1029236/469/Α0012/27.8.2008

Φορολόγηση αναδρομικών αποδοχών.

27 Αύγ 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 27 Αυγούστου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1029236/469/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολόγηση αναδρομικών αποδοχών.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 46 του ΚΦΕ (ν.2238/1994) χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε δικαίωμα είσπραξης του.
Ειδικά, προκειμένου για αποδοχές και συντάξεις, που καταβάλλονται σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται σε μισθωτούς ή συνταξιούχους, με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύμβαση, χρόνος απόκτησής τους θεωρείται ο χρόνος στον οποίο εισπράττονται από τους δικαιούχους.

2.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ' παρ.4 του άρθρου 45 του ΚΦΕ, δεν θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκειται σε φόρο ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) από τις κάθε είδους καθαρές αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις και συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικά, σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται, σε μισθωτούς ή συνταξιούχους με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύμβαση, καθώς και από δεδουλευμένες καθαρές αποδοχές που εισπράττει καθυστερημένα ο δικαιούχος, σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται, λόγω έκδηλης οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη του και εφόσον έγινε επίσχεση της εργασίας από τους μισθωτούς ή αν ο εργοδότης κηρύχτηκε σε κατάσταση πτώχευσης.

3.    Επίσης, όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση (1018172/394/Α0012/20.2.1996 και 1115038/2225/Α0012/15.1.2001 έγγραφά μας), όταν δικαστική απόφαση δικαιώνει γενικά μισθωτούς ή συνταξιούχους ακυρώνονται μόνο διοικητικές πράξεις, χωρίς να επιδικάζει ποσά για καταβολή στους δικαιούχους, δεν έχει εφαρμογή ούτε το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 46 του ΚΦΕ και κατά συνέπεια ούτε και η περίπτωση δ' της παρ.4 του άρθρου 45 του ίδιου κώδικα.

4.    Η αριθμ. … απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών - Ακυρωτικός Σχηματισμός /Τμήμα Η' την οποία μας διαβίβασε η ΔΟΥ Βέροιας έκανε δεκτή την αίτηση, μεταξύ άλλων και της κυρίας Χ, και η οποία απόφαση ακύρωσε την προσβαλλόμενη πράξη του ΥΠΕΠΘ το οποίο παρέλειψε να προσδώσει αναδρομική ισχύ στο διορισμό των αιτούντων στις επίμαχες θέσεις και ανέπεμψε την υπόθεση πάλι στο ΥΠΕΠΘ προκειμένου αυτό να προβεί στις δικές του νόμιμες ενέργειες. Εν συνεχεία το ΥΠΕΠΘ διόρισε αναδρομικά την κυρία Χ από 01.09.1994 (σχετ. το με αρ. πρωτ.: 13889/Δ2/8.2.2006 έγγραφο του ΥΠΕΠΘ).

5.    Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι οι αναδρομικές αποδοχές που καταβλήθηκαν στην κυρία Χ μέσα στο έτος 2007, εξαιτίας του αναδρομικού διορισμού της, φορολογούνται στα έτη που ανάγονται και όχι στο έτος είσπραξης με τη μείωση του 20% καθόσον δεν καταβάλλονται με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύμβαση όπως ορίζεται στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 46 του ΚΦΕ και συνεπώς πρέπει να γίνουν δεκτές οι συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τα έτη στα οποία ανάγονται να φορολογηθούν οι αναδρομικές αυτές αποδοχές.

Τέλος, στις αποδοχές αυτές παρακρατείται φόρος με συντελεστή 20% (περ. δ' παρ.1 άρθρου 57 ν.2238/1994).


Taxheaven.gr