Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1035/7.2.1996 Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 89 του v.2238/1994 που αφορούν είσπραξη επιδοτήσεων ή αποζημιώσεων γεωργικής παραγωγής

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1035/7.2.1996
Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 89 του v.2238/1994 που αφορούν είσπραξη επιδοτήσεων ή αποζημιώσεων γεωργικής παραγωγής

ΠΟΛ.1035/7.2.1996 Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 89 του v.2238/1994 που αφ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 1996
Αριθμ. Πρωτ. 1016514/346/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ 1035

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 89 του ν.2238/1994 που αφορούν είσπραξη επιδοτήσεων ή αποζημιώσεων γεωργικής παραγωγής.

Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων σχετικά με την 1133468/3032/Α0012/ΠΟΛ. 1304/30.11.1995 διαταγή μας, παρέχονται συμπληρωματικά οι ακόλουθες διευκρινήσεις:


1.- Προκειμένου να εισπραχθούν μία ή περισσότερες επιδοτήσεις επί της φυτικής παραγωγής, το ποσό των οποίων υπερβαίνει συνολικά τις 500.000 δρχ. ή μία ή περισσότερες επιδοτήσεις επί της ζωϊκής παραγωγής, το συνολικό ποσό των οποίων υπερβαίνει τις 750.000 δρχ. από αγρότες που αποκτούν εισόδημα από την άσκηση γεωργικής δραστηριότητας κατά κύριο επάγγελμα, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης η' της παραγρ. 1 του άρθρου 61 του Ν.2238/1994, έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ότι δηλώθηκε το καθαρό γεωργικό εισόδημα της συγκεκριμένης φυτικής ή ζωϊκής παραγωγής που επιδοτείται. Συνεπώς εάν κάποιος κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, εισπράττει επιδοτήσεις των ανωτέρω μορφών συνολικού ποσού για κάθε κατηγορία, κάτω από τα ανωτέρω όρια και με την προϋπόθεση ότι δεν έχει υποχρέωση από άλλες διατάξεις να υποβάλλει ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος, προκειμένου να εισπράξει την επιδότηση, αρκεί η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986 θεωρημένης από την αρμόδια ΔΟΥ.

2.- Στη βεβαίωση αυτή υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα, αναγράφονται τα στοιχεία του δικαιούχου (ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός ή επωνυμία της επιχείρησης), το κύριο επάγγελμα που εξασκεί το φυσικό πρόσωπο ή η κύρια δραστηριότητα, προκειμένου για επιχείρηση, η διεύθυνση κατοικίας του, προκειμένου για φυσικό πρόσωπο ή της έδρας της επιχείρησης, καθώς και το έτος (χρήση) που προέκυψε το γεωργικό εισόδημα.

3.- Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση είσπραξης ποσού αποζημίωσης έκτακτων και απρόβλεπτων ζημιών, ανεξαρτήτως ποσού από αγρότες κατά κύριο επάγγελμα είτε έχουν είτε όχι υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος δεν απαιτείται να προσκομισθεί η προαναφερομένη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση. Αντίθετα όσοι δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και αποκτούν καθαρό γεωργικό εισόδημα, από οποιαδήποτε γεωργική δραστηριότητα, προκειμένου να εισπράξουν κάθε μορφής και ποσού επιδότηση, καθώς και κάθε ποσό αποζημίωσης γεωργικής παραγωγής λόγω έκτακτων και απρόβλεπτων ζημιών, πρέπει να προσκομίζουν τη βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. από την οποία να προκύπτει ότι δηλώθηκε το εισόδημα της συγκεκριμένης γεωργικής παραγωγής, όπως ορίζεται παραπάνω στην παράγραφο 2.

4.- Ολες οι παραπάνω περιπτώσεις αναφέρονται σε επιδοτήσεις ή αποζημιώσεις που εισπράττονται σε χρόνο μεταγενέστερο από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής φορολογικής δήλωσης του συγκεκριμένου γεωργικού εισοδήματος. Σε περίπτωση όμως, που η επιδότηση ή αποζημίωση της γεωργικής παραγωγής πρόκειται να εισπραχθεί σε χρόνο προγενέστερο από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής φορολογικής δήλωσης του δικαιούχου και συνεπώς δεν έχει προκύψει υποχρέωση να δηλωθεί το γεωργικό εισόδημα, θα πρέπει να προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν έχει δημιουργηθεί φορολογική υποχρέωση δήλωσης των εισοδημάτων της συγκεκριμένης φυτικής ή ζωϊκής παραγωγής.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης