ΠΟΛ.1040/8.2.1996

Ελεγχος εταιριών που ζητούν την εισαγωγή των μετοχών τους στο χρηματιστήριο

8 Φεβ 1996

Taxheaven.gr
Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 1996
Αρ. Πρωτ.: 1018020/704/0009Α΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ 1040

ΘΕΜΑ : Ελεγχος εταιριών που ζητούν την εισαγωγή των μετοχών τους στο χρηματιστήριο.

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:


1. Οπως είναι γνωστό, με το Ν.2324/1995 (ΦΕΚ 146 Α'/17.7.1995) επήλθαν γενικότερες μεταβολές στις διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας. Μεταξύ άλλων, με τις διατάξεις του άρθρου 9, Κεφ. Β', Μέρος Α' του νόμου αυτού, προβλέπεται ότι οι εταιρίες που υποβάλλουν αίτηση εισαγωγής για πρώτη φορά των μετοχών τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί φορολογικά για όλες τις χρήσεις για τις οποίες κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης έχουν δημοσιευθεί οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Ειδικότερα, όπως προβλέπεται από τις παραπάνω διατάξεις, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να διενεργήσει τον έλεγχο της ενδιαφερόμενης εταιρίας ή των εταιριών που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και να κοινοποιήσει τα σχετικά φύλλα ελέγχου, εντός τρίμηνης προθεσμίας, η οποία, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. και του αρμόδιου Επιθεωρητή, μπορεί να παραταθεί για άλλους τρείς (3) μήνες.

2. Το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών μας γνώρισε με σχετικό έγγραφό του ότι εκκρεμεί μεγάλος αριθμός εταιριών οι οποίες, ενώ πληρούν όλες τις λοιπές τυπικές προϋποθέσεις, δεν έχουν ελεγχθεί από τις κατά περίπτωση αρμόδιες
Δ.Ο.Υ., με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η εξέταση των αιτήσεων για εισαγωγή των μετοχών τους στο χρηματιστήριο. Είναι ευνόητο ότι το γεγονός αυτό, πέραν των άλλων, αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στην ομαλή λειτουργία του χρηματιστηρίου και περαιτέρω στην οικονομική ανάπτυξη που αναμφισβήτητα συντελείται μέσω αυτού.

3. Κατόπιν αυτών, σας κοινοποιούμε τις παραπάνω διατάξεις και παρακαλούμε, σε όσες περιπτώσεις έχουν υποβληθεί ή υποβάλλονται αιτήματα εταιριών στις Υπηρεσίες σας για διενέργεια ελέγχου, λόγω υποβολής αίτησης εισαγωγής των μετοχών τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, να προβαίνετε, κατά προτεραιότητα, στη διενέργεια των αιτούμενων ελέγχων και στην ολολήρωσή τους εντός της προβλεπόμενης από το νόμο προθεσμίας.
Οι αρμόδιοι Επιθεωρητές παρακαλούνται να παρακολουθούν την εφαρμογή της παρούσας και να παρέχουν προς τις Δ.Ο.Υ. τις δέουσες οδηγίες σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση που αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Ν.2324/1995
(ΦΕΚ 146/17.7.1995 τ.Α')
Κεφάλαιο Δεύτερο
Τροποποίηση διατάξεων της χρηματιστηριακής νομοθεσίας

Αρθρο 9

1. Στο τμήμα Ι του άρθρου 3 του Π.Δ/τος 350/1985 (ΦΕΚ 126 Α'), που αφορά τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί η εταιρία που αιτείται την εισαγωγή των μετοχών της στο χρηματιστήριο, μεταξύ των περιπτώσεων 3 και 4 προστίθεται περίπτωση 3α, που έχει ως εξής:

"3α. Φορολογικός έλεγχος

Η εταιρία που υποβάλλει αίτηση προκειμένου να εισαγάγει για πρώτη φορά μετοχές της στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών θα πρέπει να έχει ελεγχθεί φορολογικά για όλες τις χρήσεις για τις οποίες κατά το χρόνο υποβολής της αιτήσεως έχουν δημοσιευθεί οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Εάν η εταιρία καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, η υποχρέωση φορολογικού ελέγχου του προηγούμενου εδαφίου εκτείνεται και στις εταιρίες που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση για τις χρήσεις στις οποίες καταρτίζονταν ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις. Η αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) υποχρεούται να προβεί σε φορολογικό έλεγχο και να κοινοποιήσει στην εταιρία και τις εταιρίες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις τα σχετικά φύλλα ελέγχου εντός τριμήνου από την υποβολή σε αυτήν της σχετικής αιτήσεως της εταιρίας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για άλλους τρεις (3) μήνες με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. και του αρμόδιου επιθεωρητή Δ.Ο.Υ., η οποία απόφαση κοινοποιείται στην εταιρία εντός τριμήνου από της υποβολής της αιτήσεως, για εξαιρετικούς λόγους που αφορούν το μέγεθος της επιχειρήσεως ή την έκταση των απαιτουμένων ελεγκτικών επαληθεύσεων".

2. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 2 του τμήματος Α του άρθρου 4 του Π.Δ/τος 350/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

"Για την εισαγωγή ομολογιών στο χρηματιστήριο ισχύουν και τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις 3 και 3α του τμήματος Ι του άρθρου 3".

3. Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων ισχύουν για κάθε αίτηση εισαγωγής κινητών αξιών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, που υποβάλλεται μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. υποχρεούνται να προβαίνουν κατά προτεραιότητα σε φορολογικό έλεγχο των εταιριών, των οποίων κινητές αξίες είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, ώστε οι ανέλεγκτες χρήσεις τους να μην υπερβαίνουν τις δύο. Εάν η εταιρία καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, η υποχρέωση φορολογικού ελέγχου του προηγούμενου εδαφίου εκτείνεται και στις εταιρίες που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση.


Taxheaven.gr