1111702/2183 π.ε./Α0012/16.1.2008

Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού.

16 Ιαν 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1111702/2183 π.ε./Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού.

1.    Με τις διατάξεις των παρ.1 - 4 του άρθρου 49 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι ως ακαθάριστο εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων λαμβάνεται το σύνολο των αμοιβών, που εισπράττονται από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος, όπως αυτό προκύπτει από τα επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία που τηρεί ο φορολογούμενος.

Από το ακαθάριστο εισόδημα εκπίπτουν οι επαγγελματικές δαπάνες που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 31, μόνο εφόσον αποδεικνύεται η καταβολή τους με νόμιμο φορολογικό στοιχείο και έχουν αναγραφεί στα βιβλία του υπόχρεου και το ποσό που απομένει αποτελεί το καθαρό εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων.

2.    Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 49 του Κ.Φ.Ε., κατΆ εξαίρεση, για αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών για τη σύνταξη μελετών και σχεδίων οικοδομικών και λοιπών τεχνικών έργων, την επίβλεψη της εκτέλεσης τους, τη διεύθυνση εκτέλεσης (διοίκηση του έργου) και την ενέργεια πραγματογνωμοσυνών και διαιτησιών σχετικών με αυτά τα έργα, το καθαρό εισόδημα εξευρίσκεται με τη χρήση συντελεστή στις ακαθάριστες νόμιμες αμοιβές τους, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι πάσης φύσεως τόκοι υπερημερίας λόγω καθυστέρησης στην καταβολή των πιο πάνω αμοιβών.

3.    Στο έγγραφό σας μας αναφέρετε ότι ασκείτε το επάγγελμα του Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού, είστε εγγεγραμμένος στο ΤΕΕ και έχετε αμοιβές από τεχνικές συμβουλές - βεβαιώσεις αξιοπλοΐας πραγματογνωμοσύνες - μελέτες - σχέδια μετασκευών - επιθεωρήσεις – τεχνικών οδηγιών - μελέτες σχεδίων σκαφών, μελέτες άδειες αλιευτικών σκαφών.

4.    Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι για τις αμοιβές σας που προκύπτουν από τις μελέτες που μας αναφέρετε παραπάνω (ναυπηγικές μελέτες), θα φορολογηθείτε με τις γενικές διατάξεις των παρ.1 - 4 του άρθρου 49 του ν.2238/1994 και όχι με τις ειδικές διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 49 του ίδιου νόμου, γιατί είστε μεν μηχανικός αλλά οι μελέτες σας δεν αφορούν μελέτη τεχνικών έργων, όπως αυτά αναφέρονται ρητά στη συγκεκριμένη παράγραφο (κτηριακά, χωροταξικά, πολεοδομικά, συγκοινωνιακά, υδραυλικά, ηλεκτρομηχανολογικά και τοπογραφικά έργα) (σχετ. το 1000738/14/Α0012/17.1.2002 έγγραφό μας).


Taxheaven.gr