Αποτελέσματα live αναζήτησης

1100432/1979 ττ.ε./Α0012/18.1.2008 Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος Ε.Ε. από την εκπόνηση μελετών.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1100432/1979 ττ.ε./Α0012/18.1.2008
Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος Ε.Ε. από την εκπόνηση μελετών.


1100432/1979 ττ.ε./Α0012/18.1.2008 Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος Ε.Ε. από την εκπόνηση μελετών.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 1100432/1979 ττ.ε./Α0012/18.1.2008 Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος Ε.Ε. από την εκπόνηση μελετών.

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1100432/1979 ττ.ε./Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος Ε.Ε. από την εκπόνηση μελετών.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994) εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων είναι και οι αμοιβές από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος του μηχανικού.

2.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 28 του Κ. Φ. Ε., εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις είναι το κέρδος που αποκτάται από ατομική βιοτεχνική ή από την άσκηση οποιουδήποτε κερδοσκοπικού επαγγέλματος το οποίο δεν υπάγεται στα ελευθέρια επαγγέλματα που αναφέρονται στο άρθρο 48 του ίδιου νόμου.

3.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ε' της παρ.1 του άρθρου 55 του Κ.Φ.Ε., Δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, κοινωφελή ιδρύματα, οργανισμοί και επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, δημόσιες επιχειρήσεις, τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα ή πιστωτικοί οργανισμοί, συνεταιρισμοί και ενώσεις τους, σύλλογοι γενικά και ενώσεις προσώπων ανεξάρτητα από το σκοπό τους, καθώς και επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, που τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όταν για την επαγγελματική τους εξυπηρέτηση ή για την εκτέλεση του σκοπού τους καταβάλλουν σε τρίτους, εκτός από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ.3 του άρθρου 2 του π.δ. 186/1992, προμήθειες, μεσιτείες, αμοιβές ή άλλες κάθε είδους παροχές μη έμμισθης υπηρεσίας, ενοίκια αυτοκινήτων, μηχανημάτων ή άλλων κινητών πραγμάτων, εφόσον σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ορίζεται από το π.δ. 186/1992 η έκδοση θεωρημένου αποδεικτικού στοιχείου από το δικαιούχο των αμοιβών αυτών, οφείλουν να παρακρατούν κατά την καταβολή της αμοιβής φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό αυτής. Εξαιρούνται από την παρακράτηση οι προμήθειες που καταβάλλονται από ασφαλιστικές εταιρίες στους νόμιμους αντιπροσώπους ή εξουσιοδοτημένους γενικούς ή απλούς πράκτορες τους.

4.    Σύμφωνα με την 2662/1970 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που κοινοποιήθηκε με την Ε.19942/ΠΟΛ.321/8.12.1970 διαταγή μας, έγινε δεκτό ότι, βάσει των διατάξεων της παρ.1  του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε., το εισόδημα που προέρχεται από υπηρεσίες που παρέχονται από προσωπική εταιρία (ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη) δια των μελών της και οι οποίες ανάγονται στα αναφερόμενα στο παραπάνω άρθρο επαγγέλματα, φέρει το χαρακτήρα εισοδήματος από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων.

5.    Στο έγγραφό σας μας αναφέρετε ότι ετερόρρυθμη εταιρία δραστηριοποιείται με αντικείμενο εκπόνηση μελετών, μηχανολογικές μελέτες και διαχείριση σχεδίων πολιτικών μηχανικών.

Το ένα από τα δύο μέλη της υπόψη εταιρίας είναι μηχανικός δομικών έργων με δίπλωμα από ΤΕΙ ενώ το άλλο μέλος είναι τεχνικός δομικών έργων με δίπλωμα από ΙΕΚ δημοσίου το οποίο χειρίζεται Η/Υ με σκοπό την απεικόνιση και εκτύπωση των σχεδίων.

Τέλος, μας αναφέρετε ότι οι παραπάνω εταίροι ταυτόχρονα, εκτός αυτής της ιδιότητάς τους, απασχολούνται και ως μισθωτοί σε άλλες επιχειρήσεις με ασφάλιση ΙΚΑ.

6.    Με βάση όσα αναφέρονται πιο πάνω και δεδομένου ότι το δεύτερο μέλος της υπόψη εταιρίας ασκεί επικουρικό έργο (χειρίζεται Η/Υ με σκοπό την απεικόνιση και εκτύπωση των σχεδίων) και δεν προσφέρει στα πλαίσια της δραστηριότητας αυτής υπηρεσίες που υπάγονται στο επάγγελμα του μηχανικού, καθόσον τούτο δεν έχει την αντίστοιχη επαγγελματική ιδιότητα, η υπόψη εταιρία ως επιχείρηση καθαρά παροχής υπηρεσιών, θεωρείται ότι αποκτά εισόδημα από άσκηση εμπορικής δραστηριότητας και συνεπώς οι διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 49 του Κ.Φ.Ε. δεν έχουν εφαρμογή για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος της συγκεκριμένης ετερορρύθμου εταιρίας (σχετ. το 1130396/2462 π.ε.Α0012/22.1.1997 έγγραφο).

7.    Επομένως, το καθαρό εισόδημα της συγκεκριμένης ετερορρύθμου εταιρίας θα προσδιορισθεί λογιστικά και θα έχουν εφαρμογή περί παρακράτησης οι διατάξεις της παρ.3 του παρόντος. Κατά συνέπεια, εφόσον στις αμοιβές που καταβάλλονται στην εν λόγω Ε.Ε. από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ.3 του παρόντος, ορίζεται η έκδοση θεωρημένου αποδεικτικού στοιχείου από το δικαιούχο των αμοιβών αυτών, τότε δεν απαιτείται η παρακράτηση φόρου.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης