με εξαίρεση την κληρονομική διαδοχή και τη γονική παροχή, χωρίς προηγούμενη άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος είναι άκυρη, εάν με τη μεταβίβαση ο αποκτών συγκεντρώνει μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ο έλεγχος των εταιριών αυτών διεξάγεται από ορκωτούς ελεγκτές".

5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του Ν.1905/1990 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"3. Για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών των φορέων του άρθρου 4 του νόμου αυτού επιτρέπεται να ενεργείται έκπτωση, για την κάλυψη του κινδύνου από τη δραστηριότητα αυτή, ως εξής:

- έως 1,5% επί του μέσου ετήσιου ύψους των ποσών που ο φορέας έχει προεξοφλήσει, έναντι απαιτήσεων που έχει αναλάβει να εισπράξει από εξαγωγική δραστηριότητα χωρίς δικαίωμα αναγωγής,

- έως 1% επί του μέσου ετήσιου ύψους των ποσών των προεξοφλήσεων απαιτήσεων με δικαίωμα αναγωγής.
Η έκπτωση αυτή φέρεται σε ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ήμισυ του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου των φορέων του εδαφίου β' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου αυτού ή το τέταρτο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου των φορέων του εδαφίου α' της
ίδιας παραγράφου".

6. Προστίθεται παράγραφος στο άρθρο 6 του Ν.1905/1990 με τον αριθμό 4, η οποία έχει ως εξής:

"4. Οι συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων προς εταιρίες αυτού του νόμου από ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες ή πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τα παρεπόμενα αυτών σύμφωνα, η εξόφληση των δανείων ή πιστώσεων και των σχετικών τόκων, προμηθειών και λοιπών επιβαρύνσεων απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εσφορά, κράτηση, δικαίωμα ή γενικότερα επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και τρίτων, ανεξάρτητα αν οι συμβάσεις αυτές συνάπτονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό".

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης