Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1070/29.2.1996 Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α.για βιβλία Β και Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (έντυπο 050 - Φ.Π.Α. ΕΚΔΟΣΗ 1996) και για βιβλία Α κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (έντυπο 051-Φ.Π.Α. ΕΚΔΟΣΗ 1996)


Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-02-1996 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1070/29.2.1996
Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α.για βιβλία Β και Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (έντυπο 050 - Φ.Π.Α. ΕΚΔΟΣΗ 1996) και για βιβλία Α κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (έντυπο 051-Φ.Π.Α. ΕΚΔΟΣΗ 1996)


Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 1996
Αρ. Πρωτ. :1027240/1168/354/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝIKH Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
1. Δ/ΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ. - ΤΜΗΜΑ Α/Ι
2. Δ/ΝΣΗ 16η ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
3. Δ/ΝΣΗ 30η ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ - ΤΜΗΜΑ Β'
4. Δ/ΝΣΗ 32η ΕΙΣΑΓ. & ΕΛ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η/Υ
ΤΜΗΜΑ Β' - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΠΑ

ΠΟΛ 1070

ΘΕΜΑ : Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. για βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (έντυπο 050 - Φ.Π.Α. ΕΚΔΟΣΗ 1996) και για βιβλία Α' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (έντυπο 051-Φ.Π.Α. ΕΚΔΟΣΗ 1996).

Εχοντας υπόψη:
1. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν.1642/1986 (ΦΕΚ 125 Α') όπως ισχύουν: α) των παραγράφων 1, περίπτωση α, 2, 3, 6 και 9 του άρθρου 31, β) της παραγράφου 2 του άρθρου 54, γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 58 και δ) της παραγράφου 5 του άρθρου 58α
2. Τις διατάξεις των ΑΥΟ 1002414/304/25/0014/ΠΟΛ.1006/8.1.1993, 1095871/7807/0014/ΠΟΛ.1242/14.7.1993, 1018287/1197/274/Α0014/ΠΟΛ.1032/2.2.1994, 1041335/3979/810/Α0014/ΠΟΛ.1087/1.4.1994.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του Π.Δ. 16/1989. Τις διατάξεις της αριθ. 411/24.1.1996 (ΦΕΚ 58Β'/96) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για την ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών. 5. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκύπτει δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό. Αποφασίζουμε

Αρθρο 1 Τύπος και περιεχόμενο της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. για βιβλία

Β' και Γ' κατηγορίας Κ.Β.Σ. (έντυπο 050-Φ.Π.Α.) και για βιβλία Α' κατηγορίας Κ.Β.Σ. (έντυπο 051-Φ.Π.Α.), όπως τα υποδείγματα που επισυνάπτονται στην απόφαση αυτή με τον τίτλο "ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.". Τα έντυπα χαρακτηρίζονται με την ένδειξη "ΕΚΔΟΣΗ 1996".

Αρθρο 2 Χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. από υποκείμενους με δικαίωμα έκπτωσης και το δημόσιο

1. Προκειμένου για υποκείμενους με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους και το Δημόσιο, όταν αυτό ασκεί δραστηριότητες για τις οποίες υπάγεται στο φόρο, η περιοδική δήλωση υποβάλλεται ανεξάρτητα αν το τελικό αποτέλεσμα αυτής είναι χρεωστικό, μηδενικό ή πιστωτικό ως κάτωθι:

α) Κάθε ημερολογιακό μήνα και μέχρι την 20η του επόμενου μήνα, εφόσον τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για υποκείμενους που τηρούν βιβλία Β' ή Α' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. που εγγράφηκαν στο σύστημα V.I.E.S. κατά την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο ή κατά την προηγούμενη εφόσον μέχρι τις 10 Ιανουαρίου της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου δεν υπέβαλαν σχετική δήλωση μεταβολών για διακοπή των ενδοκοινοτικών συναλλαγών. Η υποχρέωση αυτή ισχύει για ολόκληρη τη διαχειριστική περίοδο της εγγραφής, ανεξάρτητα από την υποβολή ή μη δήλωσης μεταβολών για τη διακοπή των ενδοκοινοτικών συναλλαγών μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο.

β) Κάθε ημερολογιακό δίμηνο και μέχρι την 20η ημέρα που ακολουθεί το δίμηνο από υποκείμενους που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της προηγούμενης περίπτωσης α'. γ) Κάθε ημερολογιακό τρίμηνο και μέχρι την 20η ημέρα που ακολουθεί το τρίμηνο από υποκείμενους που τηρούν βιβλία Α' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραπάνω περίπτωσης α'.

2. Η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του υποκειμένου και ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες.

α) Την 20η ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη φορολογική περίοδο, εφόσον αυτή είναι εργάσιμη, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1.
β) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 1, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 2.
γ) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 2 προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 3.
δ) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 3 προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4.
ε) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 4, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους, λήγει στο 5.
στ) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 5, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 6.
ζ) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 6, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7.
η) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 7, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 8.
θ) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 8, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 9.
ι) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 9, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 10, 20, 30, 40 και 50.
ια) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 10 έως 50, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 00.

3. Στις διατάξεις του άρθρου αυτού, υπάγονται και οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές αγαθών που υπάγονται στο Ε.Φ.Κ. και οι εγγεγραμμένοι επιτηδευματίες ή εισαγωγείς καπνοβιομηχανικών προϊόντων.
Οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές αγαθών που υπάγονται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και οι εγγεγραμμένοι επιτηδευματίες ή εισαγωγείς καπνοβιομηχανικών προϊόντων, για την έκπτωση του ΦΠΑ που αναλογεί στις εισροές τους εφαρμόζουν τις ΑΥΟ Δ.634/435/29.4.93 και Δ.635/436/29.4.1993, υποβάλλουν και περιοδική δήλωση ΦΠΑ.

Στη δήλωση αυτή, πέραν της απεικόνισης των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, περιλαμβάνονται, ως εισροές, αυτές των οποίων ο ΦΠΑ συμψηφίστηκε στο τελωνείο στη συγκεκριμένη φορολογική περίοδο. Στα προστιθέμενα ποσά στο φόρο εισροών, (κωδ. 403 πιν. Δ/δ) αναγράφεται ο ΦΠΑ που καταβλήθηκε στο Τελωνείο κατά την έξοδο των αγαθών από το καθεστώς.

Στις εκροές, (κωδ. 301-306 πιν.Δ/α) περιλαμβάνονται οι πωλήσεις που προκύπτουν από τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του ΚΒΣ παραστατικά. Ειδικότερα, όσον αφορά τους εγγεγραμμένους επιτηδευματίες ή εισαγωγείς καπνοβιομηχανικών προϊόντων, στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ που υποβάλλουν, στις εκροές (κωδ. 301-306 Πιν.Δ/α) περιλαμβάνονται οι πραγματικές πωλήσεις, αφού αποφορολογηθούν με εσωτερική υφαίρεση. Στις εισροές, (κωδ. 351-363 πιν.Δ/β) αναγράφονται οι εισροές των οποίων ο ΦΠΑ ψηφίστηκε στο Τελωνείο στη συγκεκριμένη φορολογική περίοδο.

Στα προστιθέμενα ποσά στο φόρο εισροών (κωδ. 403 πιν.Δ/δ) περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ που καταβλήθηκε στο Τελωνείο. 4. Προκειμένου για τον υπολογισμό της εκπρόθεσμης υποβολής, για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 95 του Ν.2238/1994, ως αρχική ημέρα λαμβάνεται η επομένη της, σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο 2, εμπρόθεσμης υποβολής. Αντίθετα, για την εφαρμογή των περί εκπροθέσμου διατάξεων των άρθρων 47 και 48, παρ. 1 του Ν.1642/1986, (για τον υπολογισμό του πρόσθετου φόρου και του προστίμου της εκπρόθεσμης υποβολής), λαμβάνεται η 21η ημέρα του μήνα εμπρόθεσμης υποβολής, ανεξάρτητα από το χρόνο της εμπρόθεσμης υποβολής κατά τις διατάξεις της παραπάνω παραγράφου 2. 5. Σε περίπτωση οριστικής παύσης των εργασιών του υποχρέου, η φορολογική περίοδος θεωρείται ότι λήγει την ημερομηνία της οριστικής παύσης εργασιών, η δε περιοδική δήλωση υποβάλλεται μέσα σε 20 ημέρες από την ημερομηνία λήξης της φορολογικής περιόδου ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων του ΚΒΣ που τηρούσε ο υπόχρεος. Στην περίπτωση αυτή δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της πιο πάνω παραγράφου 2.

Αρθρο 3 Χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης από υποκείμενους χωρίς δικαίωμα έκπτωσης και λοιπά πρόσωπα

1. Οι υποκείμενοι στο φόρο που πργαγματοποιούν πράξεις χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, τα μη υποκείμενα στο φόρο νομικά πρόσωπα, καθώς και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, όταν πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και δεν καλύπτονται από την παρέκκλιση της παραγράφου 2 του άρθρου 10α του Ν.1642/1986 (δηλαδή οι ενδοκοινοτικές τους αποκτήσεις φορολογούνται, υποχρεωτικά ή προαιρετικά στην Ελλάδα), υποβάλλουν περιοδική δήλωση μόνο για τις φορολογικές περιόδους κατά τις οποίες πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή παραδόσεις και ο φόρος που προκύπτει καταβάλλεται με έκτακτη περιοδική δήλωση στις δεκαπέντε (15) του επόμενου μήνα που ακολουθεί το μήνα που κατέστη απαιτητός ο φόρος σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14α του Ν.1642/1986.
Τα παραπάνω πρόσωπα δεν έχουν υποχρέωση υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης. Αντίθετα υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης Intrastat και ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων ή παραδόσεων, κατά περίπτωση, με τις προϋποθέσεις και μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται από τις οικείες αποφάσεις μας. 2. Τα πρόσωπα που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου καθώς και οι ιδιώτες που καθίστανται υπόχρεοι σε καταβολή ΦΠΑ ως λήπτες αγαθών ή υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του Ν.1642/1986 και την απόφασή μας 1105799/1797/8881/0014/ΠΟΛ.1214/19.9.1994, καταβάλλουν το φόρο στην αρμόδια για τη φορολογία τους ΔΟΥ με την υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 5, παράγραφος 3 της παρούσας.

Αρθρο 4 Αποδεικτικό είσπραξης

Η περιοδική δήλωση αποτελεί και αποδεικτικό είσπραξης του φόρου στην περίπτωση που η παραλαβή της από την αρμόδια ΔΟΥ δεν γίνεται μηχανογραφικά και υπογράφεται κατά την πληρωμή από τον Ταμία της ΔΟΥ, ο οποίος θέτει την υπηρεσιακή και την ατομική του σφραγίδα. Η απόδειξη καταβολής του φόρου, σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής, εξ οιουδήποτε λόγου της περιοδικής δήλωσης, μπορεί να αναπληρωθεί μόνο κατά τα οριζόμενα της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Π.Δ. 16/1989. Αντίθετα, στην περίπτωση που η παραλαβή της δήλωσης και η είσπραξη του οφειλόμενου φόρου γίνεται μηχανογραφικά, κατά την είσπραξη θα εκδίδεται μηχανογραφικά το σχετικό αποδεικτικό είσπραξης.

Αρθρο 5 Αρμόδια για την υποβολή Δ.Ο.Υ. - Διαδικασία υποβολής

1. Η περιοδική δήλωση υποβάλλεται μόνο στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας ή του Κεντρικού. Κατ' εξαίρεση, οι εποχιακές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις που εδρεύουν σε νησί που δεν εδρεύει ΔΟΥ, καθώς και ο επί του πληστειριασμού υπάλληλος στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγρ. 5 του άρθρου αυτού μπορούν να αποστέλλουν στην αρμόδια ΔΟΥ συστημένη επιστολή στην οποία εσωκλείουν την περιοδική δήλωση. Στην περίπτωση που υπάρχει ποσό για καταβολή επισυνάπτεται ισόποση τραπεζική επιταγή. Η επιταγή εκδίδεται σε διαταγή της αρμόδιας για την παραλαβή της περιοδικής δήλωσης ΔΟΥ ή απευθείας σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου. Απόδειξη του εμπρόθεσμου της υποβολής, στις περιπτώσεις αυτές αποτελεί η σχετική απόδειξη και η σφραγίδα επί του οικείου φακέλλου της αποστολής του οικείου Ταχυδρομικού Γραφείου. Εκπροθέσμως υποβληθείσα περιοδική δήλωση χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή και του αναλογούντος πρόσθετου φόρου θεωρείται ως μη υποβληθείσα.

2. Η περιοδική δήλωση υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα. Προσκομίζεται στο Τμήμα Εμμέσων και Ειδικών Φόρων, παραλαμβάνεται, ελέγχεται και θεωρείται από το τμήμα αυτό και ακολούθως υπογράφεται για την είσπραξη από τον Ταμία της ΔΟΥ, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην αριθ. 1095871/7807/0014/ΠΟΛ.1242/14.7.1993 εγκύκλιο διαταγή μας. Τα παραπάνω ισχύουν ανάλογα και στην περίπτωση που η περιοδική δήλωση αποστέλλεται ταχυδρομικά, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.

3. Η έκτακτη περιοδική δήλωση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία, κατά την οποία έγινε η σχετική πίστωση του λογαριασμού του προμηθευτή στα βιβλία του υπόχρεου, εφόσον τηρεί βιβλία ή από τη λήψη του σχετικού παραστατικού και το αργότερο μέχρι την έγκριση του απαιτούμενου συναλλάγματος από τη μεσολαβούσα Τράπεζα ή την αποστολή του σχετικού εμβάσματος ή την καταβολή της οφειλής.

4. Στις περιπτώσεις που υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι το Δημόσιο, οι Δήμοι, οι Κοινότητες, τα Ανώτερα ή Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. που εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους μετά από έγκριση των σχετικών ενταλμάτων από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα οποία δεν εμπίπτουν στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 1, της Α.Υ.Ο. 1002414/204/25/0014/ΠΟΛ.1005/8.1.1993 όπως ισχύει, καταβάλλουν τον οφειλόμενο φόρο στην αρμόδια ΔΟΥ με έκτακτη περιοδική δήλωση, είτε κατά την απόδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής, είτε κατά ημερολογιακό τρίμηνο και μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του τέταρτου μήνα, με βάση τα συνολικά ποσά που έχουν εγκριθεί και έχουν εμβασθεί κατά τη χρονική περίοδο του τριμήνου.

Σε όσες περιπτώσεις τα πρόσωπα αυτά ενεργούν διακανονισμό της αξίας του αγαθού που εισάγουν (προέμβασμα), πριν από την παραλαβή του αγαθού από τελωνείο (τελωνισμό), η καταβολή του φόρου ενεργείται μεμονωμένα με τη διαδικασία των προηγουμένων παραγράφων.

5. Στις περιπτώσεις που από προγενέστερες εγκύκλιες διαταγές ή αποφάσεις μας προβλέπεται η υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης, όπως οι αριθμ. Σ.420/56/ΠΟΛ.28/1987 για μεταβίβαση αυτοκινήτων που χρησιμοποιούνταν ως πάγια για την επιχείρηση, 1026628/1345/ΠΟΛ.1074/90, για καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση λύσης σύμβασης εμπορικής μίσθωσης ακινήτων 1070540/2601/ΠΟΛ.1075/1990, για αγορά αγαθών κατά την διαδικασία πλειστηριασμού κ.λπ., στο σημείο αυτό παύουν να ισχύουν, εφόσον, ο κατά περίπτωση, υποκείμενος στο φόρο εκδόσει τιμολόγιο και εισπράξει με αυτό τον αναλογούντα ΦΠΑ, τον οποίο και θα αποδώσει με την περιοδική δήλωση της αντίστοιχης φορολογικής περιόδου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 της παρούσας. Σε αντίθετη περίπτωση, οι σχετικές εγκύκλιες διαταγές και αποφάσεις μας εξακολουθούν να ισχύουν και ως προς την υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης, για την καταβολή του αναλογούντος φόρου. 6. Για τις ανάγκες της απόφασής μας 1042666/3595/ΠΟΛ.1115/23.3.1993 θα προσκομίζεται στη μεσολαβούσα τράπεζα των κατά τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων 2, 3 και 4, νομίμως θεωρημένο αντίτυπο που παραδίδεται στον υπόχρεο, φωτοτυπία του οποίου θα θέτει στον οικείο φάκελλο κατά τη χορήγηση συναλλάγματος.

Αρθρο 6 Δυνατότητα υποβολής μηχανογραφημένων περιοδικών δηλώσεων

Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 της παρούσας, οι υποκείμενοι που έχουν τη δυνατότητα προεκτύπωσης των εντύπων με μηχανογραφικά μέσα, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 1064794/4982/ΠΟΛ.1177/7.5.1993 Απόφασής μας, μπορούν να υποβάλλουν προεκτυπωμένες περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ με την προϋπόθεση, ότι πληρούν τις εκάστοτε προδιαγραφές (πληρότητα πληροφοριών, κωδικοποίηση, χρωματισμό, διαστάσεις κ.λπ.) του οικείου εντύπου που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών.

Αρθρο 7 Εννοιολογικές προσαρμογές - Εναρξη ισχύος Καταργούμενες διατάξεις

1. Οπου στις σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους μας αναφέρεται "ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ" νοείται η "ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ".

2. Από 1.4.1996 η τυχόν υποβολή εκπρόθεσμων προσωρινών δηλώσεων προηγουμένων διαχειριστικών περιόδων, θα γίνεται υποχρεωτικά με τα νέα έντυπα περιοδικών δηλώσεων 050-ΦΠΑ και 051-ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 1996.

3. Προσωρινές χρεωστικές δηλώσεις φορολογικών περιόδων μετά την 1.1.1996 που θα υποβληθούν μέχρι και 31.3.1996, συντάσσονται στα έντυπα, 004 και 007 Φ.Π.Α. έκδοσης 1994 (περιοδική εκκαθάριση) και υποβάλλονται στο έντυπο 005 - Φ.Π.Α. έκδοσης 1994 (προσωρινή Δήλωση Φ.Π.Α. - αποδεικτικό είσπραξης) μέσα στην προθεσμία και με τον τρόπο και τη διαδικασία που ορίζονται με τις αποφάσεις μας με αριθμ. 1013287/1197/274/Α0014/ΠΟΛ.1032/2.2.1994 και 1041335/3979/810/Α0014/ΠΟΛ.1087/1.4.1994. Εξαιρετικά, μηδενικές, πιστωτικές και χρεωστικές περιοδικές δηλώσεις, μέχρι του ποσού των δραχμών χιλίων (1.000), φορολογικών περιόδων από 1.1.1996 που πρέπει να υποβληθούν μέχρι και 31.3.1996, μπορούν να υποβληθούν εμπρόθεσμα από 1.4.1996 μέχρι και τις 10.6.1996, με τα έντυπα 050 και 051-ΦΠΑ έκδοσης 1996. Από 1.4.1996 το ΚΕ.Π.Υ.Ο. θα παραλαμβάνει μόνο τα νέα έντυπα των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ. Δέματα με παλαιά έντυπα θα επιστρέφονται στις ΔΟΥ.

4. Από την 1.4.1996 παύουν να ισχύουν οι αποφάσεις μας: α) η ΑΥΟ 1013287/1197/274/Α0014/ΠΟΛ.1032/2.2.1994 β) η ΑΥΟ 1041335/3979/810/Α0014/ΠΟΛ.1087/1.4.1994, καθώς και οι διατάξεις οιασδήποτε προγενέστερης απόφασης ή εγκυκλίου μας, που αντίκεινται στις διατάξεις της απόφασης αυτής.

5. Σχετικά με τον τρόπο αποστολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. θα επακολουθήσει σχετική απόφαση.
6. Η απόφαση αυτή, που ισχύει για φορολογικές περιόδους από 1.1.1996 να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης