1061147/1125/Α0012/12.6.2008

Φορολογική μεταχείριση μισθωτού που δεν εισέπραξε δεδουλευμένες αποδοχές.

12 Ιούν 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 12 Ιουνίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1061147/1125/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση μισθωτού που δεν εισέπραξε δεδουλευμένες αποδοχές.

1.    Με βάση το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν.2238/1994, χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε δικαίωμα είσπραξης του.

2.    Περαιτέρω σύμφωνα με την παρ. 3 του ιδίου άρθρου και νόμου, αν ο δικαιούχος εισπράττει καθυστερημένα δεδουλευμένες αποδοχές, σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται, λόγω έκδηλης οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη του, και εφόσον έγινε επίσχεση της εργασίας από τους μισθωτούς ή αν ο εργοδότης κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης, χρόνος απόκτησης αυτών των αποδοχών είναι ο χρόνος στον οποίο εισπράττονται.

3.    Επίσης, με βάση την παρ. 2 του άρθρου 83 του ίδιου νόμου, όσοι παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, έχουν υποχρέωση να χορηγούν σε αυτούς από τους οποίους έγινε η παρακράτηση, βεβαίωση, στην οποία αναγράφουν το φορολογούμενο εισόδημα και το φόρο που παρακρατήθηκε. Ίδια υποχρέωση υπάρχει και στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει φόρος για παρακράτηση. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται στους δικαιούχους μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του οικείου οικονομικού έτους.

4.    Από όσα αναφέρονται στην αίτησή σας, προκύπτει ότι χωρίς να γίνει επίσχεση εργασίας, σας οφείλονται δεδουλευμένες αποδοχές τόσο για το έτος 2006 όσο και για το έτος 2007. Το έτος 2006 είχατε βεβαίωση αποδοχών για το σύνολο των αποδοχών εισπραχθέντων και μη, ενώ το 2007 δεν σας έχει χορηγηθεί ακόμα.

5.    Ύστερα από τα παραπάνω, προκύπτει ότι για μεν τις αποδοχές έτους 2006 αυτές έπρεπε να δηλωθούν με βάση την εκδοθείσα βεβαίωση, δηλαδή ολόκληρο το ποσό των αποδοχών του έτους έστω και αν οι αποδοχές των δύο μηνών δεν εισπράχθηκαν από εσάς καθόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 46 του ν.2238/1994, επίσχεση εργασίας, πτώχευση κλπ. (παρ. 2 του παρόντος). Επίσης, θα συμψηφιστεί ο φόρος που σας παρακρατήθηκε και αναγράφεται στην υπόψη βεβαίωση. Τέλος, όσον αφορά τις αποδοχές του 2007, ομοίως, εφόσον δεν υπήρξε επίσχεση εργασίας κ.λπ., θα δηλωθούν αναλόγως, με βάση τη βεβαίωση αποδοχών που υποχρεούται να εκδώσει ο εργοδότης και την οποία θα αναζητήσετε.


Taxheaven.gr