ΠΟΛ.1039/12.2.1996

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου "Αναλυτικά στοιχεία προσδιορισμού καθαρού εισοδήματος με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια για ατομική ή εταιρική άσκηση ελευθέριων επαγγελμάτων" (Ε11) δήλωσης οικονομικού έτους 1996

12 Φεβ 1996

Taxheaven.gr
Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 1996
Αρ. Πρωτ. 1018194/392/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦOΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ 1039

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου "Αναλυτικά στοιχεία προσδιορισμού καθαρού εισοδήματος με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια για ατομική ή εταιρική άσκηση ελευθέριων επαγγελμάτων" (Ε11) δήλωσης οικον. έτους 1996.

1. Οπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.2238/1994 προβλέπεται ο προσδιορισμός ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος, με βάση ορισμένα αντικειμενικά κριτήρια για τους φορολογούμενους, φυσικά πρόσωπα, που ασκούν κάποιο από τα ελευθέρια επαγγέλματα που αναφέρονται περιοριστικά στις διατάξεις του άρθρου αυτού (δικηγόρου, ιατρού, οδοντίατρου, κτηνίατρου, ψυχολόγου, φυσιοθεραπευτή, οικονομολόγου, σύμβουλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη και αναλυτή-προγραμματιστή) είτε ατομικά είτε συμμετέχοντας σε
εταιρία από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994, που ασκεί κάποιο από τα παραπάνω επαγγέλματα και το εισόδημα της οποίας αποτελεί εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα (Ζ' κατηγορία).


Επίσης, προσδιορισμός ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος θεσπίστηκε με τις ανωτέρω διατάξεις και για τους καλλιτέχνες και τους τραγουδιστές των κέντρων διασκέδασης, με διαφορετικά κριτήρια από αυτά που ισχύουν για τις ανωτέρω κατηγορίες ελευθέρων επαγγελματιών που υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια.

2. Για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων με την οικεία δήλωση φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου φυσικού προσώπου πρέπει να συνυποβληθεί και το έντυπο "Αναλυτικά στοιχεία προσδιορισμού του καθαρού εισοδήματος με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια για ατομική ή εταιρική άσκηση ελευθέριων επαγγελμάτων"
(Ε11). Με βάση το έντυπο αυτό θα προσδιορισθεί από το ΚΕΠΥΟ το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος του ελεύθερου επαγγελματία.

3. Για την ορθή συμπλήρωση των ενδείξεων του εντύπου, σας παρέχουμε τις ακόλουθες πληροφορίες και οδηγίες.

Γενικά


1. Υπόχρεοι σε συμπλήρωση:

Το έντυπο αυτό συμπληρώνεται από όλα τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν κάποιο από τα ελευθέρια επαγγέλματα που υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια, είτε ατομικά είτε με τη μορφή της συμμετοχής σε κάποια εταιρία ή εταιρίες που ασκούν τέτοιο επάγγελμα, που δεν τηρούν βιβλία αν και υπόχρεοι ή τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
Δεν συμπληρώνεται το έντυπο Ε11 και συνεπώς δεν υποβάλλεται από:

α) Ελεύθερους επαγγελματίες ηλικίας άνω των 65 ετών, εφόσον ασκούν το επάγγελμα για δέκα τουλάχιστον συνεχή χρόνια αμέσως πριν συμπληρώσουν το 65ο έτος της ηλικίας τους, καίτοι ανήκουν στην κατηγορία των υπαγόμενων στα αντικειμενικά κριτήρια επαγγελμάτων, καθώς επίσης και από άτομα που είναι τυφλοί και είναι
γραμμένοι στο γενικό μητρώο τυφλών της οικίας Νομαρχίας ή είναι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 80%.

β) Φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομικά ή εταιρικά κάποιο ελευθέριο επάγγελμα από αυτά που κατονομάζονται περιοριστικά στην παράγραφο 1 του άρθρου 48 του Ν.2238/1994, αλλά δεν περιλαμβάνεται στα επαγγέλματα που υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια π.χ. μηχανικός, διερμηνέας, ξεναγός, κ.τ.λ.

γ) Νέους ελεύθερους επαγγελματίες που δεν υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 51 του Ν.2238/1994, για τα τέσσερα πρώτα χρόνια άσκησης του επαγγέλματός τους (συνυπολογιζομένου και του έτους υποβολής της πρώτης δήλωσης έναρξης επαγγέλματος) και εφόσον δεν έχουν περάσει δέκα (10) έτη από την απόκτηση του πτυχίου τους. Τα πρόσωπα αυτά τα οποία δεν είναι υπόχρεα σε συμπλήρωση και υποβολή εντύπου Ε11 θα γράψουν σχετική σημείωση του γεγονότος αυτού στο έντυπο Ε3

"Σημειώσεις φορολογουμένου".

Προσοχή: Αντίθετα οι φυσιοθεραπευτές, οικονομολόγοι, σύμβουλοι επιχειρήσεων, λογιστές ή φοροτέχνες και αναλυτές-προγραμματιστές που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση την κατοικία τους και αποκτούν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, θα συμπληρώσουν και θα υποβάλλουν έντυπο Ε11.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που ασκείται εκτός από υπαγόμενο στα αντικειμενικά κριτήρια επάγγελμα και άλλο ελευθέριο επάγγελμα μη υπαγόμενο στα αντικειμενικά κριτήρια, θα συμπληρωθεί το έντυπο αυτό ανάλογα. Εστω για παράδειγμα παράλληλη άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος λογιστή και διερμηνέα. Στην περίπτωση αυτή το δηλούμενο με βάση τα βιβλία και στοιχεία καθαρό εισόδημα από τη δραστηριότητα του διερμηνέα, η οποία δραστηριότητα δεν υπάγεται στα αντικειμενικά κριτήρια, γράφεται στους κωδικούς 991-992 του πίνακα 5 αυτού του εντύπου, ενώ αν πρόκειται για ζημιά γράφεται στους κωδικούς 993-994 του ίδιου πίνακα.

Διευκρινίζεται ότι οι εταιρίες που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, από αυτά που υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια, δεν θα συμπληρώσουν το έντυπο Ε11 όταν υποβάλλουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους (έντυπο Ε5). Το έντυπο αυτό Ε11 θα συμπληρωθεί από κάθε εταίρο (ελεύθερο επαγγελματία) της εταιρίας ξεχωριστά. Εάν ο εταίρος - ελεύθερος επαγγελματίας συμμετέχει σε περισσότερες από μια εταιρίες ελευθέρων επαγγελματιών, από επαγγέλματα υπαγόμενα στα αντικειμενικά κριτήρια, θα υποβάλλει για κάθε εταιρία που συμμετέχει ξεχωριστό έντυπο Ε11.

2. Τρόπος υποβολής:

Τα φυσικά πρόσωπα που υποχρεούνται να συμπληρώσουν αυτό το έντυπο, το συνυποβάλλουν σε δύο (2) αντίτυπα με την ατομική τους δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1).

Οδηγίες για την συμπλήρωση των πινάκων
Συμπλήρωση αρχικών ενδείξεων

Οι ενδείξεις που αναφέρονται στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης δημόσια οικονομική υπηρεσία, στον οικον. έτος και τη διαχειριστική περίοδο συμπληρώνονται καταλλήλως με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα.

1. Συμπλήρωση Πίνακα 1


Ολες οι ενδείξεις του πίνακα 1 πρέπει να συμπληρωθούν με Κεφαλαία γράμματα. Ο πρώτος υποπίνακας συμπληρώνεται όταν το ελευθέριο επάγγελμα ασκείται:

α) Από τον υπόχρεο φορολογούμενο με τα στοιχεία του.

β) Οταν το επάγγελμα ασκείται από άγαμη γυναίκα με τα στοιχεία της.

Ο δεύτερος υποπίνακας συμπληρώνεται όταν το επάγγελμα ασκείται από τη σύζυγο του φορολογουμένου, με τα στοιχεία της. Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται και ο πρώτος υποπίνακας με τα στοιχεία του συζύγου της.

Ενδειξη "Επωνυμία". Γράψτε την επωνυμία της εταιρίας στην οποία συμμετέχετε και η οποία έχει ως αντικείμενο εργασιών κάποιο από τα επαγγέλματα που υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια. Η ένδειξη αυτή, καθώς και η ένδειξη "Ποσοστό συμμετοχής στην εταιρία", συμπληρώνονται μόνο όταν ο φορολογούμενος δεν ασκεί παράλληλα και ατομικά, κάποιο από τα επαγγέλματα που υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια.

Ενδειξη "Ποσοστό συμμετοχής στην εταιρία". Σε περίπτωση που συμμετέχετε μόνο σε εταιρία, γράψτε το ποσοστό συμμετοχής σας σε αυτήν.

Ενδειξη "Πρώτο ελευθέριο επάγγελμα (ατομική ή αποκλειστικά εταιρική άσκηση)". Για τη συμπλήρωση της ένδειξης αυτής διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

- Αν ασκείτε μόνο ατομικά ένα ελευθέριο επάγγελμα από αυτά που υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια, γράψτε το επάγγελμα αυτό.

- Αν συμμετέχετε μόνο σε μια εταιρία που έχει ως αντικείμενο εργασιών επάγγελμα υπαγόμενο στα αντικειμενικά κριτήρια, χωρίς να ασκείτε παράλληλα και ατομικά υπαγόμενο στα κριτήρια ελευθέριο επάγγελμα, γράψτε το επάγγελμα που ασκεί η εταιρία στην οποία συμμετέχετε.

- Αν ασκείτε ατομικά ένα από τα υπαγόμενα στα αντικειμενικά κριτήρια ελευθέριο επάγγελμα και παράλληλα συμμετέχετε και σε εταιρία, που ασκεί το ίδιο ή διαφορετικό υπαγόμενο στα κριτήρια ελευθέριο επάγγελμα, γράψτε το ατομικό σας επάγγελμα.

Σημειώνεται ότι, όταν ασκούνται (ατομικά ή αποκλειστικά εταιρικά) δύο επαγγέλματα που ανήκουν και τα δύο στην ομάδα των συναφών επαγγελμάτων, θεωρείται ότι ασκείτε ένα μόνο ελευθέριο επάγγελμα π.χ. λογιστής και σύμβουλος επιχειρήσεων, οπότε και στην ένδειξη αυτή θα γραφεί "λογιστής - σύμβουλος επιχειρήσεων".
Τα στοιχεία που απαιτούνται για τον υπολογισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος του επαγγέλματος που θα αναγράψετε στην ένδειξη αυτή, θα γραφούν στον πίνακα 2 σύμφωνα με τις ειδικότερες ενδείξεις αυτού.

Ενδειξη "Δεύτερο ελευθέριο επάγγελμα (ατομική ή αποκλειστικά εταιρική άσκηση)". Αν τυχόν ασκείτε ατομικά ή αποκλειστικά εταιρικά, εκτός από το επάγγελμα που γράψατε στην αμέσως προηγούμενη ένδειξη και δεύτερο, υπαγόμενο στα αντικειμενικά κριτήρια, ελευθέριο επάγγελμα μη συναφές με το πρώτο π.χ. πρώτο επάγγελμα ατομικά λογιστής - δεύτερο επάγγελμα ατομικά φυσιοθεραπευτής, τότε στην ένδειξη αυτή θα γράψετε το επάγγελμα του φυσιοθεραπευτή. Τα στοιχεία που απαιτούνται για τον υπολογισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού
εισοδήματος του δεύτερου αυτού επαγγέλματος, που θα αναγράψετε στην ένδειξη αυτή, θα γραφούν στον πίνακα 3 σύμφωνα με τις ειδικότερες ενδείξεις αυτού. Ειδικά όμως, στην περίπτωση που συμμετέχετε σε μια εταιρία χωρίς παράλληλη άσκηση ατομικά ελευθέριου επαγγέλματος, η οποία ασκεί δύο (2) διαφορετικά υπαγόμενα στα κριτήρια, ελευθέρια επαγγέλματα, τότε στην ένδειξη αυτή θα γράψετε το δεύτερο επάγγελμα της εταιρίας, ενώ το πρώτο θα γραφεί στην αμέσως προηγούμενη ένδειξη.

Γενικά για τον τρόπο συμπλήρωσης των υπόλοιπων ενδείξεων του εντύπου διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

- Στις ενδείξεις που υπάρχει η ερώτηση "ναι-όχι", η αντίστοιχη απάντηση γράφεται στις διάστικτες γραμμές μετά την πρώτη κατακόρυφη γραμμή και πριν τον κωδικό αριθμό.

- Στις ενδείξεις που δεν υπάρχουν τετραγωνίδια ή παραλληλόγραμμα ή η ερώτηση "ναι-όχι", η αντίστοιχη απάντηση γράφεται στις διάστικτες γραμμές μετά την πρώτη κατακόρυφη γραμμή και μετά τον κωδικό αριθμό.

- Στις ενδείξεις που υπάρχουν παραλληλόγραμμα πριν την πρώτη κατακόρυφη γραμμή η απάντηση γράφεται μέσα σ' αυτά.

- Τέλος, όταν καθένας από τους συζύγους ασκεί ατομικά ελευθέριο επάγγελμα, από αυτά που υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια, συμπληρώνει ο καθένας ξεχωριστό έντυπο και ο σύζυγος συμπληρώνει την πρώτη στήλη του εντύπου του η οποία στο πάνω μέρος έχει την ένδειξη "ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ", ενώ η σύζυγος τη δεύτερη στήλη
του δικού της εντύπου, η οποία στο πάνω μέρος έχει την ένδειξη "ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ". Η άγαμη γυναίκα θα συμπληρώσει την πρώτη στήλη.

Κωδικοί 807-808. Αν ασκείται ατομικά ή εταιρικά στην ίδια εταιρία, δυο διαφορετικά επαγγέλματα, από τα υπαγόμενα στα αντικειμενικά κριτήρια, σε διαφορετική εγκατάσταση το καθένα, τα οποία και τα δύο δεν ανήκουν στην ομάδα των συναφών επαγγελμάτων του οικονομολόγου, συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλυτή-προγραμματιστή, γράψτε τη λέξη ΝΑΙ, π.χ. αν ασκείτε ατομικά στην Αθήνα το επάγγελμα του ιατρού και στον Πειραιά, το επάγγελμα του φυσιοθεραπευτή, γράψτε τη λέξη ΝΑΙ. Αν ασκείτε στην Αθήνα το επάγγελμα του
λογιστή και στον Πειραιά το επάγγελμα του φυσιοθεραπευτή, γράψτε τη λέξη ΝΑΙ. Αν ασκείτε το επάγγελμα του λογιστή στην Αθήνα και το επάγγελμα του συμβούλου επιχειρήσεων στον Πειραιά, γράψτε τη λέξη ΟΧΙ. Αν ασκείτε στην ίδια εγκατάσταση το επάγγελμα του Δικηγόρου και του λογιστή, γράψτε τη λέξη ΟΧΙ. Αν ασκείτε στην ίδια εγκατάσταση το επάγγελμα του λογιστή και του οικονομολόγου, γράψτε τη λέξη ΟΧΙ. Αν ασκείτε στην ίδια εγκατάσταση ή σε διαφορετική, ένα υπαγόμενο ελευθέριο επάγγελμα και ένα μη υπαγόμενο, γράψτε τη λέξη ΟΧΙ. Π.χ. σύμβουλος επιχειρήσεων και εμπειρογνώμονας. Δηλαδή, τη λέξη ΝΑΙ θα τη γράψετε μόνο αν ασκείτε δύο από τα επαγγέλματα του δικηγόρου, ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, ψυχολόγου, φυσιοθεραπευτή και καλλιτέχνη ή τραγουδιστή κέντρου διασκέδασης, σε διαφορετική εγκατάσταση το καθένα ή αν ασκείτε ένα από τα προηγούμενα επαγγέλματα και ένα από τα συναφή επαγγέλματα του οικονομολόγου, σύμβουλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλυτή-προγραμματιστή σε διαφορετική εγκατάσταση το καθένα.

Κωδικοί 809-810. Αν έχετε αποκλειστικά συμμετοχή σε μια ΜΟΝΟ εταιρία που ασκεί ελευθέριο επάγγελμα, υπαγόμενο στα αντικειμενικά κριτήρια, τότε γράψτε τη λέξη ΝΑΙ είτε η εταιρία αυτή ασκεί ένα μόνο υπαγόμενο στα κριτήρια ελευθέριο επάγγελμα (οπότε συμπληρώνεται μόνο ο πίνακας 2), είτε αυτή ασκεί και δεύτερο υπαγόμενο στα κριτήρια ελευθέριο επάγγελμα (οπότε συμπληρώνεται και ο πίνακας 3). Σε κάθε άλλη περίπτωση π.χ. άσκηση μόνο ατομικά ελευθέριου επαγγέλματος υπαγόμενου στα αντικειμενικά κριτήρια ή άσκηση ατομικά και συμμετοχή σε εταιρία ελευθέρων επαγγελματιών με αντικείμενο εργασιών υπαγόμενο στα αντικειμενικά κριτήρια γράψτε τη λέξη ΟΧΙ.

2. Συμπλήρωση Πίνακα 2


Η ένδειξη "Κωδικός αριθμός επαγγέλματος", η οποία σημειωτέον δεν υπήρχε στο έντυπο αυτό του προηγούμενου οικον. έτους και οι αντίστοιχοι κωδικοί αριθμοί 745-746 θα συμπληρωθούν από τη ΔΟΥ κατά την κωδικογράφηση των δηλώσεων με βάσει σχετικές οδηγίες που θα δοθούν με την οικεία διαταγή για την κωδικογράφηση των δηλώσεων.

Κωδικοί 821-822. Γράψτε την επαγγελματική αμοιβή που αντιστοιχεί στο επάγγελμα που γράψατε παραπάνω, στην ένδειξη "Πρώτο ελευθέριο επάγγελμα (ατομική ή αποκλειστικά εταιρική άσκηση)" δηλαδή το ποσό του 1.900.000 δρχ. προκειμένου για οδοντίατρο, ψυχολόγο, δικηγόρο, φυσιοθεραπευτή, κτηνίατρο, οικονομολόγο,
σύμβουλο επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη και αναλυτή-προγραμματιστή και το ποσό των 2.700.000 δρχ. προκειμένου για ιατρό και καλλιτέχνη ή τραγουδιστή κέντρων διασκέδασης.

Υποπίνακας 3 "Στοιχεία πρώτης επαγγελματικής εγκατάστασης".

Συμπληρώστε τις ενδείξεις του υποπίνακα αυτού πάντοτε με τα στοιχεία της επαγγελματικής εγκατάστασης όπου ασκείτε το ατομικό σας επάγγελμα (το πρώτο επάγγελμα, σε περίπτωση που ασκείτε και δεύτερο υπαγόμενο στα κριτήρια επάγγελμα), είτε ασκείτε μόνο αυτό το επάγγελμα είτε εκτός από αυτήν την ατομική άσκηση έχετε παράλληλα και συμμετοχή σε εταιρία ελεύθερων επαγγελματιών.
Οταν όμως δεν ασκείτε ατομικά το επάγγελμα, αλλά έχετε μόνο συμμετοχή σε ετιαρία ελεύθερων επαγγελματιών, που ασκεί κάποιο υπαγόμενο στα αντικειμενικά κριτήρια ελευθέριο επάγγελμα (το πρώτο σε περίπτωση άσκησης και άλλου επαγγέλματος), γράψτε τα στοιχεία που αφορούν την επαγγελματική εγκατάσταση της εταιρίας αυτής. Αν μέσα στο έτος 1995 άλλαξε η επαγγελματική εγκατάσταση όπου ασκείται το ατομικό σας επάγγελμα ή επαγγελματική εγκατάσταση της εταιρίας που συμμετέχετε, όταν έχετε μόνο συμμετοχή σε εταιρία, τότε στις σχετικές ενδείξεις αυτού του πίνακα θα γράψετε τα στοιχεία του ακινήτου όπου ήταν η επαγγελματική εγκατάσταση κατά το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέσα στο 1995. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να κάνετε μνεία του γεγονότος αυτού στο χώρο της τέταρτης σελίδας του εντύπου με την ένδειξη "Σημειώσεις φορολογουμένου".

Ειδικότερα:

Ενδειξη "Λοιποί οδοί που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο". Γράψτε όλες τις οδούς που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο, όπου βρίσκεται η επαγγελματική εγκατάσταση εκτός από την οδό που έχει ήδη γραφεί στην ένδειξη "Οδός-Αριθμός".

Ενδειξη "Προσόψεις ακινήτου". Γράψτε τις οδούς επί των οποίων έχει πρόσοψη το ακίνητο.

Ενδειξη "Προσόψεις οικοπέδου". Γράψτε τις οδούς επί των οποίων έχει πρόσοψη το οικόπεδο, στο οποίο είναι κτισμένο το ακίνητο, όπου είναι η επαγγελματική εγκατάσταση.

Ενδειξη "Χρησιμοποιείτε την κατοικία σας ως επαγγελματική εγκατάσταση". Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε την κατοικία σας ως επαγγελματική εγκατάσταση για την ατομική άσκηση του επαγγέλματός σας ή ως έδρα της εταιρίας που συμμετέχετε, γράψτε τη λέξη ΝΑΙ.

Ενδειξη "Τιμή Ζώνης της επαγγελματικής εγκατάστασης". Γράψτε προαιρετικά, την τιμή ζώνης της περιοχής όπου βρίσκεται η επαγγελματική εγκατάσταση, όπου ασκείτε το ατομικό σας επάγγελμα ή όπου βρίσκεται η έδρα της
εταιρίας, αν έχετε μόνο συμμετοχή σε εταιρία. Σε περίπτωση που δεν θα συμπληρωθεί η τιμή ζώνης από σας, θα συμπληρωθεί από την αρμόδια ΔΟΥ.

Ενδειξη "Επιφάνεια επαγγελματικής εγκατάστασης σε τετραγωνικά μέτρα". Γράψτε την επιφάνεια της επαγγελματικής εγκατάστασης όπου ασκείτε ατομικά το επάγγελμά σας ή της εταιρίας στην οποία συμμετέχετε, εφόσον δεν ασκείτε παράλληλα και ατομικά κάποιο υπαγόμενο στα κριτήρια ελευθέριο επάγγελμα. Για τη συμπλήρωση της ένδειξης αυτής διευκρινίζονται και τα ακόλουθα:

- Στην έννοια της επιφάνειας της επαγγελματικής εγκατάστασης περιλαμβάνεται κάθε επιφάνεια η οποία εξυπηρετεί τις ανάγκες του επαγγέλματος ή συμβάλλει στην εξυπηρέτηση του σκοπού τους.
Σημειώνεται ότι τα τετραγωνικά μέτρα της επιφάνειας της επαγγελματικής εγκατάστασης θα είναι ακέραιος αριθμός, (χωρίς δεκαδικά). Συνεπώς, εάν τα δεκαδικά είναι μέχρι και 4 θα στρογγυλοποιείται στον προηγούμενο ακέραιο αριθμό, εάν είναι από 5 και πάνω στον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό.

- Αν το λογιστήριο βρίσκεται σε ξεχωριστό χώρο από την υπόλοιπη επαγγελματική εγκατάσταση, αλλά στο ίδιο ακίνητο, θα προστεθεί η επιφάνεια του χώρου αυτού στην υπόλοιπη επιφάνεια της επαγγελματικής εγκατάστασης.
Αντίθετα, αν το λογιστήριο βρίσκεται σε άλλο ακίνητο, θα γραφούν τα στοιχεία του χώρου αυτού στον αμέσως επόμενο υποπίνακα 3 με την ένδειξη "Στοιχεία δεύτερης επαγγελματικής εγκατάστασης". Και στις δύο αυτές περιπτώσεις θα γίνει σχετική σημείωση του γεγονότος στον ειδικό χώρο με την ένδειξη "Σημειώσεις φορολογουμένου" στην τελευταία σελίδα του εντύπου.

- Οταν χρησιμοποιείται χώρος της κατοικίας ως επαγγελματική εγκατάσταση η επιφάνεια που πρέπει να γραφεί στους κωδικούς 825-826 δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 40 τετραγωνικά μέτρα εφόσον πρόκειται για ιατρό, οδοντίατρο και ψυχολόγο ή από 20 τετραγωνικά μέτρα για όλους τους υπόλοιπους υπαγόμενους στα αντικειμενικά κριτήρια ελεύθερους επαγγελματίες. Αν δηλωθεί από το φορολογούμενο για τα παραπάνω επαγγέλματα, ότι χρησιμοποιείται επιφάνεια από την κατοικία του περισσότερων τετραγωνικών μέτρων, δε θα μεταβληθεί ο αριθμός των τετραγωνικών αυτών μέτρων από τις ΔΟΥ.
Σε περίπτωση που έχουμε συστέγαση ελεύθερων επαγγελματιών στην ίδια επαγγελματική εγκατάσταση στους κωδικούς 825-826 θα γραφεί η συνολική επιφάνεια της εγκατάστασης στην οποία συστεγάζονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Σημειώνεται ότι από το ΚΕ.Π.Υ.Ο. η ελάχιστη επιφάνεια που θα ληφθεί υπόψη δεν μπορεί να είναι κατώτερη από 40 τετραγωνικά μέτρα εφόσον πρόκειται για ιατρό, οδοντίατρο, κτηνίατρο και ψυχολόγο και 20 τετραγωνικά μέτρα για τους υπόλοιπους ελεύθερους επαγγελματίες.
Εξαιρετικά σε περίπτωση συστέγασης δικηγόρων, για τον υπολογισμό της μισθωτικής αξίας της επαγγελματικής τους εγκατάστασης, εάν στο μισθωτήριο συμβόλαιο φαίνονται ως μισθωτές περισσότεροι από ένας δικηγόροι, η μισθωτική αξία πρέπει να ισομοιράζεται μεταξύ των συμμισθωτών. Η αντιστοιχούσα επιφάνεια, για κάθε δικηγόρο δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 20 τετραγωνικά μέτρα.
Αν όμως πρόκειται για συστέγαση και το μισθωτήριο συμβόλαιο έχει υπογραφεί μόνο από έναν από τους συστεγαζόμενους δικηγόρους, τότε για τους συνεργάτες δικηγόρους που δεν αναφέρονται στο μισθωτήριο συμβόλαιο θα λαμβάνεται ως επιφάνεια επαγγελματικής εγκατάστασης επιφάνειας είκοσι (20) τετραγωνικών μέτρων, ενώ για το μισθωτή του μισθωτηρίου συμβολαίου λαμβάνεται η υπόλοιπη επιφάνεια της συστεγαζόμενης εγκατάστασης. Η υπόλοιπη αυτή επιφάνεια δεν μπορεί να είναι μικρότερη από είκοσι (20) τετραγωνικά μέτρα.
Συνεπώς για τους συστεγαζόμενους δικηγόρους σε κάθε περίπτωση στους κωδικούς 825-826 θα συμπληρώνεται η επιφάνεια που αντιστοιχεί στον καθένα η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20 τετραγωνικών μέτρων.

Προσοχή: Μόνο για τους συστεγαζόμενους δικηγόρους οι κωδικοί 827-828 θα συμπληρώνονται υποχρεωτικά με τον αριθμό 1. Ο έλεγχος των τετραγωνικών μέτρων (κωδ. 825-826) και του αριθμού συστεγαζομένων (κωδ. 827-828) με τον αριθμό 1 θα γίνεται από τη ΔΟΥ. Ανάλογη σημείωση για το γεγονός αυτό θα γραφεί από τους δικηγόρους στις "Σημειώσεις φορολογουμένου" στην τελευταία σελίδα του εντύπου αυτού.

- Οταν ασκείτε ατομικά το ελευθέριο επάγγελμα και παράλληλα έχετε και συμμετοχή σε εταιρία ή εταιρίες ελεύθερων επαγγελματιών που υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια, θα γράψετε τα τετραγωνικά μέτρα της εγκατάστασης όπου ασκείτε ατομικά το ελευθέριο επάγγελμά σας.

- Οταν συμμετέχετε μόνο σε μια εταιρία ελεύθερων επαγγελματιών υπαγόμενη στα αντικειμενικά κριτήρια χωρίς να ασκείτε παράλληλα και ατομικά ελευθέριο επάγγελμα υπαγόμενο στα αντικειμενικά κριτήρια, θα γράψετε τα τετραγωνικά μέτρα της επιφάνειας της εγκατάστασης της εταιρίας.

- Οταν συμμετέχετε σε περισσότερες από μία εταιρίες ελεύθερων επαγγελματιών υπαγομένων στα αντικειμενικά κριτήρια, χωρίς να ασκείτε παράλληλα και ατομικό ελευθέριο επάγγελμα υπαγόμενο στα αντικειμενικά κριτήρια, θα γράψετε τα τετραγωνικά μέτρα της επιφάνειας της εγκατάστασης της εταιρίας στην οποία συμμετέχετε με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής π.χ. συμμετοχή με ποσοστό 60% στην Α εταιρία που έχει επιφάνεια εγκατάστασης 30 τετραγωνικά μέτρα και συμμετοχή με ποσοστό 40% στην Β εταιρία που έχει επιφάνεια εγκατάστασης 60 τετραγωνικά μέτρα.
Στην περίπτωση αυτή στον κωδικό 825-826 θα γράψετε τα 30 τετραγωνικά μέτρα.

Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση αυτή, που όπως αναφέρεται και παρακάτω, θα πρέπει να συμπληρωθούν περισσότερα από ένα έντυπα Ε11, ένα για κάθε εταιρία που συμμετέχετε, στην παραπάνω ένδειξη θα γράφονται τα τετραγωνικά μέτρα της εταιρίας στην οποία συμμετέχετε με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής. Στις περιπτώσεις αυτές στις σημειώσεις φορολογουμένου της τελευταίας σελίδας του εντύπου Ε11 θα πρέπει να γράφονται τα πραγματικά τ.μ. της επαγγελματικής εγκατάστασης κάθε εταιρίας.
Το ίδιο βέβαια και για όλα τα άλλα στοιχεία των ενδείξεων 3 και 4 του πίνακα 2, τα οποία προσδιορίζουν τη μισθωτική αξία.

Τέλος, σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχετε μόνο συμμετοχή σε εταιρία ή εταιρίες τα τετραγωνικά μέτρα της επιφάνειας της εταιρίας που θα γράψετε δεν μπορεί να είναι μικρότερα των 40 τετραγωνικών μέτρων αν η εταιρία αυτή ασκεί το επάγγελμα του ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, ψυχολόγου και των 20 τετραγωνικών μέτρων αν ασκεί κάποιο από τα λοιπά υπαγόμενα στα αντικειμενικά κριτήρια ελευθέρια επαγγέλματα.

Ενδειξη "Αριθμός συστεγαζόμενων ελεύθερων επαγγελματιών ή εταιριών ελευθ. επαγγελματιών". Γράψτε τον αριθμό των ελεύθερων επαγγελματιών, που υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια και οι οποίοι συστεγάζονται στην επαγγελματική αυτή εγκατάσταση, που ασκείτε το επάγγελμά σας συνυπολογίζοντας και τον εαυτό σας,
εκτός από την περίπτωση των συστεγαζόμενων δικηγόρων που θα συμπληρώνεται ο αριθμός 1.

Υποπίνακας 4 "Στοιχεία δεύτερης επαγγελματικής εγκατάστασης". Στις ενδείξεις του υποπίνακα αυτού γράφονται τα στοιχεία της, τυχόν, δεύτερης επαγγελματικής εγκατάστασης που χρησιμοποιείτε για την ατομική άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματός σας ή που χρησιμοποιεί η εταιρία στην οποία συμμετέχετε, αν έχετε μόνο συμμετοχή σε εταιρία.
Για παράδειγμα, ιατρός έχει ιατρείο στην Αθήνα και επίσης, παράλληλα διατηρεί ιατρείο (δεύτερη εγκατάσταση) και στην Ελευσίνα. Στην περίπτωση αυτή θα γράψει στον υποπίνακα αυτόν τα στοιχεία του ιατρείου του στην Ελευσίνα. Ο υποπίνακας αυτός συμπληρώνεται κατ' ανάλογο τρόπο με όσα αναφέρθηκαν για τις ενδείξεις της
πρώτης επαγγελματικής εγκατάστασης (υποπίνακας 3), με τις εξής επιπλέον πρόσθετες ενδείξεις:

Ενδειξη "Μήνες λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης μέσα στο 1995, αν είναι λιγότεροι από 12". Οταν η δεύτερη επαγγελματική εγκατάσταση λειτούργησε μέσα στο έτος 1995, λιγότερο από 12 μήνες, στους κωδικούς 835-836 γράψτε τον αριθμό αυτών των μηνών λειτουργίας. Αν στο παραπάνω παράδειγμα, το ιατρείο στην Ελευσίνα λειτούργησε από 20 Αυγούστου 1995 και μετά, θα γράψετε στις ενδείξεις αυτές τον αριθμό 4, όσοι και οι μήνες λειτουργίας του. Σημειώνεται ότι χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 15 ημέρες λογίζεται ολόκληρος μήνας.

Ενδειξη "Μισθωτική αξία λοιπών επαγγελματικών εγκαταστάσεων". Αν χρησιμοποιείτε και τρίτη ή τέταρτη κ.τ.λ. επαγγελματικές εγκαταστάσεις, τότε στους κωδικούς 837-838 γράψτε το άθροισμα της μισθωτικής αξίας της τρίτης, τέταρτης κ.τ.λ. επαγγελματικής εγκατάστασης, την οποία θα υπολογίσετε μόνοι σας. Στην περίπτωση
αυτή πρέπει να επισυνάψετε χειρόγραφη κατάσταση με τα στοιχεία κάθε επαγγελματικής εγκατάστασης.

Ενδειξη "Συνολικά πραγματικά έτη ατομικής ή εταιρικής άσκησης του επαγγέλματος (πλην δικηγόρου και καλλιτέχνη ή τραγουδιστή)". Στην ένδειξη αυτή, αν δεν είσαστε δικηγόρος, καλλιτέχνης ή τραγουδιστής κέντρου διασκέδασης, γράψτε τα έτη που πραγματικά ασκήσατε το επάγγελμά σας. Για τη συμπλήρωση της ένδειξης αυτής παρέχονται και οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

α) Αν ασκείτε ατομικά το επάγγελμά σας, γράψτε τα έτη αυτά της ατομικής άσκησης π.χ. ιατρός, που υπέβαλε δήλωση έναρξης επαγγέλματος το 1990, θα γράψει στον κωδικό 839-840 τον αριθμό 6.

β) Αν ασκείτε το επάγγελμά σας ατομικά, αλλά παράλληλα συμμετέχετε και σε εταιρία ελεύθερων επαγγελματιών υπαγόμενη στα αντικειμενικά κριτήρια τότε:

αα) Αν το επάγγελμα που ασκείτε ατομικά είναι ίδιο ή συναφές με το επάγγελμα που ασκεί η εταιρία, γράψτε τα έτη άσκησης λαμβάνοντας υπόψη το προγενέστερο πρώτο έτος άσκησης του επαγγέλματος.

Παράδειγμα: Φυσιοθεραπευτής ασκεί ατομικά το επάγγελμά του από το έτος 1990, ενώ συμμετέχει και σε εταιρία με το ίδιο αντικείμενο από το έτος 1986. Στην περίπτωση αυτή στον κωδικό 839-840 θα γράψει τον αριθμό 10, γιατί πρέπει να ληφθεί υπόψη ως πρώτο έτος άσκησης το έτος 1986. Ανάλογα εφαρμόζονται και όταν συμμετέχει σε περισσότερες από μια εταιρίες. Επίσης επαναλαμβάνεται ότι τα επαγγέλματα που θεωρούνται συναφή είναι: οικονομολόγος, σύμβουλος επιχειρήσεων, λογιστής ή φοροτέχνης και αναλυτής-προγραμματιστής.

Τέλος, σημειώνεται ότι όταν έχουν περάσει πάνω από 10 έτη από τη λήψη του πτυχίου και ο φορολογούμενος είναι νέος ελεύθερος επαγγελματίας (ακόμη και εάν έκανε έναρξη μέσα στο 1995) τότε θα συμπληρώσει ανάλογα τους κωδικούς 839-840 αφού σ' αυτή την περίπτωση υπάγεται στα αντικειμενικά κριτήρια.

ββ) Αν το επάγγελμα που ασκείτε ατομικά δεν είναι το ίδιο ή συναφές με το επάγγελμα που ασκεί η εταιρία, γράψτε τα έτη άσκησης του ατομικού σας επαγγέλματος.

Παράδειγμα: Λογιστής ασκεί ατομικά το επάγγελμά του από το έτος 1989 και συμμετέχει από το 1986, ως ετερρόρυθμος εταίρος σε εταιρία με αντικείμενο εργασιών παροχή υπηρεσιών φυσιοθεραπευτού. Στην περίπτωση αυτή στον κωδικό 839-840 θα αναγράψει τον αριθμό 7.
Οταν μεταξύ του έτους της πρώτης άσκησης του επαγγέλματος όπως αναλύθηκε παραπάνω και του έτους 1995, έχει μεσολαβήσει αποδεδειγμένως πραγματική διακοπή του επαγγέλματος και επανέναρξη αυτού μεταγενέστερα, τα έτη αυτά της διακοπής αφαιρούνται από τον συνολικό αριθμό των ετών που υπολογίσατε, δηλαδή δεν προσμετρόνται.

Παράδειγμα: Φορολογούμενος συμμετείχε από το έτος 1986 σε εταιρία λογιστών μέχρι και το έτος 1989, οπότε και απεχώρησε. Στη συνέχεια, το έτος 1993, άρχισε να ασκεί ατομικά το επάγγελμα του λογιστή. Στην περίπτωση αυτή στον κωδικό 839-840 θα αναγράψει τον αριθμό 7, δηλαδή 10 έτη από το 1986 μείον τα 3 έτη που είχε διακόψει την άσκηση του επαγγέλματος.

Ενδειξη "Εργασθήκατε ως μισθωτός κ.τ.λ. πάνω από 10 έτη πριν την έναρξη του επαγγέλματος" (πλην δικηγόρου και καλλιτέχνη - τραγουδιστή). Στην ένδειξη αυτή γράψτε τη λέξη ΝΑΙ αν, πριν από την έναρξη του επαγγέλματός σας, είχατε εργασθεί ως μισθωτός ή με οποιαδήποτε άλλη σχέση εργασίας, πάνω από 10 έτη αλλά μόνο σε επάγγελμα όμοιο ή συναφές με το επάγγελμα που ασκείσατε το έτος 1995 ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Για παράδειγμα φορολογούμενος από το 1969 μέχρι το έτος 1979 (11 έτη) εργάσθηκε ως μισθωτός σε λογιστήριο και από το έτος 1980 μέχρι και το έτος 1995 (16 έτη) ασκεί το ελευθέριο επάγγελμα του λογιστή. Ο φορολογούμενος αυτός θα γράψει τη λέξη ΝΑΙ.

Επίσης, σημειώνεται ότι, σε περίπτωση διακεκομμένης χρονικά απασχόλησης ως μισθωτού ή με άλλη σχέση εργασίας λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα του χρόνου απασχόλησης ως μισθωτού ή με οποιαδήποτε άλλη σχέση εργασίας ανεξάρτητα του προσώπου του εργοδότη.
Για τους ιατρούς, οδοντιάτρους, κτηνιάτρους, ψυχολόγους και φυσιοθεραπευτές, λαμβάνεται υπόψη η προηγούμενη υπηρεσία τους ως μισθωτοί ή με άλλη σχέση εργασίας μόνο στα δημόσια ή ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και συναφείς υπηρεσίες όπως π.χ. κτηνίατροι σε Υγειονομικές Υπηρεσίες του Δημοσίου, ενώ για τους λοιπούς ελεύθερους επαγγελματίες που υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του Ν.2238/1994 (επομένως εκτός από τους καλλιτέχνες ή τραγουδιστές των κέντρων διασκέδασης και δικηγόρους), δηλαδή για όσους παρείχαν οικονομολογικές, λογιστικές, φορολογικές, καθώς και οι υπηρεσίες αναλυτή-προγραμματιστή, λαμβάνεται υπόψη η υπηρεσία σε οποιοδήποτε εργοδότη δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.

Διευκρινίζεται ότι για τον ασκούντα το ελευθέριο επάγγελμα του συμβούλου επιχειρήσεων λογίζεται η σε ευρεία έννοια παροχή, ως μισθωτού ή με άλλη σχέση εργασίας, υπηρεσιών οικονομολογικού, λογιστικού, φορολογικού χαρακτήρα ή υπηρεσιών αναλυτή-προγραμματιστή.

Ενδειξη 7 "Στοιχεία μόνο για ατομική ή αποκλειστικά εταιρική άσκηση δικηγόρου". Οι κωδικοί 845-860 της ένδειξης αυτής συμπληρώνονται μόνο από δικηγόρους με τα ζητούμενα στοιχεία της ατομικής ή της εταιρικής άσκησης του επαγγέλματός τους, κατά περίπτωση.

Σημειώνεται ότι στην αναλυτική κατάσταση των γραμματίων προείσπραξης, της οποίας η συνυποβολή προβλέπεται από την 1007139/102/Α0012/ΠΟΛ. 1011/20.1.1995 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η ένδειξη "είδος της παράστασης και σε τι δικαστήριο αναφέρεται" είναι ενιαία και σε αυτήν πρέπει να γράφεται το δικαστήριο που αφορά το γραμμάτιο προείσπραξης δηλαδή εάν πρόκειται για τριμελές ή πενταμελές εφετείο, για εφετείο κακουργημάτων, κακουργοδικεία ή ανώτατα δικαστήρια κ.τ.λ.
Παρατίθεται υπόδειγμα σχετικής κατάστασης.


¦ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ¦
+


¦ α/α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ¦ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ-ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ¦
+


¦ 1. 10230/4.2.1995 ¦ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ¦
¦ 2. 11560/6.5.1995 ¦ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ¦
¦ 3. 6340/7.6.1995 ¦ ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ¦
¦ 4. 7340/10.6.1995 ¦ Σ.τ.Ε. για λογαριασμό Τράπεζας κ.τ.λ. ¦
LΣτο τέλος της κατάστασης αυτής θα αναγράφονται συγκεντρωτικά πόσα είναι τα συνολικά γραμμάτια προείσπραξης (πλην των εξαιρουμένων), πόσα από αυτά είναι σε τριμελή ή πενταμελή Εφετεία κ.τ.λ., σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στους κωδικούς 845-854 του εντύπου Ε11.

Στους κωδικούς 855-856 διευκρινίζεται ότι θα γραφεί ο αριθμός των ομοδίκων για εργολαβικά συμβόλαια που τυχόν δεν έχουν κατατεθεί στην ΔΟΥ.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου 51 του Ν.2238/1994, δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της προσαύξησης κατά ένα τοις εκατό (1%), του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος των δικηγόρων, μεταξύ άλλων, τα γραμμάτια προείσπραξης που αφορούν τις κατ' αποκοπή παραστάσεις για λογαριασμό του Δημοσίου. Στην έννοια του Δημοσίου, για την εφαρμογή της παραπάνω διάταξης, περιλαμβάνονται και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι για τον υπολογισμό της προσαύξησης με βάση τα γραμμάτια προείσπραξης, δε λαμβάνονται υπόψη τα γραμμάτια προείσπραξης που εκδίδονται για υποθέσεις τράπεζας, επιχείρησης κ.τ.λ. στις οποίες ο δικηγόρος παρέχει τις νομικές του υπηρεσίες και αμείβεται με πάγια αντιμισθία.

Ενδειξη "Είσθε καθηγητής πανεπιστημίου ή λέκτορας (γράψτε αναλόγως)". Γράψτε μέσα στο παραλληλόγραμμο αν είσθε Καθηγητής Πανεπιστημίου ή Λέκτορας εφόσον συντρέχει περίπτωση, αλλιώς το παραλληλόγραμμο μένει κενό.

Ενδειξη 8 "Στοιχεία μόνο για ατομική ή αποκλειστική εταιρική άσκηση του ιατρού". Οι ενδείξεις των κωδικών 863-866, καθώς και το παραλληλόγραμμο της περίπτωσης γ' της ένδειξης αυτής, συμπληρώνονται μόνο από ιατρούς με τα ζητούμενα στοιχεία της ατομικής ή της εταιρικής άσκησης του επαγγέλματός τους, κατά περίπτωση.

Σημειώνεται ότι οι οδοντίατροι, ορθοδοντικοί και γναθοχειρουργοί που κατέχουν πανεπιστημιακούς ή επαγγελματικούς τίτλους, δεν θα συμπληρώσουν το σχετικό παραλληλόγραμμο με αυτούς τους τίτλους τους.

Ενδειξη 9 "Στοιχεία μόνο για ατομική ή αποκλειστικά εταιρική άσκηση του επαγγέλματος του οικονομολόγου, συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλυτή-προγραμματιστή". Γράψτε μέσα στο παραλληλόγραμμο αν έχετε Πτυχίο πανεπιστημίου ή Πτυχίο ΤΕΙ, εφόσον συντρέχει περίπτωση, αλλιώς το παραλληλόγραμμο μένει κενό.

Ενδειξη 10 "Στοιχεία μόνο για καλλιτέχνη ή τραγουδιστή κέντρου διασκέδασης". Στους κωδικούς αριθμούς 871-872 θα γραφεί το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (σχέση εξαρτημένης εργασίας) που τυχόν, απόκτησε μέσα στο έτος 1995 ο καλλιτέχνης ή ο τραγουδιστής των κέντρων διασκέδασης από την άσκηση αυτού του επαγγέλματος.

Στους κωδικούς αριθμούς 873-874 θα γραφεί το άθροισμα των δίσκων που κυκλοφόρησαν μέσα στα έτη 1994 και 1995. Αν βέβαια τα έτη αυτά δεν κυκλοφόρησαν δίσκοι, δεν θα συμπληρωθούν οι κωδικοί αυτοί, όπως για παράδειγμα, αν ο υπόχρεος έχει κυκλοφορήσει δίσκο το έτος 1990, ενώ μέσα στα έτη 1994 και 1995 δεν κυκλοφόρησε δίσκο.

Ενδειξη 11 "Γράψτε το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, εφόσον ασκήσατε (ατομικά ή εταιρικά) το επάγγελμα κ.τ.λ.". Γράψτε το καθαρό εισόδημά σας από μισθωτές υπηρεσίες (μισθούς, συντάξεις κ.τ.λ.) φορολογούμενο και απαλλασσόμενο, που αποκτήσατε μέσα στο 1995, εφόσον ασκήσατε το επάγγελμα του ιατρού, οδοντιάτρου,
κτηνιάτρου ή ψυχολόγου.

ΠΡΟΣΟΧΗ. Στους κωδικούς αυτούς οι φυσιοθεραπευτές, οικονομολόγοι, σύμβουλοι επιχειρήσεων, λογιστές ή φοροτέχνες και αναλυτές-προγραμματιστές που αποκτούν και εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες θα γράψουν στους κωδικούς αυτούς το εισόδημά τους αυτό από μισθωτές υπηρεσίες, σε κάθε περίπτωση δηλαδή, είτε έχουν
ως επαγγελματική εγκατάσταση την κατοικία τους είτε ΟΧΙ (αντίθετα από ότι αναφέρεται στη σχετική ένδειξη του εντύπου). Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν συμπληρώνεται η ένδειξη αυτή. Η ένδειξη αυτή συμπληρώνεται, εφόσον συντρέχει περίπτωση, είτε το έντυπο αυτό υποβάλλεται για την ατομική άσκηση επαγγέλματος, είτε για ατομική άσκηση με παράλληλη συμμετοχή σε εταιρία, είτε αποκλειστικά μόνο για συμμετοχή σε εταιρία.

Ενδειξη 12 "Είσθε ιατρός, οδοντίατρος, ψυχολόγος, κτηνίατρος, φυσιοθεραπευτής, που απόκτησε εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες κ.τ.λ.". Γράψτε τη λέξη ΝΑΙ εφόσον μέσα στο 1995 αποκτήσατε εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (μισθούς, συντάξεις κ.τ.λ.) φορολογούμενο και απαλλασσόμενο, κατοικήσατε σε παραμεθόριο περιοχή και ασκήσατε (ατομικά ή εταιρικά) το επάγγελμά σας, σε παραμεθόριο περιοχή. Σαν παραμεθόριες θεωρούνται οι περιοχές που βρίσκονται στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Εβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου, καθώς και σε περιοχές που περιλαμβάνονται σε ζώνη βάθους 20 χιλιομέτρων από τη μεθοριακή γραμμή των νομών Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών και Δράμας.

Ενδειξη 13 "Είσθε στρατιωτικός ιατρός, οδοντίατρος ή κτηνίατρος και κατά το έτος 1995 δεν έχετε συμπληρώσει 5 χρόνια άσκησης του ελευθέριου επαγγέλματος στην ίδια πόλη". Η ένδειξη αυτή συμπληρώνεται μόνο από στρατιωτικούς ιατρούς, στρατιωτικούς οδοντίατρους και στρατιωτικούς κτηνιάτρους και με την απαραίτητη
προϋπόθεση ότι μέχρι 31.12.1994 δεν έχουν συμπληρώσει πέντε (5) χρόνια άσκησης του επαγγέλματός τους στην ίδια πόλη. Η περιοχή της τέως Διοίκησης Πρωτεύουσας θεωρείται ως μία πόλη.

Ενδειξη 14 "Γράψτε το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες εφόσον ασκείτε το επάγγελμα του δικηγόρου κ.τ.λ.". Η ένδειξη αυτή συμπληρώνεται μόνο από δικηγόρους οι οποίοι εκτός από το ότι ασκούν το ελευθέριο επάγγελμά τους (Ζ' κατηγορίας εισόδημα), παράλληλα έχουν αποκτήσει και εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (Στ' κατηγορία), δηλαδή από πάγια αντιμισθία, μισθούς ή συντάξεις και με την επιπλέον προϋπόθεση ότι το έτος 1995 έχουν πραγματοποιήσει μέχρι και 4 παραστάσεις σε εφετεία κακουργημάτων, κακουργοδικεία και ανώτατα δικαστήρια συνολικά. Αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές δεν συμπληρώνεται η ένδειξη αυτή.

Οσον αφορά τον τρόπο εφαρμογής των αντικειμενικών κριτηρίων για δικηγόρους με πάγια αντιμισθία σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 51 του Ν.2238/1994 οι διατάξεις αυτού του άρθρου δεν εφαρμόζονται για δικηγόρους που ασκούν το επάγγελμα παράλληλα και με πάγια αντιμισθία ή είναι μισθωτοί ή συνταξιούχοι και έχουν πραγματοποιήσει λιγότερες από 5 παραστάσεις σε εφετεία κακουργημάτων, κακουργοδικεία και ανώτατα δικαστήρια συνολικά. Το συνολικό όμως εισόδημά τους, που προέρχεται από μισθωτές υπηρεσίες και από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος, δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το
ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος που προκύπτει κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Για καλλίτερη κατανόηση αυτών των διατάξεων παραθέτουμε τα ακόλουθα παραδείγματα:

Παράδειγμα 1ο


Δικηγόρος με πάγια ετήσια αντιμισθία 2.100.000 δρχ. κατά το έτος 1995 δεν πραγματοποίησε καμιά παράσταση. Διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση στο σπίτι του επιφανείας 120 τ.μ. σε περιοχή όπου η τιμή ζώνης είναι 150.000 δρχ. το τετρ. μέτρο. Με βάση τα παραπάνω ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματός του θα γίνει ως ακολούθως:

Εφόσον το ποσό αυτό είναι μικρότερο από το άθροισμα του ποσού της πάγιας αντιμισθίας και του ποσού που δηλώνει ο φορολογούμενος από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματός του, θα φορολογηθεί με βάση τα εισοδήματα της δήλωσής του.

Προσδιορισμός ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος

Επαγγελματική αμοιβή 1.900.000 δρχ.
Μισθωτική αξία: τιμή ζώνης
150.000 δρχ. Χ 20 τ.μ. Χ 6% =
(Για τον υπολογισμό της μισθωτικής αξίας
λαμβάνονται υπόψη 20 τ.μ.) 180.000 δρχ.


Σύνολο 2.080.000 δρχ.
Μείωση με βάση τον αριθμό των παραστάσεων
30 Χ 1,5% = 45%, 2.080.000 δρχ. Χ 45% = 936.000 δρχ.
Ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος με βάση


τα αντικειμενικά κριτήρια 1.144.000 δρχ.

Το ποσό αυτό είναι μικρότερο από το ποσό της πάγιας αντιμισθίας και συνεπώς ο φορολογούμενος αυτός θα φορολογηθεί με βάση τα εισοδήματα της δήλωσής του δηλαδή για το ποσό των 2.100.000 δραχμών που είναι η πάγια αντιμισθία.

Παράδειγμα 2ο


Δικηγόρος με πάγια αντιμισθία 3.000.000 δρχ. ετησίως κατά το έτος 1995 πραγματοποίησε 60 παραστάσεις σε πρωτοδικεία. Διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση 20 τετρ. μέτρων, σε περιοχή όπου η τιμή ζώνης είναι 150.000 δρχ. το τετρ. μέτρο.

Προσδιορισμός ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος

Επαγγελματική αμοιβή 1.900.000 δρχ.
Μισθωτική αξία: τιμή ζώνης
150.000 δρχ. Χ 20 τ.μ. Χ 6% = 180.000 δρχ.


Σύνολο 2.080.000 δρχ.
Προσαύξηση με βάση τον αριθμό των παραστάσεων
60 - 30 = 30 Χ 1% = 30%
2.080.000 δρχ. Χ 30% = 624.000 δρχ.
Ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος με βάση


τα αντικειμενικά κριτήρια 2.704.000 δρχ.

Συνεπώς και στην περίπτωση αυτή ο δικηγόρος θα φορολογηθεί με βάση το εισόδημα της δήλωσης (πάγια αντιμισθία) αφού το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματός του που προκύπτει με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια είναι μικρότερο των 3.000.000 δρχ. που είναι η πάγια αντιμισθία.

Ενδειξη 15 "Μήνες άσκησης του επαγγέλματος μέσα στο 1995 κ.τ.λ.". Η ένδειξη αυτή συμπληρώνεται μόνο όταν υπάρχει μέσα στο 1995 έναρξη ή διακοπή του επαγγέλματος για το οποίο συμπληρώνεται ο πίνακας 2 του εντύπου αυτού. Κατά συνέπεια σε περίπτωση διακοπής και επανέναρξης του επαγγέλματος αυτού μέσα στο
1995 θα πρέπει να συμπληρωθεί η ένδειξη αυτή, μόνο βέβαια εφόσον πρόκειται για πραγματική διακοπή με όλες τις προκύπτουσες συνέπειες π.χ. διακοπή μισθωτικής σχέσης της επαγγελματικής εγκατάστασης, διακοπή συμβάσεων με ασφαλιστικά ταμεία αν πρόκειται για ιατρό κ.τ.λ.

Ενδειξη 16 "Καθαρό εισόδημα από το ατομικό επάγγελμα με βάση τα βιβλία και στοιχεία". Στην ένδειξη αυτή θα γράψετε το καθαρό σας εισόδημα από το ελευθέριο επάγγελμα για το οποίο συμπληρώσατε τον πίνακα 2 του εντύπου και όπως αυτό προκύπτει με βάση τα βιβλία και στοιχεία.

Ενδειξη 17 "Ζημιά από τις παραπάνω υπαγόμενες στα αντικειμενικά κριτήρια δραστηριότητες". Στην ένδειξη αυτή θα γράψετε τη ζημιά που προκύπτει με βάση τα βιβλία και στοιχεία από το ατομικό ελευθέριο επάγγελμα για το οποίο συμπληρώσατε τον πίνακα 2 του εντύπου.

3. Συμπλήρωση Πίνακα 3


Οι ενδείξεις του πίνακα αυτού συμπληρώνονται κατά τον ίδιο τρόπο όπως και οι ενδείξεις του πίνακα 2, αλλά με τα στοιχεία που αφορούν το, τυχόν, δεύτερο ελευθέριο επάγγελμα που ασκείτε. Δηλαδή, ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται όταν:

- Ασκείτε ατομικά και δεύτερο επάγγελμα, μη συναφές με το πρώτο και το οποίο ασκείτε είτε στην ίδια εγκατάσταση με το πρώτο είτε σε διαφορετική. Επίσης και στην περίπτωση που ασκείτε ατομικά και δεύτερο επάγγελμα, με τις ίδιες όπως παραπάνω προϋποθέσεις και παράλληλα έχετε συμμετοχή σε εταιρία με δραστηριότητα που υπάγεται στα αντικειμενικά κριτήρια.

- Οταν δεν ασκείτε ατομικά ελευθέριο επάγγελμα, αλλά έχετε μόνο συμμετοχή σε εταιρία ελεύθερων επαγγελματιών, η οποία εταιρία ασκεί και δεύτερο υπαγόμενο στα κριτήρια ελευθέριο επάγγελμα, μη συναφές με το πρώτο, είτε στην ίδια εγκατάσταση με το πρώτο είτε σε διαφορετική.

4. Συμπλήρωση Πίνακα 4


Ο πίνακας αυτός υποδιαιρείται σε δύο υποπίνακες. Ο δεύτερος υποπίνακας συμπληρώνεται από τη ΔΟΥ και συνεπώς ο τρόπος συμπλήρωσής του δεν ενδιαφέρει τον υπόχρεο φορολογούμενο.

Πρώτος Υποπίνακας. Ο υποπίνακας αυτός, του εντύπου που θα υποβληθεί από το φορολογούμενο στη ΔΟΥ, συμπληρώνεται από τον υπόχρεο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Οταν έχει ατομική άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος (οπότε έχει συμπληρώσει τον πίνακα 2 και ενδεχομένως τον πίνακα 3) και παράλληλα, έχει και συμμετοχή σε εταιρία ή εταιρίες ελεύθερων επαγγελματιών με επάγγελμα υπαγόμενο στα αντικειμενικά κριτήρια. Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνονται οι ενδείξεις αυτού του υποπίνακα, για όλες τις εταιρίες που συμμετέχει ο υπόχρεος, στο μοναδικό έντυπο Ε11 που υποβάλλεται.

- Οταν δεν ασκεί ατομικά ελευθέριο επάγγελμα, αλλά έχει αποκλειστικά και μόνο συμμετοχή σε μία εταιρία ελεύθερων επαγγελματιών με επάγγελμα που υπάγεται στα αντικειμενικά κριτήρια. Στην περίπτωση αυτή ο υποπίνακας συμπληρώνεται μόνο με τα στοιχεία της εταιρίας που συμμετέχει ο υπόχρεος. Αν συμμετέχει σε
περισσότερες από μια εταιρίες π.χ. δύο εταιρίες, πρέπει να συνυποβάλει με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) δύο έντυπα Ε11, ένα για κάθε μία εταιρία, και στο κάθε έντυπο Ε11 θα συμπληρώσει τα στοιχεία που αφορούν μόνο στην εταιρία για την οποία υποβλήθηκε αυτό το έντυπο, με εξαίρεση τα στοιχεία της επαγγελματικής εγκατάστασης που είναι κοινά για όλες τις εταιρίες και τα οποία είναι αυτά της εταιρίας που συμμετέχει με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής. Στις περιπτώσεις αυτές οι κωδικοί 885-892 συμπληρώνονται ως εξής:

Κωδικοί 885-886. Γράψτε το καθαρό εισόδημα, που σας αναλογεί με βάση το ποσοστό συμμετοχής από την δραστηριότητα της εταιρίας, που αφορά μόνο σ' ελευθέριο επάγγελμα που αποκτήσατε το έτος 1995 από εταιρία στην οποία συμμετείχατε και από την οποία δικαιούσθε επιχειρηματική αμοιβή.

Κωδικοί 887-888. Γράψτε το καθαρό εισόδημα, που σας αναλογεί με βάση το ποσοστό συμμετοχής από την δραστηριότητα της εταιρίας, που αφορά μόνο σ' ελευθέριο επάγγελμα που αποκτήσατε το έτος 1995 από εταιρία (πρώτη) από την οποία δεν δικαιούσθε επιχειρηματική αμοιβή.

Κωδικοί 889-890 και 891-892. Οι κωδικοί αυτοί αριθμοί συμπληρώνονται όπως και οι ανωτέρω κωδικοί 887-888.
Δηλαδή, αν είχατε συμμετοχή μόνο σε μια εταιρία από την οποία δεν δικαιούσθε επιχειρηματική αμοιβή, θα συμπληρώσετε τους κωδικούς 887-888. Αν είχατε συμμετοχή σε δύο εταιρίες από τις οποίες δεν δικαιούσθε επιχειρηματική αμοιβή, θα συμπληρώσετε τους κωδικούς 887-888 και 889-890. Αν συμμετείχατε σε δύο εταιρίες από τις οποίες από την μια δικαιούσθε επιχειρηματική αμοιβή, θα συμπληρώσετε τους κωδικούς 885-886 για την εταιρία από την οποία δικαιούσθε επιχειρηματική αμοιβή και τους κωδικούς 887-888 για την άλλη εταιρία.

Σημειώνεται ότι στους παραπάνω κωδικούς θα γράψετε το ποσό του εισοδήματος που σας αναλογεί, με βάση το ποσοστό συμμετοχής σας, στο καθαρό εισόδημα της εταιρίας από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματός της (Ζ' κατηγορίας), χωρίς κανένα άλλον υπολογισμό. Για παράδειγμα, αν εκτός από την ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος συμμετέχετε και στην ΟΕ "Χ" η οποία ασκεί ελευθέριο επάγγελμα υπαγόμενο στα αντικειμενικά κριτήρια, με ποσοστό συμμετοχής 40%, από την οποία δικαιούσθε επιχειρηματική αμοιβή και η οποία έχει καθαρό εισόδημα
π.χ. 4.000.000 δρχ., τότε στον κωδικό 885-886 θα γράψετε το ποσό του 1.600.000 δρχ., (4.000.000 Χ 40%). Αν υποτεθεί ότι από την εταιρία αυτή δεν δικαιούσθε επιχειρηματική αμοιβή θα γράψετε πάλι το ποσό του 1.600.000 δρχ., αλλά στον κωδικό 887-888. Αν υποτεθεί ότι συμμετέχετε:

α) στην Ο.Ε. "Χ" με ποσοστό συμμετοχής 40%, από την οποία δικαιούσθε επιχειρηματική αμοιβή και η οποία έχει καθαρό εισόδημα π.χ. 4.000.000 δρχ. και

β) στην Ο.Ε. "Ψ" με ποσοστό συμμετοχής 50%, από την οποία δεν δικαιούσθε επιχειρηματική αμοιβή και η οποία έχει καθαρό εισόδημα π.χ. 2.500.000 δρχ., τότε θα γράψετε στον κωδικό 885-886 1.600.000 δρχ. (4.000.000 Χ 40%) και στον κωδικό 887-888 1.250.000 δρχ. (2.500.000 Χ 50%).

Σε άλλο παράδειγμα, αν υποτεθεί ότι δεν ασκείται ατομικά ελευθέριο επάγγελμα, αλλά συμμετέχετε μόνο σε μία εταιρία που ασκεί ελευθέριο επάγγελμα υπαγόμενο στα αντικειμενικά κριτήρια την ΟΕ "Χ" με ποσοστό συμμετοχής 40%, από την οποία δικαιούσθε επιχειρηματική αμοιβή και η οποία έχει κέρδος π.χ. 4.000.000 δρχ. τότε θα συνυποβάλλεται ένα μόνο έντυπο Ε11 για την συμμετοχή σας στην εταιρία αυτή και στους κωδικούς 885-886 θα γράψετε το ποσό του 1.600.000 δρχ (4.000.000 Χ 40%). Αν περαιτέρω υποτεθεί ότι έχετε και μια δεύτερη συμμετοχή έστω στην ΟΕ "Ψ" που ασκεί ελευθέριο επάγγελμα υπαγόμενο στα αντικειμενικά κριτήρια, με ποσοστό συμμετοχής 60%, από την οποία δεν δικαιούσθε επιχειρηματική αμοιβή και η οποία έχει κέρδος π.χ. 3.000.000 δρχ., τότε για αυτήν τη δεύτερη συμμετοχή σας θα υποβάλλετε δεύτερο έντυπο Ε11 τον κωδικό 887-888 του οποίου θα γράψετε το ποσό του 1.800.000 (3.000.000 Χ 60%), ενώ ο κωδικός 885-886 θα μείνει κενός.
Είναι αυτονόητο βέβαια ότι στα έντυπα αυτά θα έχουν συμπληρωθεί και οι υπόλοιπες ανάλογες ενδείξεις των άλλων πινάκων κατά περίπτωση.

5. Συμπλήρωση Πίνακα 5


Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται μόνο όταν ασκείται, εκτός από υπαγόμενο στα αντικειμενικά κριτήρια ελευθέριο επάγγελμα (ατομικά ή εταιρικά) και άλλο ελευθέριο επάγγελμα μη υπαγόμενο π.χ. λογιστής και εμπειρογνώμονας που, ως γνωστό, το επάγγελμα του εμπειρογνώμονα δεν υπάγεται στα αντικειμενικά κριτήρια. Στην περίπτωση αυτή στους κωδικούς 991-992 θα γράψετε το καθαρό εισόδημα (κέρδος) που προκύπτει με βάση τα βιβλία και στοιχεία από την άσκηση του επαγγέλματος του εμπειρογνώμονα, ενώ στους κωδικούς 993-994 θα γράψετε τη
ζημιά που τυχόν προέκυψε από την άσκηση αυτού του επαγγέλματος με βάση τα βιβλία και στοιχεία.

Σημειώνεται ότι στον κωδικό αυτό δεν θα γράψετε τυχόν αμοιβές που κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 48 του Ν.2238/1994 περιλαμβάνονται στο εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα π.χ. πραγματογνώμονες, διαιτητές, εκκαθαριστές, συγγραφικά δικαιώματα, συμμετοχή σε επιτροπές, διατροφή κ.τ.λ.,
καθώς και κάθε εισόδημα που δεν μπορεί να υπαχθεί σε κάποια από τις κατηγορίες Α' και Ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν.2238/1994 (Ενδείξεις 2, 3, 4, του πίνακα 10 του εντύπου Ε1).


Taxheaven.gr