1040221/656/Α0012/22.4.2008

Προκειμένου για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 34 του ν.2238/1994 ως ημερομηνίας ανάληψης τεχνικού έργου λαμβάνεται η ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

22 Απρ 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 22 Απριλίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1040221/656/Α0012

ΘΕΜΑ: Προκειμένου για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 34 του ν.2238/1994 ως ημερομηνίας ανάληψης τεχνικού έργου λαμβάνεται η ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

1.    Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 34 του ν.2238/1994 όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν.3522/2006, επεκτάθηκε ο λογιστικός τρόπος προσδιορισμού των κερδών σε όλες ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εκτέλεση δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων, για έργα που αναλαμβάνονται από 1ης Ιανουαρίου 2007 και μετά.

2.    Περαιτέρω, όπως έχει γίνει πάγια δεκτό από τη διοίκηση, προκειμένου για την εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων ως ημερομηνία ανάληψης του τεχνικού έργου λαμβάνεται η ημερομηνία υπογραφής της αρχικής σύμβασης ανάληψης του έργου (1043571/850/Α0012/14.6.2007, 1035444/571/Α0012/3.4.2008 έγγραφα.

3.    Από τα στοιχεία που μας θέσατε υπόψη με τις σχετικές αιτήσεις σας προκύπτει, ότι υπό σύσταση τεχνική εταιρία (κοινοπραξία) συμμετείχε σε δημοπρασία ανάδειξης μειοδότη για την κατασκευή Δημοτικού τεχνικού έργου, τον Νοέμβριο του 2006. Προϋπόθεση για να συμμετέχει στον διαγωνισμό ήταν να έχει καταθέσει τραπεζική εγγυητική επιστολή και συμβολαιογραφικό έγγραφο δέσμευσης για την σύσταση της κοινοπραξίας σε περίπτωση ανακήρυξης ως μειοδότη. Η επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού, το Νοέμβριο του 2006 ανακήρυξε μειοδότη την συγκεκριμένη υπό σύσταση εταιρία. Στην συνέχεια στις 12.2006 η Δημαρχιακή επιτροπή ενέκρινε την διαδικασία και όρισε ως ανάδοχο του έργου την συγκεκριμένη εταιρία και η απόφαση αυτή πήγε στην περιφέρεια για έγκριση. Λόγω καθυστέρησης της διαδικασίας στην περιφέρεια η σύμβαση του έργου υπογράφηκε τον Ιανουάριο του 2007.
Επίσης, η πιο πάνω κοινοπραξία ξεκίνησε την κατασκευή του έργου το Δεκέμβριο του 2006 σύμφωνα με υπόδειξη του Δήμου και στις 31.12.2006 εξέδωσε ΤΠΥ για τις εκτελεσθείσες εργασίες με βάση πιστοποίηση του οικείου λογαριασμού.

4.    Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι τα καθαρά κέρδη της εν λόγω κοινοπραξίας από την εκτέλεση του Δημοτικού τεχνικού έργου κατά το έτος 2007, προσδιορίζονται με λογιστικό τρόπο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 34 του ν.2238/1994, καθόσον η σύμβαση ανάληψης του έργου υπογράφηκε μέσα στο έτος αυτό, παρά το γεγονός ότι η έναρξη των εργασιών πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο έτος.


Taxheaven.gr