1088034/1202/Α0012/27.8.2008

Φορολογική μεταχείριση επικουρικών συντάξεων.

27 Αύγ 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 27 Αυγούστου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1088034/1202/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση επικουρικών συντάξεων.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 45 του ΚΦΕ (ν.2238/1994), εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες είναι το εισόδημα που προκύπτει  κάθε ένα οικονομικό έτος από μισθούς, ημερομίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόματα, συντάξεις και γενικά από κάθε παροχή που χορηγείται περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή είτε σε χρήμα είτε σε είδος ή άλλες αξίες για παρούσα ή προηγούμενη υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, το οποίο αποκτάται από μισθωτούς γενικά και συνταξιούχους.

2.    Όσον αφορά τη φορολόγηση των μερισμάτων του ΜΤΣ και του ΕΚΟΕΜΣ (επικουρικό) που αναφέρετε στην ως άνω επιστολή σας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 45 του ΚΦΕ το μέρισμα που καταβάλλεται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς στους συνταξιούχους αποτελεί εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συνεπώς υπάγεται σε φόρο. Το γεγονός ότι οι παροχές αυτές αποτελούν τμηματική ανάληψη των ασφαλιστικών εισφορών δεν δικαιολογεί την απαλλαγή τους από το φόρο, καθόσον οι κρατήσεις που επιβάλλονται στις αποδοχές των μισθωτών κατά το χρόνο που υπηρετούν, υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων εκπίπτονται από το εισόδημα τους και δεν φορολογούνται.

3.    Σύμφωνα με την περ. ε' της παρ.1 του άρθρου 57 του ΚΦΕ, στο καθαρό ποσό των συντάξεων ή άλλων παροχών παρόμοιας φύσης, που καταβάλλονται από ταμεία επικουρικά, μετοχικά, αρωγής ή αλληλοβοήθειας και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της περ. α', ο παρακρατούμενος φόρος υπολογίζεται ως εξής:

αα) Με συντελεστή 5%, αν το καθαρό ποσό της παροχής δεν υπερβαίνει τα 2.500 ευρώ ετησίως.

ββ) Με συντελεστή 10%, αν το καθαρό ποσό της παροχής υπερβαίνει ετησίως τα 2.500 ευρώ και μέχρι 4.500 ευρώ.

γγ) Με συντελεστή 15%, αν το καθαρό ποσό της παροχής υπερβαίνει τα 4.500 ευρώ ετησίως.

Ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της παραγράφου μειώνεται κατά ποσοστό 1,5% κατά την παρακράτησή του.

4.    Με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ο φορολογούμενος δηλώνει και τυχόν άλλα εισοδήματα που έχει από άλλες κατηγορίες εισοδήματος (π.χ. εισόδημα από ακίνητα, από κινητές αξίες κ.τ.λ.).
Από την εκκαθάριση της δήλωσης με βάση το άρθρο 9 του ΚΦΕ εκπίπτει ο φόρος που παρακρατήθηκε σύμφωνα με την παρ.3 του παρόντος και προκύπτει το τυχόν χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο φόρου.

5.    Τέλος, όσον αφορά την καταβολή του βεβαιωθέντος φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 9 του ΚΦΕ, ο φόρος, που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα ή το υπόλοιπο που απομένει μετά τις εκπτώσεις της παρ.8 του ιδίου άρθρου και νόμου, καταβάλλεται σε τρεις (3) ίσες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση του φόρου και η καθεμία από τις επόμενες την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του τρίτου και πέμπτου μήνα, αντιστοίχως, από τη βεβαίωση του φόρου. Αν ο φόρος βεβαιώνεται τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο του οικείου οικονομικού έτους, καταβάλλεται σε δύο (2) ίσες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση του φόρου κι η δεύτερη την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του τρίτου μήνα από τη βεβαίωση του φόρου. Αν ο φόρος βεβαιώνεται το μήνα Οκτώβριο του οικείου οικονομικού έτους και μετά, καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη βεβαίωση του φόρου.

6.    Τα παραπάνω προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (ΚΦΕ, ν.2238/1994) και δεν υπάρχουν εξαιρέσεις ως προς την εφαρμογή του νόμου.


Taxheaven.gr