ΠΟΛ.1043/8.2.1996

Καταβολή στο Δημόσιο του ΦΠΑ των συνδρομών που εισπράττουν οι Ενώσεις των Ράδιο- Ταξί από τα μέλη τους

8 Φεβ 1996

Taxheaven.gr
Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 1996
Αρ. Πρωτ. :1019382/590/248/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ.
ΤΜΗΜΑ Α΄ / ΙΙ

ΠΟΛ 1043

ΘΕΜΑ: Καταβολή στο Δημόσιο του ΦΠΑ των συνδρομών που εισπράττουν οι Ενώσεις των Ράδιο - Ταξί απο τα μέλη τους.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 2, 3 παρ. 1, 4 και 8 του Ν.1642/1986 προκύπτει ότι, το ποσό (συνδρομή) που καταβάλλεται από τα μέλη προς τις ενώσεις των Ράδιο - Ταξί έναντι των υπηρεσιών που τους παρέχονται έστω και με τη μορφή συνεισφοράς (συμμετοχής) στα κοινά έξοδα υπάγεται σε ΦΠΑ 18%. Οι εκπρόσωποι των Ενώσεων των Ράδιο - Ταξί σε σχετικά υπομνήματά τους που κατέθεσαν στην υπηρεσία μας υποστηρίζουν ότι το ποσό της συνδρομής που εισπράττουν από τα μέλη τους αντιπροσωπεύει μόνο συμμετοχή στα έξοδα των Ενώσεων και θεωρούν ότι εμπίπτει στην απαλλακτική διάταξη της περίπτ. θ' της παραγρ. 1 του άρθρου 18 του Ν.1642/1986, που ορίζει ότι: απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ η παροχή υπηρεσιών από Ενώσεις προσώπων προς τα μέλη τους, τα οποία μέλη ασκούν δραστηριότητα απαλλασσόμενη από το φόρο ή μη υποκείμενη στο φόρο, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές είναι άμεσα αναγκαίες για την άσκηση της δραστηριότητας και
παρέχονται έναντι συνεισφοράς στα κοινά έξοδα. Τα μέλη των Ενώσεων των Ράδιο - Ταξί (ιδιοκτήτες - εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτ/των) σύμφωνα με όσα αναπτύχθηκαν ανωτέρω είναι υποκείμενοι στο ΦΠΑ η δραστηριότητα δε την οποία ασκούν δεν περιλαμβάνεται στις απαλλακτικές από το ΦΠΑ διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1 του Ν.1642/1986, το οποίο έχει τεθεί κατ' εφαρμογή της 6ης οδηγίας (77/388/ΕΟΚ). Επομένως οι εισφορές που καταβάλλουν τα μέλη προς τις Ενώσεις των Ράδιο - Ταξί για τις υπηρεσίες που τους παρέχονται υπάγονται σε ΦΠΑ 18%.


Είναι γεγονός ότι λόγω της ιδιομορφίας του τρόπου άσκησης της δραστηριότητας εκμετάλλευσης των αυτ/των ΕΔΧ (ΤΑΧΙ) στη χώρα μας (πολλαπλές μισθώσεις κ.λπ.) και της δυσκολίας εφαρμογής του συστήματος έκδοσης Α.Λ.Π. (Η.Τ.Μ.) μέχρι 31.12.93 δεν είχε ρυθμιστεί το θέμα της καταβολής του ΦΠΑ από τους ανωτέρω επιτηδευματίες για τις ευκαιριακές μισθώσεις. Δηλαδή παρ' ότι οι επιτηδευματίες αυτοί ήταν υποκείμενοι στο ΦΠΑ από 1.1.1987 δεν απέδιδαν ΦΠΑ για τις εκροές τους, τον οποίο όμως και δεν εισέπρατταν από τους αντισυμβαλλόμενους (πελάτες) μέχρι 31.12.1993, οπότε ρυθμίστηκε εν μέρει το θέμα της απόδοσης του ΦΠΑ με
καταβολή ενός κατ' αποκοπήν ποσού στο Δημόσιο, χωρίς περαιτέρω υποχρεώσεις. Επειδή, κατά τα ανωτέρω, επικράτησε σύγχυση μεταξύ των υποχρέων (Ενώσεις Ράδιο - Ταξί) σχετικά με τη συνδρομή των προϋποθέσεων της περίπτ. θ' της παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν.1642/1986 σχετικά με την υπαγωγή ή μη σε ΦΠΑ των συνδρομών που καταβάλλουν τα μέλη των Ενώσεων Ράδιο - Ταξί (ιδιοκτήτες - εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτ/των) προς τις Ενώσεις με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες που παρέχουν οι ενώσεις Ράδιο - Ταξί προς τα μέλη τους να μην έχουν επιβαρυνθεί με ΦΠΑ χωρίς υπαιτιότητα των υποχρέων, προς αποφυγή υπέρμετρης επιβάρυνσης αυτών γίνεται δεκτό, στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης, να μην αναζητηθούν τα υπό του νόμου οριζόμενα πρόστιμα και προσαυξήσεις στα έσοδα των Ενώσεων των Ράδιο - Ταξί από εισφορές που κατέβαλαν τα μέλη τους από 1.1.1987 μέχρι την έκδοση της παρούσας
εγκυκλίου, εφόσον οι εισφορές αυτές δεν είχαν επιβαρυνθεί με ΦΠΑ.
Εξυπακούεται πάντως ότι, ο ΦΠΑ που αναλογεί στις εν λόγω εισφορές οφείλεται και πρέπει να καταβληθεί κατά τις διατάξεις του Ν.1642/1986 με εξαίρεση τις διατάξεις των άρθρων 47 και 48 του ίδιου νόμου.


Taxheaven.gr