1093129/11180πε/Β0012/17.12.2008

Η ζημία που προκύπτει από την αποτίμηση μετοχών μη εισηγμένων στο Χ.Α. μεταφέρεται σε λογαριασμό αποθεματικού του άρθρου 38 του Κ.Φ.Ε. για να συμψηφιστεί με τα κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α..

17 Δεκ 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1093129/11180πε/Β0012

ΘΕΜΑ: Η ζημία που προκύπτει από την αποτίμηση μετοχών μη εισηγμένων στο Χ.Α. μεταφέρεται σε λογαριασμό αποθεματικού του άρθρου 38 του Κ.Φ.Ε. για να συμψηφιστεί με τα κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α..

1.    Με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 38 του ν.2238/1994, όπως αναριθμήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 16 του ν.3697/2008, ορίζεται, ότι ειδικά, η ζημία που τυχόν προκύπτει κατά την απογραφή στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης από την αποτίμηση μετοχών και ομολογιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 28 του π.δ. 186/1992, μεταφέρεται σε χρέωση των λογαριασμών Αποθεματικά από Χρεόγραφα, που εμφανίζονται στα βιβλία της επιχείρησης και τα οποία προέκυψαν είτε από την πώληση χρεογράφων σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης τους με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του α.ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173 Α'), είτε από την πώληση μετοχών με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος, είτε από την ανταλλαγή ή λήψη δωρεάν χρεογράφων με βάση τις διατάξεις νόμων περί αναπροσαρμογής της αξίας ακινήτων. Σε περίπτωση που τα ποσά των αποθεματικών αυτών δεν επαρκούν να καλύψουν το ποσό της παραπάνω ζημίας, το τυχόν ακάλυπτο ποσό αυτής δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα αλλά μεταφέρεται σε ειδικό λογαριασμό προκειμένου να συμψηφισθεί με τα ως άνω περιγραφόμενα αποθεματικά από χρεόγραφα που θα προκύψουν στο μέλλον.

2.    Περαιτέρω, με το αριθμ. πρωτ. 1087353/10939/Β0012/5.12.2003 έγγραφό μας διευκρινίστηκε ότι η ζημία που προκύπτει σε βάρος επιχείρησης από την αποτίμηση των μετοχών άλλων ανωνύμων εταιρειών μη εισηγμένων στο ΧΑ στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσεως τους και της τρέχουσας τιμής τους μεταφέρεται, κατά ρητή διατύπωση του νόμου, σε χρέωση του αποθεματικού του άρθρου 38 του ν.2238/1994 και τυχόν ακάλυπτο ποσό αυτής δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της, αλλά παραμένει σε ειδικό λογαριασμό με σκοπό το συμψηφισμό της με κέρδη από την πώληση χρεογράφων (εισηγμένων στο Χ.Α. μετοχών) που θα προκύψουν στο μέλλον.

3.    Από τα στοιχεία της αιτήσεώς σας προκύπτει ότι η εταιρεία σας, μετά την αποτίμηση των μετοχών άλλων ανωνύμων εταιρειών που κατείχε, σχημάτισε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού στον οποίο μετέφερε το ποσό της ζημίας που προέκυψε λόγω της υποτίμησης των υπόψη χρεογράφων.

4.    Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω συνάγεται ότι η ζημία που προέκυψε από την αποτίμηση των μη εισηγμένων στο ΧΑ μετοχών άλλων ανωνύμων εταιρειών που έχετε στο χαρτοφυλάκιό σας δεν συμψηφίζεται με το κέρδος που τυχόν θα προκύψει από την πώληση μέρους ή συνόλου των μετοχών αυτών αλλά παραμένει σε λογαριασμό αποθεματικού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 38 του Κ.Φ.Ε., προκειμένου να συμψηφιστεί με κέρδη που θα προκύψουν από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α..


Taxheaven.gr