1081705/1458/Α0012/26.8.2008

Κοινοτικές ενισχύσεις αγροτών.

26 Αύγ 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1081705/1458/Α0012

ΘΕΜΑ: Κοινοτικές ενισχύσεις αγροτών.

1.    Σύμφωνα με την 2/37653/0020/8.7.02 Κ.Υ.Α. οι αγροτικές ενισχύσεις, επιδοτήσεις και αποζημιώσεις επί της παραγωγής που γράφονται στους κωδικούς 659 και 660 του πίνακα 6 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο (1) δεν θα συναθροίζονται με τα λοιπά εισοδήματα του φορολογούμενου για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος, διότι έχουν ληφθεί υπόψη για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών είτε προστιθέμενα στα ακαθάριστα έσοδα είτε κατά τον προσδιορισμό του γεωργικού εισοδήματος με την αντικειμενική μέθοδο του άρθρου 42 του ν.2238/1994.

2.    Ωστόσο, όπως έχει γίνει πρόσθετα δεκτό από την διοίκηση με το 1032353/534/Α0012/10.2.2008 έγγραφό της, οι αγροτικές ενισχύσεις που συνδέονται με την παραγωγή, και το εισόδημα προσδιορίζεται με την αντικειμενική μέθοδο, αναγράφονται στον κωδικό 699 του Πίνακα 6, ενώ οι αγροτικές ενισχύσεις που δεν συνδέονται με την παραγωγή αναγράφονται στον κωδικό 477.

3.    Σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι σαφές ότι οι αγροτικές ενισχύσεις τυγχάνουν διαφορετικής φορολογικής αντιμετώπισης ανάλογα με το αν συνδέεται ή όχι με την παραγωγή. Δεδομένης αυτής της ανάγκης για διαχωρισμό των ενισχύσεων παρακαλούμε για τις απόψεις σας σχετικά με το ποιες ενισχύσεις συνδέονται με την παραγωγή και ποιες όχι. Σας αποστέλλουμε σχετικό ερώτημα από τη Δ.Ο.Υ. Έδεσσας μαζί με τη συνημμένη βεβαίωση του φορέα σας και παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εάν υπάρχει δυνατότητα να αναγράφεται στις σχετικές βεβαιώσεις αν οι χορηγούμενες ενισχύσεις συνδέονται με την παραγωγή.


Taxheaven.gr