1049380/854/Α0012/21.5.2008

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος και έκδοση βεβαιώσεων αποδοχών.

21 Μάι 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 21 Μαΐου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1049380/854/Α0012

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου εισοδήματος και έκδοση βεβαιώσεων αποδοχών.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι ο χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε δικαίωμα είσπραξής του.
2.    Περαιτέρω με τις διατάξεις της περ. δ της παρ. 1 του ν. 57 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι η παρακράτηση ενεργείται κατά την καταβολή και ο φόρος υπολογίζεται στα εισοδήματα που καταβάλλονται αναδρομικά, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 46, με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο καταβαλλόμενο ποσό, ανεξάρτητα από το έτος στο οποίο ανάγονται για να φορολογηθούν τα εισοδήματα αυτά.

3.    Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 83 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι όσοι παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, έχουν υποχρέωση να χορηγούν σε αυτούς από τους οποίους έγινε η παρακράτηση, βεβαίωση, στην οποία αναγράφουν το φορολογούμενο εισόδημα και το φόρο που παρακρατήθηκε. Ίδια υποχρέωση υπάρχει και στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει φόρος για παρακράτηση. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται στους δικαιούχους μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του οικείου οικονομικού έτους.

4.    Με βάση τα ανωτέρω οι χορηγηθείσες βεβαιώσεις, πρέπει να συνταχθούν με τρόπο τέτοιο ούτως ώστε να διαφαίνεται σε ξεχωριστή εγγραφή (γραμμή) η κατΆ έτος αμοιβή. Ο δικαιούχος των αμοιβών θα δηλώσει τα εν λόγω εισοδήματα στα οικονομικά έτη 2008 (για εισοδήματα του 2007) και 2009 (για εισοδήματα του 2009). Σε περίπτωση που έχει ήδη υποβληθεί δήλωση (οικ. έτος 2009) θα πρέπει να γίνει συμπληρωματική δήλωση.


Taxheaven.gr