1054326/959/Α0012/19.5.2008

Φορολογική μεταχείριση ειδικής εισοδηματικής ενίσχυσης ανεργίας.

19 Μάι 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 19 Μαΐου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1054326/959/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση ειδικής εισοδηματικής ενίσχυσης ανεργίας.

1.    Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του ΚΦΕ (ν.2238/1994), μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες είναι το εισόδημα που προκύπτει κάθε ένα οικονομικό έτος από μισθούς, ημερομίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόματα, συντάξεις και γενικά από κάθε παροχή που χορηγείται περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή είτε σε χρήμα είτε σε είδος ή άλλες αξίες για παρούσα ή προηγούμενη υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, το οποίο αποκτάται από μισθωτούς γενικά και συνταξιούχους.

2.    Με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.3460/2006 (ΦΕΚ Α' 105), μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι εργαζόμενοι άνδρες και γυναίκες στις Κλωστοϋφαντουργικές Επιχειρήσεις της Νάουσας, που έχουν ή θα έχουν απολυθεί από τις ανωτέρω επιχειρήσεις μέχρι 31.12.2008 και είναι ασφαλισμένοι στον κλάδο συντάξεως του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, δικαιούνται ειδική εισοδηματική ενίσχυση ανεργίας ύψους ίσου προς την πλήρη σύνταξη από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, εφόσον έχουν συμπληρώσει ή συμπληρώνουν μέχρι την ημερομηνία αυτή 7.500 ημέρες ασφάλισης και το 50ο έτος της ηλικίας τους. Τα πρόσωπα αυτά δικαιούνται και πρόσθετη εισοδηματική ενίσχυση ανεργίας ύψους ίσου προς την αντίστοιχη επικουρική σύνταξη, εφόσον έχουν συμπληρώσει ή συμπληρώνουν μέχρι την ημερομηνία αυτή 4.500 ημέρες ασφάλισης και το ίδιο όριο ηλικίας. Για τη συμπλήρωση του ως άνω χρόνου ασφάλισης λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος ασφάλισης, ο διανυθείς σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και στην Ελβετία, καθώς και ο χρόνος ασφάλισης σε χώρα με την οποία έχει συναφθεί διμερής σύμβαση κοινωνικής ασφάλισης.

3.    Στο έγγραφό σας μας αναφέρετε ότι κατά το διάστημα χορήγησης της εν λόγω ενίσχυσης συνεχίζεται η ασφάλιση των απολυθέντων στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης και για όλους τους κλάδους στους οποίους ασφαλίζονταν ως εργαζόμενοι, ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν το δικαιούχο της εν λόγω ενίσχυσης παρακρατούνται από το συνολικό ποσό κύριας και πρόσθετης μηνιαίας εισοδηματικής ενίσχυσης και αποδίδονται στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και τον οικείο φορέα επικουρικής ασφάλισης.

4.    Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η εν λόγω ειδική εισοδηματική ενίσχυση ανεργίας (κύρια και πρόσθετη) που χορηγείται στους παραπάνω δικαιούχους, απολυθέντες, από τις Κλωστοϋφαντουργικές Επιχειρήσεις, προσιδιάζει με τακτικές αποδοχές καθόσον αυτή δίνεται σε αντικατάσταση των αποδοχών τις οποίες αυτοί θα είχαν εφόσον εξακολουθούσαν να εργάζονται στις Κλωστοϋφαντουργικές Επιχειρήσεις και στην οποία ενίσχυση εξακολουθούν να παρακρατούνται οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τους ανωτέρω δικαιούχους και να αποδίδονται στα αντίστοιχα ασφαλιστικά ταμεία.

Τέλος, ο ν.3460/2006 καθορίζει το ύψος της εν λόγω ειδικής εισοδηματικής ενίσχυσης ανεργίας και δεν προβλέπει τη μη φορολόγησή της.

Συνεπώς, το ποσό της ανωτέρω ειδικής εισοδηματικής ενίσχυσης ανεργίας αποτελεί εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, φορολογείται με τις γενικές διατάξεις του ΚΦΕ και δηλώνεται στον κωδικό 301 του εντύπου Ε1 ('Αθροισμα καθαρών ποσών από μισθούς, ημερομίσθια κ.τ.λ.).


Taxheaven.gr