1021198/331/Α0012/20.2.2008

Έκπτωση από το ακαθάριστο εισόδημα ελεύθερου επαγγελματία των δαπανών κινητής τηλεφωνίας.

20 Φεβ 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1021198/331/Α0012

ΘΕΜΑ: Έκπτωση από το ακαθάριστο εισόδημα ελεύθερου επαγγελματία των δαπανών κινητής τηλεφωνίας.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ψ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ΚΦΕ, αναγνωρίζεται ως εκπεστέα δαπάνη των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του ΚΒΣ, μεταξύ άλλων, τα ποσά που καταβάλλει η επιχείρηση για έξοδα κινητής τηλεφωνίας για λογαριασμούς που ανήκουν στην επιχείρηση και με την προϋπόθεση ότι οι λογαριασμοί αυτοί δεν θα υπερβαίνουν τον αριθμό των απασχολουμένων στην επιχείρηση  υπαλλήλων. Από το συνολικό ποσό αυτής της δαπάνης ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα.

2.    Επίσης, με την 1022452/10255/ΠΟΛ.1036/Β0012/2.3.2006 ερμηνευτική εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που οι λογαριασμοί των κινητών τηλεφώνων υπερβαίνουν τον αριθμό των απασχολουμένων υπαλλήλων, το μέρος της δαπάνης κινητών τηλεφώνων που αναλογεί στους πέραν του αριθμού των απασχολουμένων υπαλλήλων δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση. Από το ποσό της δαπάνης που απομένει προς έκπτωση, αναγνωρίζεται τελικά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) αυτής.

Για τις ατομικές επιχειρήσεις από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης θα εκπίπτει το 50% της δαπάνης του κινητού τηλεφώνου του επιχειρηματία.

3.    Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 49 του ΚΦΕ από το ακαθάριστο εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων εκπίπτουν οι επαγγελματικές δαπάνες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 31 του ΚΦΕ, εφόσον αποδεικνύεται η καταβολή τους με νόμιμο φορολογικό στοιχείο και έχουν αναγραφεί στα βιβλία του υπόχρεου.

4.    Ύστερα από τα παραπάνω, οι δαπάνες κινητής τηλεφωνίας αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών, κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και με τις προϋποθέσεις που αναλυτικά περιγράφονται παραπάνω.


Taxheaven.gr